Ulgi, zasiłki, świadczenia: na jaką pomoc od państwa może liczyć rodzina w Polsce

W końcu polityka prorodzinna w Polsce stałą się poważnym tematem rozmów, a za słowami poszły także działania. Rząd już niemal doprowadził do zwiększenia ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko o 20 proc. Zdaniem ekspertów może to być skuteczne narzędzie wsparcia polityki demograficznej i duży krok w kierunku powszechnych świadczeń dla rodzin z dziećmi. W rozwiązanie problemów rodzin z dziećmi zaangażował się także prezydent. Sprawdziliśmy, na jaką pomoc polskie rodziny mogą liczyć już teraz.

 • <b>Wyższa ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych</b>
<br>
<br>
Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, nowa ulga na dzieci miała by obowiązywać już przy rozliczeniach za 2014 r. Pomoc skierowana jest głównie do rodzin wielodzietnych - z trojgiem i więcej dzieci.
<br>
<br>
Ulga będzie przysługiwała także opiekunowi prawnemu dziecka, rodzicowi zastępczemu oraz osobie, która płaciła alimenty i w ciągu roku podatkowego utrzymywała pełnoletnie dziecko. Dodatkowe wsparcie obejmie tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
<br>
<br>
Kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20 proc. W związku z tym, kwota ulgi wynosi:
<br>
<br>
92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko,
166,67 zł miesięcznie (rocznie – 2 000,04 zł) na trzecie dziecko,
225 zł miesięcznie (rocznie – 2 700 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko
<br>
<br>
Rodzina wychowująca dzieci będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące kwoty: na jedno dziecko – 1 112,04 zł; na dwoje dzieci – 2 224,08 zł; na troje dzieci – 4 224,12 zł; na czworo dzieci – 6 924,12 zł i na pięcioro dzieci – 9 624,12 zł. Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest ograniczone uzyskanym dochodem.
<br>
<br>
Ponadto podatnik otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
<br>
<br>
Według szacunków rządu, na zmianie skorzysta ok. 1,2 mln rodzin.
 • <b>Program "Mieszkanie dla młodych"</b>
<br>
<br>
Od stycznia 2014 roku kupujący swoje pierwsze mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, który skierowany jest głownie do rodzin.
<br>
<br>
Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (zarówno lokalu mieszkalnego, jak i domu jednorodzinnego) mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.
<br>
<br>
Jednak, aby uzyskać wsparcie od państwa, trzeba spełnić szereg warunków:
<br>
- nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości),
<br>
- nie można mieć więcej niż 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka),
<br>
- musi chodzić o zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje minimum 3 dzieci,
<br>
- zaciągnięty kredyt powinien być na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat.
<br>
<br>
Po spełnieniu powyższych warunków, rodziny mogą liczyć na dopłatę do do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) w wysokości:
<br>
- 15 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko,
<br>
- dodatkowe 5 proc. na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko.
<br>
<br>
Zarówno warunki uzyskania dopłaty, jak i jej wysokość są przy tym uzależnione także od lokalizacji mieszkania.
<br>
<br>
Dopłata jest przy tym liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.
 • <b>Zasiłek z pomocy społecznej</b>
<br>
<br>
Najbiedniejsze rodziny mogą otrzymywać finansową pomoc z opieki społecznej w postaci zasiłku. 
<br>
<br>
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 456 zł w przypadku rodziny.
<br>
<br>
Wyróżnia się trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej: stały, okresowy i celowy.
<br>
<br>
Pierwszy rodzaj zasiłku przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, których dochody nie wystarczają na utrzymanie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 529 zł miesięcznie. Osoba, która gospodaruje razem z rodziną, ma prawo do zasiłku w wysokości różnicy między kwotą 456 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
<br>
<br>
Zasiłek okresowy przysługuje osobom, które przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie mają żadnych dochodów lub ich dochody nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych - chodzi zwłaszcza o przypadki długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. Maksymalna wysokość tego świadczenia to 418 zł miesięcznie, przy czym zasiłek okresowy w przypadku rodziny ustala się, biorąc pod uwagę 25 proc. różnicy pomiędzy kwotą 456 zł a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł.
<br>
<br>
Zasiłek celowy jest przyznawany na sfinansowanie określonych wydatków, na przykład na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy kosztów leczenia. Rodzajem tego świadczenia jest specjalny zasiłek celowy, który w uzasadnionych przypadkach może zostać przyznany także osobie czy rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.
 • <b>Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie</b>
<br>
<br>
Gmina może także przyznać rodzinie pomoc w postaci pieniężnej w formie nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być potem umorzona w części lub w całości.
 • <b>Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży</b>
<br>
<br>
Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 procent kryterium dochodowego na osobę, czyli kwoty 684 złotych, członkom rodziny przysługuje prawo do bezpłatnego posiłku. W przypadku dzieci i młodzieży w uzasadnionych przypadkach prawo to przysługuje także, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 procent kryterium dochodowego na osobę, czyli kwoty 912 złotych.
 • <b>Zasiłek rodzinny</b>
<br>
<br>
Zasiłki z pomocy społecznej to nie jedyny system pomocy dla osób ubogich. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci), oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Jego charakter jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych. 
<br>
<br>
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
<br>
1) 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
<br>
2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
<br>
3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
<br>
<br>
Przyznanie prawa do zasiłku uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje on więc, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 623 zł.
 • <b>Dodatek z tytułu urodzenia dziecka i z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</b>
<br>
<br>
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się siedem różnego rodzaju dodatków, w tym o dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje on jednorazowo i wynosi 1000 zł.
 • <b>Dodatek z tytułu urodzenia dziecka</b>
<br>
<br>
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się siedem różnego rodzaju dodatków, w tym o dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje on jednorazowo i wynosi 1000 zł.
<br>
<br>
Z kolei dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu lub osobie opiekującej się dzieckiem nie dłużej jednak niż przez okres:
<br>
24 miesięcy kalendarzowych;
<br>
 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
<br>
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
<br>
<br>
Przez cały okres korzystania z urlopu wychowawczego dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
 • <b>Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka</b>
<br>
<br>
Przysługuje samotnemu rodzicowi w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.
<br>
<br>
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
 • <b>Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</b>
<br>
<br>
Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, a jego wysokość wynosi 80 zł miesięcznie.
 • <b>Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</b>
<br>
<br>
Wysokość tego dodatku wynosi miesięcznie:
<br>
1) 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
<br>
2) 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • <b>Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</b>
<br>
<br>
Dodatek ten przysługuje:
<br>
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko
<br>
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.
<br>
<br>
Z kolei dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego rzysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.
 • <b>Dodatki mieszkaniowe</b>
<br>
<br>
Jest to pomoc gmin dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania, na przykład w opłacaniu czynszu. Dodatek dostać mogą te rodziny, w których dochód na osobę jest niższy niż 125 proc. najniższej emerytury. W 2013 roku było to prawie 1039 zł.
<br>
<br>
Oprócz dochodu przyznanie dodatku zależy także od opinii komisji badającej warunki życia rodziny. Jeśli komisja uzna, że rodzina jest w stanie samodzielnie opłacać czynsz, dodatek nie zostanie przyznany.
<br>
<br>
W zależności od wysokości dochodu, powierzchni mieszkania i kosztów jego utrzymania dodatek może wynosić od kilkudziesięciu do ponad 300 złotych miesięcznie.
 • <b>Mieszkania komunalne</b>
<br>
<br>
Trudniej niż dodatek mieszkaniowy jest otrzymać od gminy lokal komunalny. 
<br>
<br>
Najważniejszym kryterium, według którego przyznawane jest prawo do mieszkania komunalnego, jest dochód. Jego wysokość zależy od miejscowości - dla przykładu w Warszawie na jedną osobę nie może być on wyższy niż 160 procent najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220 proc. w jednoosobowym lub w przypadku samotnie wychowujących dzieci. Liczy się średnia z sześciu miesięcy. W 2013 roku było to więc 1329 zł lub 1828 zł. 
<br>
<br>
W mieszkaniu komunalnym płaci się między innymi czynsz niższy niż ten rynkowy - w stolicy jest to 7,32 zł za m2.
 • <b>Mieszkanie socjalne</b>
<br>
<br>
Oprócz komunalnych, gmina może przyznawać także lokale socjalne. Aby takie mieszkanie zostało przyznane, dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie może być wyższy niż najniższa emerytura, czyli 831,15 zł.

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (8)

 • tom(2014-10-16 12:49) Zgłoś naruszenie 60

  Te wszystkie przepisy i polityka prorodzinna są chore Ja mając piątkę dzieci i sam pracując nie mam rodzinnego bo mój dochód przekroczył 50 zł na osobę a kolega pracując w Niemczech otrzymuje niemieckie rodzinne bo tam dziecko jest dzieckiem - ale są to też konkretne pieniążki Żal;)

  Odpowiedz
 • Mama EKJ(2015-06-17 22:59) Zgłoś naruszenie 31

  Pomoc dla rodziny? mam troje dzieci, niedawno mój partner zaczął zarabiać tyle, że balansujemy na kilku złotych poniżej progu kwalifikującego do rodzinnego i z tego powodu niemal co miesiąc jestem wzywana żeby przedstawić zaświadczenie o dochodach. Tylko czekają żeby nam te parę złotych zabrać, a i z tym ciężko jest związać koniec z końcem. Do MOPSu poszłam raz, dwa lata temu jak było naprawdę ciężko i poza upokorzeniem niewiele zyskałam(dopłacili nam do węgla równowartość pół tony i dali po 200 zł przez 3 miesiące). Tylko kłopoty, bo zaczęli grozić, że jak nie zaczniemy odpowiednio zarabiać, to nam założą sprawę w sądzie o tymczasowe odebranie dzieci. Skandal, a nie pomoc!. Choćbym miała ściany gryźć nigdy więcej takiej "pomocy".

  Odpowiedz
 • PRAWNIK(2014-10-14 12:15) Zgłoś naruszenie 20

  Po przeczytaniu powyższego artykułu nasuwa się mi bardzo uporczywa myśl, iż autor nie jest bezstronny i chwali rozwiązania jakie pojawiły się w prawie a odnoszą się do rodzin. Ja jestem bardziej krytyczna wezmę pod lupę pierwszy podany przykład czyli Mieszkania dla młodych. Rząd zapomniał chyba o małżeństwach, które nie chcą mieć dzieci albo z jakiegoś powodu nie mogą ich mieć. Ponadto faworyzuje deweloperów, ponieważ mieszkanie musi pochodzić z rynku pierwotnego a te są czasami 2 razy droższe niż mieszkania dostępne na rynku wtórnym. Kto był tak mądry i wymyślił, iż dom ma mieć nie więcej niż 100 m2. To tylko początek zaniedbań ze strony rządzących. Program Mieszkanie dla Młodych już osiąga wyniki gorsze niż poprzednio realizowany Program Rodzina na Swoim, który cieszył się znacznie większą popularnością wśród młodych ludzi. To Tylko jeden przykład nie mam czasu ani chęci nawet mówić o głodowych zasiłkach o problemach z ich otrzymaniem itp. itd.

  Odpowiedz
 • Marek(2014-10-14 08:24) Zgłoś naruszenie 00

  To należy udać się do MOPSY o pomoc i wtedy spojrzenie na temat pomocy rodzinie będzie inne Jaka jest pomoc rodzinie i jakie trzeba spełnić warunki i ile dokumentów przynieść i poniżający wywiad w domu rodziny,żeby raz się załapać .To jest pomyłka i od tego trzeba zacząć idąc raz do MOPSY np.Warszawa Ul Bema

  Odpowiedz
 • precz z tym krajem(2014-10-13 21:19) Zgłoś naruszenie 01

  ciekawie kto na te ulgi będzie pracował, patologia tylko będzie się rozwijać, za pracę pieprzony rząd płaci mi po 35 latach 1400 zł a za leżenie daje więcej, chory rząd

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Grzegorz(2014-10-19 11:19) Zgłoś naruszenie 01

  Ustawa miała być ,kotek tez mówi miał ale mleczka nie ma .Od kiedy ulgi wejdą jeszcze do końca nikt nie wie ? czy to następna obietnica.Nikt nie pomaga rodziną w MOPSACH to pomyłka ,żeby dostać pomoc.Super spławianie.Proszę na bieżąco pewne rzeczy kontrolować jak taka pomoc funkcjonuje ,a może pracownicy nic nie winni takie mają zarządzenia.

  Odpowiedz
 • Weronika wierzbicka(2017-10-30 17:23) Zgłoś naruszenie 00

  Mam 5malych dzieci jest mi ciezko finansowo by mieszkanie oplacam 1000zl w tym pram przedczkole 600zl mamy tez dlugi na jedzienie nam starcza na 2tygodnie maz nie pracuje ja mam23lat moj maz 25lat kuba ma5lat nikola 4lata sebastian ma3lata oliwia2lata patryk nie cale 6miesiecy chcialabym zeby ktos mi pomugl nie stac nas na ubrania dla dzieci prosze o pomoc

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!