Zanim wypełnisz PIT za 2016 rok. Jakie wydatki można odliczyć od dochodu?

Podatnicy składający PIT mogą sporo zaoszczędzić odliczając od podstawy opodatkowania wydatki. Ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych umożliwia podatnikom zmniejszenie dochodu ujawnianego w PIT o koszty związane z zakupem leków czy użytkowaniem Internetu. Czas na rozliczenie się z fiskusem i wykorzystanie przysługujących podatnikom ulg mija 2 maja. Co uwzględnić w formularzu by odprowadzić jak najmniejszy podatek?

 • <strong> Składki ZUS</strong>


<br><br>Podatnik może zmniejszyć kwotę odprowadzonego podatku uwzględniając w formularzu podatkowym informacje o zapłaconych bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe składkach. Odliczyć można także składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika. Nie można jednak tego zrobić w przypadku tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku. Wyjątek stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne. Te odliczane są od podatku, a nie od dochodu.<br><br>
 • <strong> Wydatki na cele rehabilitacyjne </strong>

<br><br> Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. <br><br>
<br><br> Z odliczenia może także korzystać podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponoszący wydatki na cele rehabilitacyjne tej osoby. <br><br>

<br><br> Jakie wydatki można odliczyć? Ustawa o PIT wymienia m.in. te związane z adaptacją mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy odpowiednim przystosowaniem pojazdów mechanicznych. Podatnikowi przysługuje też odliczenie kosztów za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy w uzdrowisku. Warunkiem odliczenia jest przedstawienie fiskusowi dowodów poniesienia takich kosztów. <br><br>
 • <strong> Ulga dla honorowych krwiodawców </strong>

<br><br> W tym przypadku mowa o darowiźnie krwi. Od dochodu można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie przepisami tej ustawy. Należy pamiętać, że to odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu. <br><br>
 • <strong> Darowizny </strong>

<br><br> Dokonane darowizny może wpłynąć na zmniejszenie płaconego fiskusowi podatku. Możliwość odliczenia kwoty przekazanej darowizny mają zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby uzyskujące dochody z pracy na etacie czy umów zlecenie lub o dzieło. Wyjątkiem są przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem podatkiem liniowym.
Czy każda darowizna zmniejsza podstawę opodatkowania? Ustawa o PIT wprowadza pewne ograniczenia. By skorzystać z ulgi darowizna powinna być przekazana na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy cele charytatywne. Podobnie jak w przypadku honorowego krwiodawstwa, fiskus rozpatruje wszelkie darowizny łącznie. Suma odliczeń nie może przekroczyć 6 proc. uzyskanego w roku podatkowym dochodu. Jedynie odliczenie na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego nie jest limitowane procentem uzyskanego dochodu. Brak jest limitu maksymalnego odliczanej wartości darowizny.<br><br>
 • <strong> Ulga na badanie i rozwój </strong>

<br><br>Zmiany wprowadzone w 2017 roku w PIT i CIT ułatwiają obowiązek rozliczenia się z fiskusem dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Ustawa o innowacyjności zakłada m.in. zwiększenie limitów możliwych wydatków kwalifikowanych czy też wydłużenie okresu, w którym można odliczać koszty działalności badawczo-rozwojowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odliczyć od podstawy opodatkowania aż 50 proc. kosztów kwalifikowanych, bez względu na ich rodzaj. <br><br>Za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. To także ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej czy koszty uzyskania i utrzymania patentu. <br><br>
 • <strong> Odliczenie wydatków na internet </strong>

<br><br>Podatnicy składający PIT mogą zaoszczędzić korzystając z tzw. ulgi internetowej. Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. <br><br>
Podstawą do przyznania ulgi jest przedstawienie fiskusowi dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za internet. Konieczne jest zatem załączenie faktury VAT lub rachunków czy potwierdzenia przelewu. Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet. Co ważne, ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. <br><br>
 • <strong> Zwrot nienależnie pobranych świadczeń </strong>

<br><br>Podstawę opodatkowania można zmniejszyć o kwotę dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Mogą to być świadczenia kompensacyjne, renty lub emerytury, które zostały przyznane na podstawie błędnych informacji, lub takie, które przestały podatnikowi przysługiwać. Dla fiskusa niezbędne będzie wówczas przedstawienie zwrotu takich świadczeń<br><br>
 • <strong> Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) </strong>

<br><br>
 Osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.
<br><br>
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!