Korekty i kontrole

7 grudnia 2015 r.

W zamyśle ustawodawcy wprowadzenie od 2013 r. obowiązku korekty kosztów miało się przyczynić do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy płynności finansowej przedsiębiorców

Koniec korekty kosztów z tytułu niezapłaconej faktury7 grudnia 2015 r.

Za niespełna miesiąc przestają obowiązywać regulacje zawarte w art. 24d ustawy o PIT oraz w art. 15b ustawy o CIT obligujące podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności kwot wynikających z otrzymanych faktur (rachunków), umów bądź innych dokumentów, do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

30 listopada 2015 r.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Jak ująć korektę odpisu na ZFŚS spowodowaną zmianą stanu zatrudnienia30 listopada 2015 r.

W jednostce budżetowej w trakcie roku kilku pracowników rozwiązało umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę. Dlatego w końcu roku trzeba będzie dokonać korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jak ująć w księgach rachunkowych wspomnianą korektę oraz zwrot środków z niej wynikających, przy założeniu ich zwrotu w roku dokonania korekty odpisu oraz w roku następnym?

16 marca 2015 r.

Czy konieczne jest uzasadnienie przyczyn korekty

Jak skorygować zeznanie roczne PIT16 marca 2015 r.

Korekta zeznania musi zostać sporządzona na właściwym formularzu. Trzeba dołączyć do niej uzasadnienie, a jeśli naraziliśmy budżet państwa na straty, nie wpłacając należnego podatku – warto złożyć również czynny żal