Polacy składają coraz więcej wniosków w Europejskiej Organizacji Patentowej. Wciąż jednak daleko nam nie tylko do liderów, ale również do średniej unijnej. W 2014 r. złożyliśmy 475 zgłoszeń, podczas gdy Niemcy 25 621. W dodatku przytoczona liczba stanowi zaledwie 12,5 proc. wynalazków zgłoszonych w tym czasie do Urzędu Patentowego RP, a nasi zachodni sąsiedzi na międzynarodową skalę chronią mniej więcej połowę wynalazków.

W globalizującej się gospodarce ubieganie się o ochronę patentową obejmującą swoim zakresem jedynie terytorium Polski może okazać się nieefektywne. Dzieje się tak, chociażby ze względu na to, że po kilkunastu miesiącach od dokonania zgłoszenia urząd patentowy publikuje opis wynalazku, tym samym staje się on częścią znanego stanu techniki i traci znamiona nowości, a ich posiadanie jest konieczne, aby uzyskać ochronę na etapie międzynarodowym. Procedury związane z przyznaniem patentu są długotrwałe i kosztowne. W zależności od stopnia złożoności wynalazku oraz liczby państw, w których przedsiębiorca planuje ubiegać się o ochronę, koszt  uzyskania ochrony może się wahać od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce mają możliwość uzyskania wsparcia, dzięki któremu mogą zaoszczędzić połowę związanych z tym kosztów.

OCHRONA WLASNOSCI EMIS

Na co pieniądze?
Dofinansowanie może być udzielone mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwom, a obszar planowanej ochrony musi wykraczać poza granice Polski.
Zakres projektów może obejmować:

- uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci:
- patentów,
- praw ochronnych na wzory użytkowe,
- praw z rejestracji na wzory przemysłowe
- realizację ochrony własności przemysłowej, czyli:
- unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub
- stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Starając się o wsparcie, należy wskazać wszelkie możliwe działania, które prowadzą do uzyskania praw ochronnych. Dofinansowania nie otrzyma wniosek zakładający jedynie dokonanie zgłoszenia, bez dalszych zaplanowanych działań i wydatków poprzedzających moment wydania decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia ochrony. W przypadku procedury europejskiej lub EuroPCT należy zaplanować również podjęcie działań związanych z walidacją, czyli potwierdzeniem ochrony, w wyznaczonych państwach, która musi być zainicjowana w okresie trzech miesięcy od opublikowania w Biuletynie Europejskiego Urzędu Patentowego wzmianki o decyzji. Wydatki z tym związane również muszą zostać zaplanowane i poniesione w tym okresie.

Refundacja za doradztwo
Projekty mogą obejmować również zakup usług doradczych, takich jak:
- analizę czystości patentowej (freedom-to-operate);
- analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne dotyczące przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
- poszukiwanie i dobór potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usług doradczych w zakresie  określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.

Łączna wartość doradztwa nie może przekroczyć 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Trzeba mieć prawo
Przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie na uzyskanie ochrony musi dowieść, że posiada prawo do wytworu, którego ma ona dotyczyć. W przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i są jedynym twórcą przedmiotu, wystarczy zadeklarować ten fakt we wniosku o dofinansowanie. Pozostałe podmioty muszą okazać dodatkowe dokumenty, na przykład:
– umowy o pracę, gdy wytwór opracowali pracownicy przedsiębiorcy,
– umowę kupna-sprzedaży, umową zlecenie lub o dzieło – jeśli prawa do przedmiotu zostały nabyte od twórcy lub innego podmiotu,
– umowę spółki – jeśli wytwór został wniesiony do spółki przez wspólnika w zamian za udziały w niej.

Jeżeli dofinansowanie ma dotyczyć kontynuacji procedury uzyskania ochrony poza granicami Polski na podstawie prawa pierwszeństwa, to należy we wniosku o dofinansowanie wskazać numer i datę dokonania zgłoszenia, na podstawie, którego prawo to jest aktywne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MGR. INŻ. Jacek Paczkowski

MGR. INŻ. Jacek Paczkowski

źródło: Materiały Prasowe

Fabryka patentów
Firm projektujących urządzenia czy oprogramowanie jest dużo na polskim rynku. W związku z czym ceny tych usług są stosunkowo niskie. Natomiast firm produkujących patenty i nowatorskie rozwiązania praktycznie w Polsce nie ma. Znaleźliśmy taką właśnie niszę i wydaje nam się ona bardzo perspektywiczna i zyskowna. Sam proces pracy nad nowatorskim rozwiązaniem technicznym i uzyskanie patentu jest co prawda kosztowny i czasochłonny, ale jeżeli zakończy się sukcesem, wówczas można uzyskać bardzo dobrą cenę. Chcemy „produkować” wynalazki, patentować je i sprzedawać na całym świecie. Rocznie jesteśmy w stanie składać 25–30 zgłoszeń do Europejskim Urzędzie Patentowym i Światowej Organizacji Patentowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŻ. ZDZISŁAW IWANEJKO

INŻ. ZDZISŁAW IWANEJKO

źródło: Materiały Prasowe

Wynalazek na prośbę żony
Pewnego dnia żona poskarżyła mi się, że bardzo nie lubi otwierać maski samochodu aby wlać płyn do spryskiwaczy. Szczególnie cierpi zimą, gdy auto jest brudne i mokre. Powiedziała wprost: jesteś inżynierem, wymyśl coś! Cóż mogłem w takiej sytuacji zrobić… wziąłem się do myślenia i stworzyłem zawór, który pozwala uzupełniać płyn bez otwierania maski. Przy okazji wyszedł mi również inny ciekawy zawór, na początku nie miałem jednak pomysłu, jak można by go wykorzystać.
Żona była zadowolona, a ja stwierdziłem, że skoro wymyśliłem rozwiązania, których nie ma nigdzie na świecie, szkoda byłoby nie wykorzystać ich szerzej – biznesowo. Wiele lat temu pracowałem na politechnice i z tamtego czasu mam doświadczenia z patentami. Zdecydowałem się zadbać o ochronę własności przemysłowej obu rozwiązań, aby móc na nich zarabiać. Złożyłem w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o dotacje i dzięki dofinansowaniu uzyskałem patenty i ochronę wzorów przemysłowych.

WAŻNE INFORMACJE

Program: Inteligentny Rozwój
Poddziałanie: 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Termin  składania wniosków: do 28 grudnia 2017 r.
Dopuszczalna wysokość kosztów kwalifikowanych:
10 tys. zł – 1 mln zł
Maksymalny udział dofinansowania: 50 proc.

Koszty kwalifikowane:
- opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego oraz za wniesienie pism w postępowaniu,
- usługi zawodowego pełnomocnika,
- tłumaczenie, w tym przysięgłe,
- usługi doradcze przygotowujące do procesu komercjalizacji,
- uzyskanie wstępnego orzeczenia.


Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

Czytaj pełną wypowiedź: http://serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne/artykuly/1059874,rozmowy-z-beneficjentami.html