Emeryci, nauczyciele, urzędnicy: Podwyżki i likwidacja uprawnień w 2018 roku

Od 2018 roku pracownicy mogą liczyć na podwyżki - wzrosła płaca minimalna i stawka godzinowa. Jednak dla nauczycieli wprowadzone od tego roku zmiany, dotyczące między innymi urlopu dla poratowania zdrowia, są mniej korzystne.

 • <b>Rośnie płaca minimalna i stawka godzinowa</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim od 2018 roku wzrosła zarówno płaca minimalna pracowników na etacie, jak i najniższa stawka godzinowa zleceniobiorców.
<br>
<br>
Już od 2017 roku wzrosła najniższa płaca dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i od stycznia wynosi ona 2000 zł brutto. Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wzrosła o 100 zł i wynosi 2100 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza jednocześnie, że wzrosły też świadczenia z nią powiązane, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1093044,wzrost-placy-minimalnej-2018-wyzszy-zasilek-chorobowy-i-odprawa-pracownicza.html" title=""><font color="#C9C9C9">Tu dowiesz się dokładnie, jakie świadczenia wzrosły z płacą minimalną w 2018 roku>></font></a>
<br>
<br>
Z płacą minimalną powiązana jest obowiązująca od roku minimalna stawka godzinowa, która ustawowo wynosi 12 zł brutto, po waloryzacji powiązanej z podwyżką pensji minimalnej, w 2017 roku wyniosła około 13 zł. Od 2018 roku wzrosła do 13,70 zł, czyli o 0,70 gr więcej niż obecnie.
 • <b>Nowe zmiany dla pracowników do 2018 roku?</b>
<br>
<br>
Możliwe, że w 2018 roku wszyscy pracownicy zyskają też nowe uprawnienia, dzięki skierowanemu do Sejmu projektowi nowelizacji Kodeksu pracy prezydenta Andrzeja Dudy.
<br>
<br>
Zgodnie z propozycjami prezydenta, rozszerzony ma zostać katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację - teraz dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, a po zmianach każdy przejaw nierównego traktowania wśród pracowników byłby uznawany za dyskryminację
<br>
<br>
Natomiast w przypadku mobbingu poszkodowany pracownik miałby możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.
<br>
<br>
Nowelizacja Kodeksu pracy ma także rozszerzyć grono osób uprawnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem na prawach takich, jak prawa rodziców o innych, pracujących członków rodziny w sytuacjach, gdy sprawują oni opiekę na dzieckiem. Członkowie najbliższej rodziny mieliby być objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy zatrudnionych, w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz zostałyby im przyznane uprawnienia analogiczne do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.
<br>
<br>
Możliwe, że w 2018 roku pracownik zyska również nowe uprawnienia związane ze świadectwem pracy. Zgodnie ze skierowanym do Sejmu projektem prezydenta Andrzeja Dudy, w razie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik miałby prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania dokumentu. Teraz pracownik musi wytoczyć powództwo w trybie Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracodawca nie wydałby świadectwa mimo wyroku sądowego, sąd mógłby wydać orzeczenie zastępujące świadectwo pracy. Podobne prawo miałoby przysługiwać w razie zaprzestania działalności pracodawcy lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie dokumentu.
<br>
<br>
Wydłużone miałyby zostać również terminy do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy - z 7 do 14 dni. Ponadto kara za niewydanie świadectwa pracy uległaby zwiększeniu do wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
<br>
<br>
Wreszcie zmiany planowane są w zakresie terminu przedawniania roszczeń ze stosunku pracy. Art. 292 Kodeksu pracy miałby po zmianach brzmieć: "Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.”
 • <b>Dzięki waloryzacji wyższe świadczenia dla emerytów</b>
<br>
<br>
Rok 2017 przyniósł kilka ważnych zmian dla emerytów - poza obniżeniem wieku emerytalnego seniorzy otrzymali gwarancję najniższego świadczenia w wysokości 1000 zł. W 2018 roku emeryci mogą liczyć tylko na waloryzację świadczeń. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
<br>
<br>
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd, wskaźnik waloryzacji na 2018 rok powinien wynieść nie mniej niż 102,7 proc., a to oznacza, że w 2018 roku wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o 2,7 proc. Wszystkie świadczenia, czyli świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczenia mundurowe.
<br>
<br>
W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w 2018 roku:
<br>
- najniższa emerytura - z 1000 zł do 1027 zł (podwyżka o 27 zł),
<br> 
- przeciętna emerytura - z 2163,59 zł do 2222,01 zł (podwyżka o ok 58,42 zł),
<br>
- przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy - z 1611,37 zł do 1654,88 zł (podwyżka o ok. 43,51 zł),
<br>
- przeciętna renta rodzinna - z 1888,68 zł do 1939,67 zł (podwyżka o ok. 50,99 zł).
<br>
<br>
Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2018 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2017 rok.
 • <b>Nie będzie podwyżek dla urzędników</b>
<br>
<br>
Na podwyżki w 2018 roku nie mogą natomiast raczej liczyć urzędnicy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie mają zamiaru przyznawać wyższych pensji swoim podwładnym (pomimo, a być może ponieważ jest to rok wyborczy), co jednak może prowadzić do drenażu w zasobach kadrowych urzędów.
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1091640,podwyzki-dla-urzednikow-samorzadowych.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat: Podwyżek w 2018 nie będzie. Urzędnicy masowo odejdą z pracy?>></font></a>
<br>
<br>
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ma z kolei inną propozycję zmian dla urzędników: chciałaby wprowadzić anonimowe ankiety, w których pracownicy służby cywilnej zdradziliby, co, gdzie i jak robią w godzinach pracy ich koledzy i przełożeni. Rząd chciałby w ten sposób dowiedzieć się, jaka jest skala nieodpowiednich zachowań wśród urzędników, czyli przede wszystkim jak często wykorzystują służbowe e-maile, komputery czy telefony do celów prywatnych oraz czy utrzymują nieformalne kontakty z osobami trzecimi. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1095247,ankiety-w-sluzbie-cywilnej-nieodpowiednie-zachowania-urzednikow.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat: Urzędnicy w ankietach zdradzą, co robią w godzinach pracy ich koledzy i przełożeni>></font></a>
 • <b>Ograniczenia w urlopach zdrowotnych nauczycieli</b>
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone liczne zmiany w Karcie Nauczyciela, które jednak mogą nie podobać się wielu pedagogom.
<br>
<br>
Przede wszystkim urlop dla poratowania zdrowia od nowego roku jest udzielany nauczycielowi tylko w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O udzieleniu urlopu decyduje już nie lekarz pierwszego kontaktu, ale lekarz medycyny pracy.
<br>
<br>
Ponadto ścieżka awansu zawodowego została powiązana z oceną pracy nauczycieli - to od oceny zależy szybsze zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego czy uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Jednocześnie trudniej jest o awans zawodowy nauczyciela. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/1088245,duze-zdjecie,1,zmiany-w-karcie-nauczyciela-zmiany-w-urlopie-wypoczynkowym-i-dla-poratowania-zdrowia.html" title=""><font color="#C9C9C9">Szczegółów dowiesz się tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Wprowadzono też nowy dodatek do wynagrodzenia - będzie go mógł otrzymać nauczyciel dyplomowany, który przepracuje w szkole co najmniej 3 lata i wykaże się wyróżniającą oceną pracy, w wysokości 16 proc. kwoty bazowej. Dodatek ma zostać jednak przyznany po raz pierwszy dopiero od 1 września 2020 r. 
<br>
<br>
Nauczyciele będą mogli jeszcze otrzymać dodatek wiejski, bowiem pozostałe dodatki socjalne zostały zlikwidowane od 1 stycznia 2018 r. Nie będzie już więc wypłacany dodatek mieszkaniowy, dodatek do lokalu mieszkaniowego, dodatek do działki gruntu do użytkowania i dodatek do mieszkań w budynkach szkolnych. Od 1 września 2018 r. zniknął też zasiłek na zagospodarowanie. Utrzymany został jednak dodatek w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców.
<br>
<br>
Od 2018 roku wprowadzono jeszcze liczne zmiany w Karcie Nauczyciela, między innymi zlikwidowano asystenta nauczyciela, inne zasady obowiązują również przy obliczaniu pensum czy udzielaniu urlopu wypoczynkowego niektórym pedagogom. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/1088245,duze-zdjecie,1,zmiany-w-karcie-nauczyciela-zmiany-w-urlopie-wypoczynkowym-i-dla-poratowania-zdrowia.html" title=""><font color="#C9C9C9">Szczegółów tych zmian dowiesz się tutaj>></font></a>
statystyki

Komentarze (18)

 • jakby nie patrzył,to przy średniej krajowej 4,6 ty(2018-01-06 11:05) Zgłoś naruszenie 472

  to 50 %,tj.2.3 tys.a nie 2,1 tys.Jesteśmy daleko nawet za murzynami,jeśli chodzi o płace minimalne w europie.

  Odpowiedz
 • ...(2018-01-06 11:29) Zgłoś naruszenie 3610

  tytuł wprowadza w błąd bo sugeruje podwyżki u nauczycieli, a w treści jest jedynie informacja o zabraniu uprawnień do urlopu na podratowanie zdrowia, manipulkacje

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • łał(2018-01-06 21:53) Zgłoś naruszenie 270

  A ja myślę, że aktualne jest ciągle hasło PAŃSTWO UDAJE, ZE PŁACI A XXXXXXXXX ( proszę wpisać zawód opłacany z budżetu pastwa) UDAJE , ŻE PRACUJE. Nigdzie na świecie nie ma takich proporcji zasiłków do płacy.

  Odpowiedz
 • stary pracownik(2018-01-08 20:02) Zgłoś naruszenie 241

  Gdzie prawo do emerytur po przepracowaniu 45 lat bez względu na wiek?

  Odpowiedz
 • Beatka(2018-01-06 16:31) Zgłoś naruszenie 1922

  Ludzie PiS to histerycy. Nie znający się na gospodarce. Aby dać, trzeba najpierw wypracować. Dają ludziom Rzymu, sobie i swoim. To dla reszty nie starcza.Jak czarna mafia, gryzą rękę co im jeść daje / choćby stosunek kapłanów do Polek - oficjalnie na piedestał - św. matka i przy tym koniecznie dziewica z kilkorgiem dzieci od różnych ojców a jak nie zdycha z przepracowania - to ******** Facetów też mają za durni - mają pracować za 3-4 tys brutto i utrzymać kilkoro dzieci i dawać na msze - ile im kapłan powie. A teraz skamlą, że naród im nie jest wdzięczny za 500+ i na rękach nie nosi. Zero o skazanych za pedefilię kapłanach - nabrał wody w usta. A poza tym to wszyscy wobec prawa są równi.

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • Nie rozumiem o co chodzi--Inspektor Pracy(2018-01-06 14:38) Zgłoś naruszenie 171

  .........13 przykładów w Ustawie o Emeryturach Pomostowych złamania Konstytucji RP, (oraz jak wsteczne okradanie robotników z emerytur ze względu na szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy usprawiedliwił Sędzia TK i następnie Tusk . -:Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1656: --;:) 1. Wsteczne działanie ustawy z 2008 aż na rok 1998, na niekorzyść tak zatrudnionych pracowników – pozbawienie z automatu ( wobec tych niewykazanych na nowych listach) przez wsteczne działanie Ustawy 9 lat pracy z poprzedni rozporządź zaliczanych do tych warunków. 2. ....art 4 pkt4 ustawy..Pozbawienie nawet tych co na koniec roku 1998 spełniali wymóg co najmniej 15 lat pracy w tych warunkach z praw wynikłych z uprzedniego rozporządzenia tylko dlatego, że byli młodsi wiekiem gdyż wg dodatkowo wprowadzonego wstecznego zapisu w tym przepisie nie mogli mieć siłą rzecz jeszcze nowego warunku 25 lat pracy (ur przed 1958r) na tą datę w ogóle. Ci którzy odchodzili wcześniej bo byli starsi wiekiem mieli często mniej lat pracy w tych warunkach- (co na to Konstytucja RP -dyskryminacja ze względu na wiek) … 3. w art 12 wprowadzono niby uczciwą zasadę, że ma się liczyć tylko rzeczywisty czas pracy więc wszelka absencja w tym chorobowa jest odliczana nawet ta która była związana z tymi warunkami (co na to -obowiązek naprawienia szkody ) ,ale to jeszcze nic, ... 4. ..zapomnieli dodać na zasadzie równości stron wobec prawa, że ponad- ustawowy czas pracy który za komuny i postkomuny był w PRL u nagminny i nie tylko, powinien być na odmianę doliczany?...... -, … 5. .... no i wprowadzono nowe tabele prac w tych warunkach (bez prawa kontroli sądowej zakresu tych wykazów – sąd nie może ich rozszerzać—jakby zjedli wszystkie rozumy -np: dyz ruchu na kolei ma ,dyz ruchu w elektrowni -niema ) (też się kłania Konstytucja.!....)... 6. .... ..Okradli też tym samym wszystkich tak wykołowanych z ochrony przedemerytalnej w stosownym do poprzednich lat wieku..co łącząc z Ich stanem zdrowia przez długie lata w tych warunkach pozbawia Ich lekarskiej zgody na dalszą prace na tych stanowiskach a to często oznacza bezrobocie!!!. 7. .. . mało ...aby otrzeć łzy płaczącym wprowadzono REKOMPENSATY ( czyli faktycznie uznali własne złodziejstwo ) -uznanie. wg wzoru którego całe zespoły matematyków i prawników nie potrafią do dzisiaj w ZUS ie poprawnie rozszyfrować. . Dodatkowo... chcesz ją otrzymać ,musisz dożyć tego nowego 67r wieku życia i bez sklerozy w praktyce nie zapomnieć o to złożyć do ZUS wniosek. --tacy bezczelni._ 8.....Oznacza to też ,że osoby które nie dożyją 67r życia rekompensaty nie otrzymają !!!... 9...Zbieranie składek za zatrudnionych na tych stanowiskach po 2008r od bardzo młodych obecnie ludzi składek dodatkowych za te pomostówki bez zagwarantowania Im prawa do tej emerytury ….”ukryty zakazany Konstytucją RP dodatkowy Podatek”” 10.Ta Oligarchia doprowadziła do tego że starsi robotnicy chociaż także nie pracowali na wg obecnej listy stanowisk szkodliwych i niebezpiecznych , skorzystali z przywilejów za tą prace zgodnie z poprzednim rozporządzeniem otrzymując w wieku 60 lat po 4 tys emerytury a młodsi dłużej zatrudnieni w tych warunkach otrzymają 2800 emerytury pod warunkiem ze będą pracować do 67 r życia. Takie głupie POmylone Rządy ,takie dyspozycyjne Trybunały. 11.wspomnijmy także że te setki tysięcy tak zatrudnionym musi teraz i w przyszłości włóczyć się po sądach i wdawać w spory z pracodawcami i ZUSem o to jakie dokładnie stanowiska Tusk i jego kolesie mieli na mysli opracowujac tą ustawę Podmostową a wszystko to w sytuacji gdy na jego oczekiwanie--jak "będą się Sądzić o to to podniesie koszty sądowe" Były Minister Budka co oznajmił w Sejmie obecny minister Ziobro wziął sobie te słowa zapewne do serca i to uczynił podnosząc te stawki nawet 300krotnie.. Dz.U. 2015 poz. 1800Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie z póź zmianami. Świadomie narażali tym samym Ich na ryzyko ponoszenia znacznych kosztów. 12 Nigdy nie odwołali w tej Ustawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 1980 r w sprawie wcześniejszych emerytur. 13. Osoby zgodnie z art 21 mające do 98r mniej niż 15 lat np. 12 zadnej rekompensaty już nie dostaną za kazdy rok pracy -a więc?. …......Podzielilono Ustawą Pomostową robotników na tych starszych niż 1958 rocznik i młodszych – a co na to Konstytucja RP ?-Okradziono tych ludzi bezczelnie w najPOdlejszy sposób.

  Odpowiedz
 • bogu(2018-01-06 12:59) Zgłoś naruszenie 164

  4,6 tysiąca mi nie imponuje bo przed 1996 rokiem wszyscy zarabiali po kilka milionów złotych przynajmniej.

  Odpowiedz
 • Ula(2018-01-14 07:56) Zgłoś naruszenie 130

  Pewnie jak emeryt był pracownikiem to pochwalał wypłacanie trzynastek.

  Odpowiedz
 • emaryt(2018-01-08 09:48) Zgłoś naruszenie 119

  rok wyborczy i trzynaski utrzymane 6,7 milijarda do wyplacenia gawiedzi przeciesz dostaja wyplaty a emeryci go--------no

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Prog ubostwa i wykluczenia spolecznego (2018-01-17 12:54) Zgłoś naruszenie 110

  Srednia emerytura w wysokosci 2222 zl brutto / ok. 1800 zl netto/ daleko nie odbiega od progu ubostwa i wykluczenia spolecznego liczonego metoda Eurostatu, czyli od okolo 1450 zl netto, nie mowiac o minimalnej emeryturze /900 zl netto/ , ktora ksztaltuje sie ponizej progu ubostwa i wykluczenia spolecznego prawie o 40%.

  Odpowiedz
 • Jolka sexi(2018-01-16 10:12) Zgłoś naruszenie 60

  Wszyscy macie rację. Życzę dużo miłości i serdeczności.

  Odpowiedz
 • BREKI(2018-01-28 16:24) Zgłoś naruszenie 31

  rozliczymy PiS przy urnach wyborczych

  Odpowiedz
 • Kuba(2018-02-22 08:03) Zgłoś naruszenie 20

  W oświacie, MOPS-ie i innych jednostkach gminnych wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników samorządowych i obsługi=lewej stronie minimalnego wynagrodzenia w danej kat. zaszer. określonej w rozporządzeniu. Pracownik po 30 latach pracy ( wyższe wykształcenie) otrzymuje wynagrodzenie zas. np. kat. XIV w kwocie 1980 zł + dod. stażowy. GDZIE TA PODWYŻKA dla samorządowców??????? Zrównano wynagrodzenia urzędnika z wynagrodzeniem sprzątaczki! Jaki pracodawca zapłaci więcej niż w rozporządzeniu? W organie prowadzącym (urząd gminy) pracownik zatrudniony na takim samym stanowisku, wykonujący identyczne obowiązki (np. księgowa, kadrowa) otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 100% większe od osoby zatrudnionej np. w MOPS-ie, szkole.

  Odpowiedz
 • Stela(2018-02-06 10:22) Zgłoś naruszenie 13

  Trzynastym pensjom zdecydowanie NIE!!! Płaca za pracę !!!

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!