Dokonanie przez pracodawcę wpłaty do PPK w marcu oznacza, że pracownik uzyskał przychód w marcu. Zaliczka na podatek w odniesieniu do tej wpłaty powinna być zatem pobrana przez płatnika w marcu, od łącznych przychodów ze stosunku pracy.

Zarówno wpłaty podstawowe, jak i dodatkowe do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. Powstaje on jednak dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do instytucji finansowej. Pracodawca nie może pobrać zaliczki przed powstaniem przychodu u pracownika. Oznacza to, że jeżeli wypłata lutego wynagrodzenia miesięcznego (10 marca) poprzedzi wpłatę do PPK (15 marca) i pracodawca nie będzie miał już z czego pobrać zaliczki na podatek w marcu (od 10 marca do końca miesiąca płatnik nie dokona żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to jej nie pobierze. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu pracodawca doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. U pracownika może więc wystąpić konieczność dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym.

Innymi słowy, w sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie może dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od wpłaty do PPK przekazanej do instytucji finansowej 15 marca ani przed powstaniem tego przychodu, czyli np. 10 marca, ani z kolejnego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi 10 kwietnia. Jeżeli jednak pracodawca skoordynuje swoje działania, czyli wpłata do PPK naliczona w lutym nastąpi w marcu, ale przed wypłatą wynagrodzenia 10 marca, pobrana zaliczka powinna obejmować łączny przychód ze stosunku pracy, to jest przychody ze stosunku pracy z uwzględnieniem wpłat do PPK dokonanych ze środków pracodawcy. Termin przekazania wpłat do PPK ustalony jest w ustawie o PPK dość elastycznie. Pracodawca ma na ich dokonanie czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone.

Pracodawca powinien też pamiętać, że wpłaty do PPK w części finansowanej przez niego stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów za miesiąc, za który są należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w ustawie o PPK, czyli do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone. Przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez pracodawcę. W przypadku opisanym w pytaniu wpłata do PPK w części finansowanej przez pracodawcę jest zatem należna za styczeń, choć została obliczona w lutym i dokonana 15 marca. Oznacza to, że stanowi ona koszt pracodawcy za styczeń.©℗

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr. tel. 800 775 775