Prawo pracy

13 grudnia 2018 r.

Zatrudniający np. Ukraińców powinni zweryfikować ich adresy do korespondencji i najlepiej, by od początku były one polskie. ©℗ C2–3

Zatrudniasz Ukraińca? Sprawdź jego adres, możesz mieć problemy z rozwiązaniem umowy13 grudnia 2018 r.

Gdy cudzoziemiec porzuca pracę, firmie nie pozostaje nic innego, jak rozwiązać z nim umowę. Ale jak to zrobić, gdy obcokrajowiec wyjechał z Polski? Na jaki adres doręczyć mu zwolnienie z pracy? A w razie jego nieodebrania – kiedy można przyjąć fikcję, że doręczenie jest skuteczne? I wreszcie, kiedy w związku z tym można uznać, że np. stosunek pracy ostatecznie ustał?

11 grudnia 2018 r.

Pielęgniarki dostaną wolne na dokształcanie11 grudnia 2018 r.

Sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego otrzymają pielęgniarki i położne na mocy nowelizacji ustawy o swoim zawodzie. To realizacja porozumienia, które środowisko zawarło z ministrem zdrowia na początku lipca. Projekt wprowadzający taki zapis trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu.

6 grudnia 2018 r.

Przepisy nie przesądzają, że pracodawca może zwolnić podwładnego tylko w jego stałym miejscu pracy.

Delegacja nie uchroni przed zwolnieniem6 grudnia 2018 r.

Prawo chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności. W praktyce jednak stwierdzenie, kiedy zatrudniony jest nieobecny, może okazać się problematyczne. Jak należy ocenić przypadek, gdy pracownik wyjeżdża służbowo?

6 grudnia 2018 r.

Wzrost stawki płacy minimalnej oznacza podwyżkę kosztów po stronie pracodawcy, szczególnie odczuwalną w przyszłym roku.

Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej6 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.