Organizacja i przeprowadzenie debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub alternatywnym rynku NewConnect wiążą się z kosztami. Wsparcie dla małych i średnich firm można znaleźć w działaniu 4-Stock Programu Inteligentny Rozwój. Dotacji na zakup usług doradczych w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uzasadniona potrzeba

Przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie do 50 proc. kosztów usług firmy doradczej, która przygotuje im dokumentację niezbędną do wejścia na rynki papierów wartościowych. Możliwe jest wsparcie zarówno w drodze na GPW, NewConnect i zagraniczne rynki regulowane, jak i na emisję obligacji na rynku Catalyst. Składając wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca musi się jednak zdecydować na tylko jeden z tych rynków. Nie można też składać jednocześnie kilku wniosków dotyczących pozyskania kapitału z różnych źródeł.

We wniosku o dotację przedsiębiorca powinien pokazać, że przeprowadził analizę potrzeb firmy, z której jednoznacznie wynika zasadność pozyskania kapitału z danego rynku. Realizację projektu można rozpocząć najwcześniej następnego dnia po złożeniu wniosku, a zakończyć maksymalnie 36 miesięcy później. Okres ten obejmuje czas na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym oraz emisję i wprowadzenie do obiegu akcji lub obligacji.

Zakładając, że dofinansowanie wypłacane będzie w formie refundacji, przedsiębiorca musi pokazać, że zapewni środki na sfinansowanie projektu w kwocie nie niższej niż wartość całkowitych wydatków wskazanych we wniosku – zarówno kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych. Z wyjątkiem sytuacji, w której firma będzie korzystała z zaliczki – do 30 proc. całkowitej wartości dofinansowania. Źródłem mogą być własne oszczędności, kredyt czy pożyczka.

Trzeba też wykazać, że pozyskany kapitał będzie przeznaczony na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, wpisujących się w inteligentne specjalizacje.


Firma doradcza

Wybierając firmę doradczą, przedsiębiorca musi stosować się do zasady konkurencyjności. Jednym z wymogów jest zamieszczenie ogłoszenia o zapotrzebowaniu na konkretne usługi na portalu BazaKonkurencyjności.gov.pl. Należy w nim określić przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz termin ich składania. Zasady dotyczące udzielania zamówień zostały szczegółowo opisane w wytycznych horyzontalnych w części dotyczącej kwalifikowalności.

Wykonawcami usług doradczych dotyczących przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania na rynkach krajowych, czyli: GPW, NewConnect, Catalyst, mogą być:

l autoryzowani doradcy, figurujący w rejestrze autoryzowanych doradców, publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA.;

l domy maklerskie, posiadające zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figurujące na liście domów maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego;

l inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania, np. biegły rewident, kancelaria prawna;

l agencje ratingowe, figurujące na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Ten punkt dotyczy wyłącznie Catalyst.

W przypadku usług doradczych niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania na rynku zagranicznym wykonawcami mogą być jedynie podmioty posiadające akredytację danego rynku do świadczenia usług w przedmiotowym zakresie. W przypadku braku takiego wymogu na danym rynku wymagane jest doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na określony zagraniczny rynek regulowany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne informacje

● Program: Inteligentny Rozwój

● Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock

● Maksymalny udział dofinansowania: 50 proc. kosztów kwalifikowanych

● Maksymalna wartość dofinansowania:

– rynek NewConnect – 100 tys. zł

– rynek GPW – 800 tys. zł

– zagraniczne rynki regulowane – 800 tys. zł

– rynek Catalyst, wprowadzenie obligacji – 80 tys. zł

– rynek Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji – 60 tys. zł

● Termin składania wniosków: do 20 listopada 2017 r.

● Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

● Forma składania wniosków: elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem w formie skanu oświadczenia przesyłanego w ciągu 2 dni od złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze.

Dofinansowanie dotyczy usługi doradczej polegającej na przygotowaniu:

● procedury obiegu informacji poufnych

● polityki informacyjnej spółki

● raportu due diligence

● wyceny spółki

● raportu z audytu sprawozdań finansowych

● memorandum informacyjnego

● prospektu emisyjnego

● teaseru inwestycyjnego

● prezentacji inwestorskiej

● dokumentu informacyjnego*

● dokumentu informacyjnego lub noty inwestorskiej**

● dokumentu ofertowego*

● warunków emisji**

● wydatków związanych z ratingiem (emisji oraz emitenta)**

* dotyczy tylko usług związanych z NewConnect

** dotyczy tylko usług związanych z Catalyst

4 Stock w liczbach

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej informacji o unijnym wsparciu dla firm znajdziesz na www.FunduszeEuropejskie.gov.pl  oraz w bezpłatnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich