Porady

14 października 2018 r.

Zgodnie z ustawą za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy przysługuje?14 października 2018 r.

Ubezpieczony może uzyskać prawo do pobierania renty rolniczej, gdy posiada odpowiednie okresy podlegania ubezpieczeniu a orzeczenie lekarskie stwierdzi, że nie jest zdolny do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie - trwale lub okresowo. Jeśli naruszenie sprawności organizmu nastąpiło wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej - wówczas wystarczy jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania.

27 lipca 2018 r.

Wyliczenie podmiotów kierujących na określone w ustawie systemowej formy edukacyjne (szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe) ma charakter zamknięty.

Stypendia ze środków spółki bez składek do ZUS27 lipca 2018 r.

Nasza firma zamierza prowadzić specjalistyczne kursy językowe dla osób z zewnątrz, aby w przyszłości pozyskać pracowników, których bardzo brakuje w naszej branży. W założeniu będziemy szkolić osoby niepracujące. Nie będą pobierane żadne opłaty, a wręcz będziemy przyznawać specjalne stypendia ze środków spółki. Czy takie świadczenia będą oskładkowane?

5 lipca 2018 r.

Przekazanie zawiadomienia ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia świadczenia

Vademecum dorabiającego emeryta i rencisty [PORADNIK]5 lipca 2018 r.

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących podstawy wykonywania pracy przez emerytów i rencistów. Mogą oni pracować na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło. Dodatkowo ci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, a więc 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), nie muszą zwracać uwagi na to, ile dorobią, bo niezależnie od zarobków ZUS nie zmniejszy im świadczenia. Limity przewidziane są dla młodszych świadczeniobiorców.

29 marca 2018 r.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336) emerytura rolnicza przysługuje osobie, która osiągnęła odpowiedni wiek oraz podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Emerytura rolnicza także dla domownika mieszkającego dalej 29 marca 2018 r.

Sprawa dotyczy U.P., która złożyła w KRUS wniosek o emeryturę rolniczą. Dostała jednak decyzję odmowną. W jej uzasadnieniu wskazano, że kobieta nie udowodniła wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Nie zaliczono jej bowiem czasu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Powód? W zakwestionowanym przez KRUS okresie wnioskodawczyni mieszkała w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca położenia tego gospodarstwa. W ocenie organu wyłączało to możliwość wykonywania przez nią codziennej i stałej pracy w tym miejscu.

27 lutego 2018 r.

Na ten wyrok UFG złożył skargę kasacyjną, wskazując naruszenie podstawowej zasady procesu cywilnego, czyli zakazu orzekania na niekorzyść odwołującego się (pozwanego), w sytuacji gdy tylko on składał środek odwoławczy (poszkodowany od wyroku I instancji się nie odwoływał).

ZUS pomniejsza rentę cywilną27 lutego 2018 r.

Poszkodowanym w sprawie był Jan C., który został przejechany przez samochód i stracił lewą nogę. Ponieważ sprawca wypadku zbiegł i nie udało się ustalić jego tożsamości, na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wystąpił z powództwem przeciwko UFG, żądając zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty cywilnej.

Serwisy Tematyczne