Prawo pracy

17 kwietnia 2019 r.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, ma prawo żądać odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie za mobbing będzie rozszerzone17 kwietnia 2019 r.

Prawo do odszkodowania od pracodawcy będzie przysługiwało zatrudnionym, którzy doznali mobbingu, a nie tylko tym, którzy z powodu nękania rozwiązali umowy o pracę. Tak wynika z ostatniej wersji prezydenckiego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu poprawki do niego wprowadziła sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach (w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta RP i resortami sprawiedliwości oraz rodziny, pracy i polityki społecznej).

12 kwietnia 2019 r.

Za pracę w niedzielę musi zostać udzielony dzień wolny 6 dni przed przepracowaną niedzielą lub 6 dni po, a jeśli nie było to możliwe ‒ do końca okresu rozliczeniowego

Jaki system czasu pracy wybrać dla informatyków? 12 kwietnia 2019 r.

Firma zatrudnia (na umowę o pracę, w zadaniowym systemie czasu pracy) informatyków, w tym programistów i zajmujących się bazami danych. W praktyce ich praca nie jest usystematyzowana, pracują w różnych godzinach, a czasami, gdy jest taka potrzeba, nawet w nocy, w weekendy i święta (wówczas pracują zdalnie).

11 kwietnia 2019 r.

Pracodawca nie będzie musiał wpisywać imion rodziców w świadectwie pracy kończącego zatrudnienie w firmie

Będą zmiany we wzorach świadectw pracy11 kwietnia 2019 r.

Pracodawca nie będzie musiał wpisywać imion rodziców w świadectwie pracy kończącego zatrudnienie w firmie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zawiera on nowy, pomocniczy wzór takiego dokumentu.

8 kwietnia 2019 r.

W czasie postępowania wyjaśniającego okazało się, że nie można w sposób jednoznaczny prześledzić, co się faktycznie wydarzyło na komendzie.

Policjant ze złą reputacją wróci do służby8 kwietnia 2019 r.

Powodem zajęcia się sprawą przez NSA był niekorzystny dla policji wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sędziowie uznali, że decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby została wydana z naruszeniem prawa. Komendant bowiem jako podstawę wskazał art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm).

5 kwietnia 2019 r.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie zawsze jest uzależnione od negatywnych i zawinionych działań pracownika. Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać w ten sposób umowę o pracę także z przyczyn, za które pracownik winy nie ponosi.

Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika 20195 kwietnia 2019 r.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie zawsze jest uzależnione od negatywnych i zawinionych działań pracownika. Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać w ten sposób umowę o pracę także z przyczyn, za które pracownik winy nie ponosi. Będzie to miało miejsce w przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (przeważnie choroby).