Poprzez realizację wspólnych inicjatyw finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG, Polska wzmacnia stosunki z państwami-darczyńcami. Partnerzy z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii współpracują z polskimi instytucjami w większości programów finansowanych przez Fundusze Norweskie i EOG. Przede wszystkim mówimy o badaniach, kulturze oraz edukacji, gdzie podstawą działań beneficjentów jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami.

– W projektach edukacyjnych jako przykład wspólnych przedsięwzięć można wymienić seminaria, konferencje, spotkania, ale też szkolenia dla uczniów i kadry. Przed restrykcjami związanymi z pandemią popularnym działaniem była wymiana studencka między krajami oraz praktyki we współpracujących instytucjach. W ramach programu Badania podstawowe wspieramy mobilności naukowców, co ma pomóc w umiędzynarodowieniu polskiej nauki. Natomiast dzięki realizacji programu Kultura możliwe są wspólne, międzynarodowe wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty i inne wydarzenia edukacyjno-kulturalne – tłumaczy Maciej Aulak, dyrektor departamentu programów pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dyrektor Aulak podkreśla, że głównym narzędziem wzmacniania stosunków bilateralnych jest Fundusz Współpracy Dwustronnej. Ma on za zadanie usprawniać tworzenie sieci kontaktów, wymianę i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi instytucjami publicznymi a organizacjami w państwach-darczyńcach.

– Przykładem takiego partnerstwa jest współdziałanie Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie z islandzką uczelnią i instytutem badawczym w zakresie gospodarowania odpadami z procesu produkcji żywności. Współpracę nawiązali również naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Norweskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych, którzy pracują nad modelem wsparcia niepełnosprawnych, młodych ludzi w okresie edukacji i wchodzenia na rynek pracy. Tuż przed wakacjami rozpoczęła się realizacja inicjatywy Domu Literatury w Oslo oraz szkoły polskiej w Norwegii dotycząca promowania polskiej i norweskiej literatury dziecięcej – dodaje Maciej Aulak.

Rozwój współpracy z każdą edycją Funduszy Norweskich i EOG potwierdzają też kraje darczyńców.

– W Polsce 9 z 11 programów realizowanych jest we współpracy z instytucjami norweskimi. Wiele partnerstw wywodzi się ze współpracy nawiązanej w poprzednich edycjach. Oznacza to, że współpraca dwustronna nie tylko rozszerza się, lecz także pogłębia i umacnia– mówi Karina Gradowska-Karpińska, doradca w Ambasadzie Królestwa Norwegii i podaje przykłady – W programie Kultura, w obszarze dotyczącym rewitalizacji dziedzictwa kulturowego na 223 złożonych wniosków, 120 wniosków zakłada współpracę z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Karina Gradowska-Karpińska przytacza również projekt „Żydowskie dziedzictwo kulturowe” prowadzony przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. Współpraca dwustronna obejmuje tu wymianę doświadczeń przy szkoleniach, seminariach i wystawach, wykraczających poza granice Polski i Norwegii. Część wydarzeń zaplanowanych jest w Amsterdamie, Budapeszcie i Pradze we współpracy z tamtejszymi muzeami żydowskimi oraz wystawą w Sered’ Muzeum Holokaustu na Słowacji.
W przypadku Islandii, jak informuje ambasada tego kraju, partnerstwo układa się najlepiej w projektach związanych z energią geotermalną, współpracą badawczą czy policyjną, wsparciem dla społeczeństwa obywatelskiego, w tym wzmocnieniem równości płci, edukacji i współpracy kulturalnej.

Z kolei Liechtenstein chwali sobie współpracę z Polską w dziedzinie edukacji. Kraj ten liczy na większe zacieśnienie jej również w dziedzinie kultury. Jak informuje Nuscha Wieczorek, pierwszy sekretarz w misji księstwa do UE, wszystkie projekty współpracy dwustronnej są sukcesem.

Według naszych rozmówców do wzajemnej współpracy coraz mniej trzeba już zachęcać. – Dobra komunikacja, jedność celów, wspólne realizowanie działań projektowych skutkują budową trwałych, przyjacielskich relacji między instytucjami partnerskimi – zaznacza Maciej Aulak.

Polskie organizacje chwalą sobie możliwość skorzystania z doświadczeń instytucji zagranicznych, które można przenieść na rodzinny grunt. Współpraca z Norweskim Dyrektoriatem Obrony Cywilnej (DSB) w zakresie zwalczania przestępczości zapewnia funkcjonariuszom organów ścigania dostęp do nowych technologii i szkoleń, a także wzmacnia współpracę krajowych i międzynarodowych organów ścigania takich jak Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex. Współpraca bardzo często dotyczy wykorzystania danych i infrastruktury, przede wszystkim badawczej.

PAO

Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Więcej na temat Funduszy Norweskich i EOG: www.eog.gov.pl
www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG