Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie jednego procesu technologicznego, to jeden z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. W porównaniu do dwóch rozdzielonych układów pozwala uzyskać ponad 10-proc. oszczędności. Jednocześnie jednak koszty wytwarzania są wyższe, a inwestycje umożliwiające stosowanie kogeneracji kosztowne. Dlatego głównym uzasadnieniem dla jej stosowania są wymogi środowiskowe oraz kwestie technologiczne i ekonomiczne. Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej oraz istniejące instalacje poddawane znacznej modernizacji lub takie, których zezwolenie lub koncesja są aktualizowane, powinny być wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji, w celu odzyskiwania ciepła odpadowego, powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę, że branża energetyczna podlega pod politykę taryfową, ograniczającą możliwość wzrostu cen energii, źródłem przynajmniej częściowej rekompensaty kosztów są dotacje przyznawane z Funduszy Europejskich. W zależności od mocy środki są dostępne w programach regionalnych lub w krajowym programie Infrastruktura i Środowisko. Wartością graniczną jest tu 1 MW.

więcej
Wideo

Fundusze Europejskie dla energetyki


Budowa lub przebudowa
Zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, udzielane jest dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Premiowane są projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania, umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza. W przypadku instalacji spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że inwestycje nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

Do wsparcia nie kwalifikują się natomiast inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. Zaliczają się tu m.in. instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, przekraczającej 20 MW – za wyjątkiem tych, wykorzystujących biomasę oraz instalacje spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego do inwestycji związanych z budową lub zwiększeniem mocy jednostek stosujących kogenerację wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowane jest również tworzenie efektywnej sieci dystrybucji ciepła dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło w układach wysokosprawnej kogeneracji, w tym i z OZE, włączając je do głównych źródeł ciepła odpadowego.

Sieć dystrybucji

Z Funduszy Europejskich dofinansowywana jest także budowa sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu oraz przyłączeń. Inwestycje takie powinny być realizowane głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach posiadających przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wsparcie jest kierowane na projekty, w których zostanie zapewniona koordynacja pomiędzy inwestycjami dotyczącymi wysokosprawnej kogeneracji, głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury dystrybucyjnej ciepła.

Budowa nowych sieci ciepłowniczych/chłodniczych będzie mogła być objęta wsparciem pod warunkiem, że celem będzie przyłączenie nowej mocy cieplnej, nie zaś zastępowanie istniejących, lokalnych źródeł ciepła. Nowi odbiorcy mają stanowić co najmniej 50 proc. Przyłączenia dotyczyć muszą nowych odbiorców – budynków nieposiadających do tej pory źródła ciepła lub przyszłych odbiorców na terenach rozwojowych miasta. Wsparcie ma się przyczynić do uniknięcia potencjalnej niskiej emisji.


Działania, na które przewidziane jest dofinansowanie to:

● budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;

● wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;

● budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualne nabory wniosków

PROGRAM: Infrastruktura i Środowisko

DZIAŁANIE 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

INSTYTUCJA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl

PODDZIAŁANIE 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

● 30.09.2017 – 28.11.2017

● 29.11.2017 – 29.01.2018

PODDZIAŁANIE 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

● 30.10.2017 – 29.12.2017

DZIAŁANIE 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

INSTYTUCJA: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

www.wfosigw.katowice.pl

PODDZIAŁANIE 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

● Rozpoczęcie naboru – grudzień 2017 r.

Program Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

DZIAŁANIE 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

● 03.07.2017 – 30.11.2017

● 03.07.2017 – 30.11.2017

Program Regionalny Województwa Świętokrzyskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 dla projektów dotyczących mikrokogeneracji oraz budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii.

● 30.06.2017 – 30.01.2018

Program Regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

● 29.09.2017 – 18.12.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warto sięgnąć po dotacje i zadbać, żeby ciepło nie uciekało w powietrze.

Proces wytwarzania energii ma niekorzystny wpływ na stan powietrza. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest ograniczenie zużycia ciepła przez minimalizację strat.

Poprawa stanu powietrza to jedno z istotniejszych wyzwań dzisiejszych czasów. Na to, czym oddychamy, w dużej mierze wpływa to, w jaki sposób ogrzewamy – budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty biurowe czy przemysłowe. Duży wpływ na wielkość zapotrzebowania na ciepło ma ich stan. Drugim czynnikiem jest rozsądne gospodarowanie ciepłem. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną przynosi w oczywisty sposób oszczędności, jednak doprowadzenie do sytuacji, w której można optymalnie gospodarować ogrzewaniem wymaga dużych inwestycji. W całym kraju są one wspierane między innymi z Funduszy Europejskich – w programach regionalnych oraz krajowym Infrastruktura i Środowisko.

Wsparcie może być przeznaczone na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków. Obejmuje ona przede wszystkim ocieplenie obiektu, ale również poprawę energooszczędności wyposażenia, na przykład:

● wymianę okien, drzwi zewnętrznych;

● modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

● wymianę oświetlenia na energooszczędne;

● przebudowę systemów grzewczych;

● budowę lub przebudowę systemów wentylacji mechanicznej;

● przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji;

- instalację odnawialnych źródeł energii;

- wprowadzenie systemów zarządzania energią.

W przypadku przebudowy systemów grzewczych działania mogą obejmować wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie. Musi tu jednak zostać spełniony warunek, że inwestycja przyczyni się do redukcji emisji CO2 o co najmniej 30 proc. Wsparcie może też objąć podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub modernizację takiego przyłącza.

Na wsparcie mogą też liczyć inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE). Należy jednak zadbać, aby usprawniały one działanie głównego źródła ciepła, nie wypierając go.

Co ważne, zakres przedsięwzięcia polegającego na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25 proc.

Aktualne nabory wniosków

PROGRAM: Infrastruktura i Środowisko

INSTYTUCJA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl

DZIAŁANIE 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

● 29.12.2017 – 27.02.2018

PODDZIAŁANIE 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

● 30.10.2017 – 29.12.2017

INSTYTUCJA: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

http://www.wfosigw.katowice.pl/

PODDZIAŁANIE 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

● 30.10.2017 – 29.12.2017

Program Regionalny Województwa Świętokrzyskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”

● 10.10.2016 – 31.12.2020

DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

● 02.11.2017 – 29.12.2017

DZIAŁANIE 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

● 29.12.2017 – 30.03.2018

Program Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

DZIAŁANIE 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, mający na celu zmniejszenie energochłonności budynków (wielorodzinnych) i publicznych

● 02.11.2017 – 31.05.2018

Program Regionalny Województwa Łódzkiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

DZIAŁANIE IV.2 Termomodernizacja budynków

PODDZIAŁANIE IV.2.2 Termomodernizacja budynków

● 09.10.2017 – 13.11.2017

PODDZIAŁANIE IV.2.4 Termomodernizacja budynków – miasto Łódź

● 11.09.2017 – 31.01.2018

Program Regionalny Województwa Małopolskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich

DZIAŁANIE 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

PODDZIAŁANIE 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

● 30.06.2017 – 29.12.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekologiczna alternatywa

Wykorzystanie odnawialnych źródeł może skutecznie uzupełniać, a w niektórych przypadkach nawet zastępować energię wytwarzaną w tradycyjnych elektrowniach.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) to nie tylko niższe rachunki, ale również korzyści dla środowiska. Właśnie dlatego znaczne środki, między innymi z Funduszy Europejskich, są przeznaczane na inwestycje w instalacje tego typu, a także na podłączenie ich do sieci dystrybucji.

Jeszcze w tym roku w ośmiu województwach jest szansa na złożenie wniosku o dotację na projekt dotyczący OZE. Ze względu na to, że są one udzielane z programów regionalnych, mamy dość dużą różnorodność zarówno jeżeli chodzi o możliwy zakres projektów, jak i rodzaj podmiotów dopuszczonych do korzystania ze wsparcia. Czasami w jednym konkursie dofinansowaniu mogą podlegać zarówno produkcja, jak i dystrybucja energii pochodzącej z naturalnych źródeł. W innych programach te dwa rodzaje inwestycji są rozdzielone.

Ze względu na podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia najbardziej jednolite są działania przewidujące dofinansowanie sieci dystrybucji – mogą o nie aplikować operatorzy systemów dystrybucyjnych. Na wsparcie inwestycji w same instalacje pozwalające wytwarzać energię najczęściej mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i podmioty im podległe. Drugą – równie powszechną grupę – stanowią podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz szkoły – w tym wyższe oraz organizacje pozarządowe. W gronie potencjalnych beneficjentów często pojawiają się też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Stosunkowo rzadko o dofinansowanie instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych mogą liczyć przedsiębiorcy – w aktualnych konkursach taka opcja jest tylko w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Instalacje OZE mogą być budowane, aby uzyskiwać energię na własne potrzeby lub w celu tworzenia ekologicznych elektrowni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualne nabory wniosków

Program Regionalny Województwa Świętokrzyskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

● DZIAŁANIE 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

● 30.06.2017 – 29.12.2017

Program Regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

● 31.03.2017 – 30.11.2017

Program Regionalny Województwa Małopolskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich

DZIAŁANIE 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

PODDZIAŁANIE 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

● 29.09.2017 – 30.11.2017

PODDZIAŁANIE 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

● 17.06.2016 – 29.12.2017

Program Regionalny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DZIAŁANIE 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

SCHEMAT Sieci elektroenergetyczne

SCHEMAT 1 Realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE

SCHEMAT 2 Realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE

● 27.11.2017 – 04.12.2017

Program Regionalny Województwa Łódzkiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

DZIAŁANIE IV.1 Odnawialne źródła energii

PODDZIAŁANIE IV.1.2 Odnawialne źródła energii

● 29.12.2017 – 19.01.2018

Program Regionalny Województwa Wielkopolskiego


INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego

PODDZIAŁANIE 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii

● 29.09.2017 – 30.11.2017

Program Regionalny Województwa Śląskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PODDZIAŁANIE 4.1.3 Odnawialne źródła energii

● 25.09.2017 – 26.03.2018

Program Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

INSTYTUCJA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

DZIAŁANIE 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

● 03.07.2017 – 30.11.2017

Monika Niewinowska

e-mail: monika.niewinowska@infor.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej informacji o unijnym wsparciu dla firm znajdziesz na www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oraz w bezpłatnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich