Narodowy Bank Polski wskazał w raporcie, że podobnie jak w poprzednim kwartale, kondycja ankietowanych przedsiębiorstw w II kwartale br. pozostała dobra (swoją sytuację za bardzo dobrą lub dobrą uznało 74,1 proc. firm wobec 74,4 proc. w poprzednim kwartale), natomiast pogorszyły się wyraźnie przewidywania na kolejny kwartał, zwłaszcza dotyczące popytu.

Oczekiwanie na spadki

Według NBP mniej optymizmu ankietowani wykazali jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące koniunktury gospodarczej kraju w kolejnych dwunastu miesiącach. Zaznaczono, że firmy spodziewają się raczej stopniowego obniżenia dynamiki wzrostu, niż gwałtownej zmiany o charakterze kryzysowym.

"Po wzroście optymizmu prognoz na II kwartał, co można tłumaczyć oczekiwanym w tym okresie ożywieniem koniunktury w związku z organizacją mistrzostw Euro 2012, w oczekiwaniach na III kwartał wzrósł odsetek pesymistów" - dodano.

Z badań wynika, że 15,9 proc. przedsiębiorstw spodziewa się poprawy sytuacji w III kwartale, natomiast pogorszenia 7,5 proc. Natomiast odsetek firm spodziewających się pogorszenia własnej kondycji zwiększył się z 9,9 proc. do 13,3 proc.

40 proc. firm oczekuje zjawisk kryzysowych

Według NBP firmy oceniają, że prawdopodobieństwo pojawienia się zjawisk o charakterze kryzysowym jest umiarkowane. "Takie zdanie ma 40 proc. firm w próbie. Kolejne 25 proc. firm nie przewiduje kryzysu, bądź ocenia tego rodzaju zagrożenie jako niskie. Natomiast już dziś dostrzega kryzys w swoim bezpośrednim otoczeniu ponad 11 proc. firm w próbie, a dalszych 22 proc. przedsiębiorstw uważa, że prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest wysokie" - napisano w raporcie.

W dokumencie wskazano, że w II kwartale br. odnotowano istotny spadek wskaźników prognoz popytu, zamówień i produkcji, a także wzrost bariery popytu. "Uzyskane wyniki świadczą o tym, że przedsiębiorstwa spodziewają się w najbliższym kwartale wyraźnego spowolnienia koniunktury. Najgłębszego pogorszenia koniunktury można spodziewać się w budownictwie" - wyjaśniono.

Niezła sytuacja eksporterów

Z raportu wynika, że na skutek deprecjacji złotego wzrosła konkurencyjność cenowa i opłacalność polskiego eksportu, a odsetek firm informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju utrzymał się na podobnych poziomach jak przed kwartałem.

"Sytuacja eksporterów wciąż pozostaje dobra i pomimo spadku prognozowanego tempa podpisywania nowych umów eksportowych prognozy eksportu pozostają relatywnie wysokie i stabilne" - napisano.

Pogorszyły się natomiast prognozy zatrudnienia w III kwartale. Zwiększenie zatrudnienia planują głównie firmy w bardzo dobrej sytuacji, oczekujące wzrostu produkcji, planujące wzrost eksportu bądź rozszerzenie realizowanych inwestycji.

Firmy mniej zatrudniają, wstrzymane podwyżki

"Większość przedsiębiorstw deklaruje obecnie, że wstrzymuje się ze zwiększaniem zatrudnienia (58,6 proc.). Jednocześnie duża część firm wstrzymuje się także z ograniczaniem zatrudnienia (37,8 proc.)" - napisano w raporcie.

Z dokumentu wynika, że wzrost płac obejmie w III kwartale br. mniejszy odsetek firm (planuje to 9,4 proc. firm) oraz mniejszą część ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale. "Odsetek przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć wynagrodzenia kształtuje się nadal poniżej średniej dla lat 2005 - 2012. Również średnia wysokość planowanych podwyżek wynagrodzeń będzie nieco niższa niż w poprzednim kwartale" - poinformowano.

Według raportu firmy wskazują zmniejszenie aktywności inwestycyjnej w trzecim kwartale, niemniej przedsiębiorstwa nie sygnalizują zagrożeń dla realizacji już rozpoczętych. "Firmy zatem planowo kończą zadania, nie rozpoczynając na razie nowych" - wskazano.