Emerytury mundurowe to świadczenie emerytalne, jakie otrzymują funkcjonariuszy służących w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej.

Funkcjonariusz, wstępujący do służby po 1 stycznia 2013 r., przechodzi na emeryturę w wieku 55 lat, po 25 latach służby. Osobom, które zaczęły pełnić służbę przed reformą (czyli przed 1 stycznia 2013 r.), wystarczy minimalny staż służby, który wynosi 15 lat - nie muszą też spełniać warunku minimalnego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę.

Wysokość nowej emerytury mundurowej zależy od wysokości pensji z dziesięciu kolejnych lat, które wybiera sam mundurowy. Po 25 latach służby mundurowy otrzyma tylko 60 proc. świadczenia, które rośnie o dodatkowe 3 proc. za każdy kolejny przepracowany rok. Dla emeryta sprzed reformy wysokość świadczenia jest uzależniona jedynie od wysokości ostatniej pensji. Osoby te mogą liczyć na 40 proc. podstawy wymiaru za 15 lat służby, a świadczenie rośnie między innymi o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby.