WSPARCIE UNIJNE NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU FIRMY

wybrane działania i terminy konkursów z programów krajowych

analogiczne formy wsparcia dla projektów o mniejszej skali przewidziane są w programach regionalnych

START-UPY

Platformy startowe dla nowych pomysłów
Program Polska Wschodnia

Kompleksowy
program inkubacji innowacyjnych
startupów przez ośrodki innowacji na terenie Polski Wschodniej

www.platformystartowe.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

Autorzy innowacyjnych pomysłów na biznes

druga połowa 2018

Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter;  Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest, Poddziałanie 3.1.4 Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych,  

Wsparcie umożliwia pozyskanie środków od inwestorów prywatnych i zapełnia lukę w finansowaniu przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem. Przedsiębiorstwa typu start-up, o ograniczonych możliwościach finansowania rozwoju, będą mogły skorzystać z dostępnych w programie instrumentów finansowych. Do tej formy wsparcia zaliczamy m.in.: seed capital, venture capital oraz pożyczki.

PFR Ventures www.pfrventures.pl

DLA KOGO i KIEDY

Młode firmy, powstające w oparciu o nowatorskie pomysły technologiczne

I/II kwartał 2018 r.

BADANIA I ROZWÓJ

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP
Program Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

08.06.2017- 08.02.2018

22.03.2018-22.11.2018

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

MSP, duże przedsiębiorstwa

02.10.2017-29.12.2017

MSP, regiony słabiej rozwinięte

01.03.2018-30.05.2018

duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, regiony słabiej rozwinięte

01.03.2018-29.06.2018

MSP posiadające certyfikat Seal of Excellence
(regiony słabiej rozwinięte)

3.04.2018-28.12.2018

MSP, regiony słabiej rozwinięte

16.08.2018-14.12.2018

duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, regiony słabiej rozwinięte

03.09.2018-30.11.2018

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Program Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

16.05.2018-28.12.2017

6.03.2018-29.11.2018

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Program Inteligentny Rozwój

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców

18.09.2017-18.12.2017

16.05.2018-16.07.2018

INWESTYCJE

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie  wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia  produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji  dla Krajowyh Inteligentnych Specjalizacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

5.09.2017 - 28.02.2018

20.03.2018-5.12.2018

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju
www.mr.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże

20.11.2017-19.01.2018

II/III kwartał 2018

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie inwestycji polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

15.02.2018-24.05.2018

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP
Program Polska Wschodnia

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez
wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej

maj-lipiec 2018

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
Program Polska Wschodnia

Wsparcie dla MSP na przeprowadzenie audytu
wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej i wdrożenie jej założeń poprzez inwestycje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej - I etap audyt i opracowanie strategii

lipiec-wrzesień 2018

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej - II etap wdrożenie strategii opracowanej w ramach I etapu

30.05.2018-31.05.2019

INTERNACJONALIZACJA

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

4.04 - 8.05.2018

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP
Program Polska Wschodnia

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MSP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl

DLA KOGO i KIEDY

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej

luty-marzec 2018

lipiec-wrzesień 2018

Źródło: MR