Kodeks pracy chroni zatrudnionego przez zwolnieniem podczas urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie minął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Chodzi przy tym także o wypowiedzenie zmieniające, przepisy dotyczą też wszystkich rodzajów urlopów, nie tylko wypoczynkowego.

Dopuszczalne jest natomiast zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeżeli ten dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o czym pracodawca dowiedział się w trakcie korzystania przez niego z urlopu. Kiedy dokładnie można natychmiast zwolnić pracownika, przeczytasz tutaj>> Ochrona przed wypowiedzeniem nie obowiązuje także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie zwolnienia chorobowego pracownika (usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy) lub urlopu odnosi się więc wyłącznie do wypowiedzenia składanego przez pracodawcę. Nie ma zatem przeszkód, alby to sam pracownik zrezygnował z zatrudnienia.

Obowiązują w tym wypadku takie same zasady, jak przy rozwiązaniu umowy w innym okresie zatrudnienia pracownika. Jeżeli więc okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, to momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące, a ich różna długość nie ma znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia. Tyle wynoszą okresy wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony>> i określony>>

Natomiast w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach - przy umowie na okres próbny  momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela następująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu liczonym w dniach (tylko przy na najkrótszej umowie na okres próbny) za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy. Więcej o tym, kiedy dokładnie rozpoczyna się i kończy okres wypowiedzenia przeczytasz tutaj>>