Prawo pracy

6 grudnia 2018 r.

Przepisy nie przesądzają, że pracodawca może zwolnić podwładnego tylko w jego stałym miejscu pracy.

Delegacja nie uchroni przed zwolnieniem6 grudnia 2018 r.

Prawo chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności. W praktyce jednak stwierdzenie, kiedy zatrudniony jest nieobecny, może okazać się problematyczne. Jak należy ocenić przypadek, gdy pracownik wyjeżdża służbowo?

6 grudnia 2018 r.

Wzrost stawki płacy minimalnej oznacza podwyżkę kosztów po stronie pracodawcy, szczególnie odczuwalną w przyszłym roku.

Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej6 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

30 listopada 2018 r.

Przedsiębiorca powinien, powołując się na wyrok SN z 6 grudnia 2016 r., eksponować i udowodnić (np. zeznaniami innych pracowników), że córka rzeczywiście podjęła i wykonywała w jego firmie pracę, która nie wymagała ani posiadania przez nią wykształcenia z zakresu transportu, ani doświadczenia w tej branży.

Praca w firmie ojca nie pozbawi automatycznie zasiłku30 listopada 2018 r.

Zatrudniłem bezterminowo w swojej firmie córkę, która trzy miesiące później zaszła w ciążę. Poszła na zwolnienie lekarskie i przebywała na nim aż do dnia porodu. Następnie wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Ten odmówił wypłaty, twierdząc, że jej angaż został zawarty dla pozoru. Według ZUS niemożliwe jest, żeby córka zarabiała aż 8 tys. zł brutto w sytuacji, w której moja działalność gospodarcza od roku jest nierentowna. Poza tym córka nie ma stosownego wykształcenia ani żadnego doświadczenia zawodowego w branży transportowej, w której działam, bo zaledwie kilka miesięcy temu skończyła studia i wcześniej nigdzie nie pracowała. Czy stanowisko ZUS jest zasadne?

27 listopada 2018 r.

Polskie przepisy są zgodne z interpretacją TSUE.

Czasowe kontrakty nie zawsze z odprawą27 listopada 2018 r.

Przepisy krajowe nie muszą przewidywać wypłaty dodatkowych świadczeń wraz z upływem okresu obowiązywania umowy terminowej zawartej w celu zastąpienia innego pracownika. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 listopada 2018 r.