Orzeczenia Sądu Najwyższego

31 października 2019 r.

Sędziowie zaznaczają, że ma to szczególnie istotne znaczenie, gdy rozbieżność ta jest bardzo jaskrawa

KRS nie może po macoszemu traktować opinii środowiska31 października 2019 r.

Gdy Krajowa Rada Sądownictwa decyduje się spośród dwóch kandydatów na urząd sędziego rekomendować prezydentowi tego, który nie uzyskał poparcia środowiska, powinna ten wybór szczegółowo uzasadnić. Zwłaszcza gdy kontrkandydaci mają na swoim koncie bardzo podobne osiągnięcia zawodowe. Takie wnioski płyną z wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którego uzasadnienie właśnie opublikowano.

30 października 2019 r.

Prokuratoria Generalna podnosiła zarzut przedawnienia.

Dopłata do zaniżonej dotacji oświatowej. Wyrok SN30 października 2019 r.

Roszczenie o uzupełnienie dotacji oświatowej wypłaconej przed 2017 r. w zaniżonej kwocie powinno być rozpatrywane przez sąd cywilny. Nie ma do niego zastosowania trzyletni termin przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej – orzekł Sąd Najwyższy.

3 października 2019 r.

SN wprost stwierdził, że sąd apelacyjny zbyt restrykcyjnie podszedł do kwestii wieku uprawnionej i faktu podjęcia przez nią pracy.

Specjalne prawa renty rodzinnej w drodze wyjątku3 października 2019 r.

W 2001 r. na mocy decyzji Prezesa ZUS została przyznana Monice B. – wówczas 8-letniej dziewczynce – renta rodzinna w drodze wyjątku po zmarłym ojcu. Miała do niej prawo do ukończenia 16 lat. Ale później, w związku z kontynuowaniem nauki w szkole, okresy pobierania tej renty sukcesywnie przedłużano.

30 września 2019 r.

Sąd Najwyższy jednak nie podzielił tych poglądów i skargę kasacyjną ośrodka w całości oddalił, utrzymując prawomocnie zasądzone odszkodowanie.

Przekształcenia pracodawcy nie usprawiedliwiają dyskryminacji30 września 2019 r.

Źródłem sprawy był pozew, jaki złożył przeciwko Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych, zlikwidowanej wskutek utworzenia KOWR. Ośrodek powstał jako rządowa agencja, przejmując zadania istniejących wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego. Powołano także czasowy urząd pełnomocnika Ministra Rolnictwa ds. utworzenia ośrodka. Jego zadaniem było także zatrudnianie pracowników w KOWR. Znaleźć tam pracę mieli też byli pracownicy ANR i ARR. Jednak zgodnie z art. 51 przepisów wprowadzających ustawę o KOWR tym, którzy odmówili przyjęcia propozycji pracy w nowotworzonym ośrodku lub nie złożyli oświadczenia o zamiarze zatrudnienia tam, jak również tym, którzy do końca maja 2017 r. nie dostali takiej propozycji, stosunki pracy, zgodnie z przepisami wprowadzającymi, wygasały.

25 września 2019 r.

Sąd Najwyższy

SN zbada odpowiedzialność za wypadek przy pracy25 września 2019 r.

Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał po kolei problemy prawne dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności jednostek służby zdrowia za czyny niedozwolone i pracodawców za wypadki przy pracy – gdy bliscy bezpośrednio poszkodowanego przez służbę zdrowia albo w wypadku przy pracy również mieli z tego powodu problemy zdrowotne.

6 sierpnia 2019 r.

SN uznał, że nie nazwa umowy, a nawet wola stron przy jej zawieraniu, lecz warunki realizacji nawiązanego stosunku zatrudnienia decydują o jego charakterze. Dlatego uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

SN: Nie nazwa umowy i wola stron przy jej zawieraniu, lecz warunki realizacji nawiązanego stosunku zatrudnienia decydują o jego charakterze6 sierpnia 2019 r.

Kobieta prowadziła działalność i świadczyła usługi w zakresie gospodarki leśnej. Od 1 czerwca do 27 sierpnia 2015 r. zatrudniała pracownika na podstawie ustnej umowy. Do jego obowiązków należało m.in. cięcie drzew, gałęzi, składanie drewna. Ponieważ kobieta nie chciała sformalizować jego umowy, mężczyzna skierował sprawę do sądu. Domagał się stwierdzenia, że jest zatrudniony na etacie. Sąd przyznał mu rację, ale nie uwzględnił jego roszczenia w zakresie ustalenia, że był zatrudniony na stanowisku pilarza.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj