Odpady i recykling

27 maja 2020 r.

śmieci

Spalarnie planowane centralnie czy wolnorynkowo27 maja 2020 r.

DGP ustalił, że Ministerstwo Klimatu rozważa zmianę zasad, na jakich miałyby w Polsce powstać instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zamiast odgórnie ustalonej listy inwestycji dopuszczonych do budowy miałyby one powstawać w warunkach rynkowych, ale też bez rządowego wsparcia

20 maja 2020 r.

Spółdzielnia mieszkaniowa wykonująca zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą jej współwłasność ma tytuł prawny do dysponowania nią na cele budowlane

Nowy śmietnik bez konieczności pytania mieszkańców o zgodę20 maja 2020 r.

Spółdzielnia zgłosiła zamiar wykonania nowej, dostosowanej do wywozu odpadów komunalnych, altany śmietnikowej wraz z elementami małej architektury, a także wybudowania nowych chodników. Do zgłoszenia dołączyła projekt budowlany oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy powinna dołączyć też uchwałę o wyrażeniu zgody przez wszystkich spółdzielców (współwłaścicieli) na te roboty?

20 maja 2020 r.

Metoda wodna jest jedyną, w której mieszkaniec może wpływać na to, ile płaci za odpady, oszczędniej gospodarując wodą. Ponadto pozwala gminom uszczelnić system, bo deklaracje mieszkańców weryfikuje licznik zużycia wody

Samorządowcy: Śmieci i wodę rozliczajmy razem20 maja 2020 r.

Związek Miast Polskich chciałby, aby możliwe było rozliczanie śmieci i wody na podstawie faktury za zużycie wody. Zmiany, które proponują samorządowcy, dotyczą jednej z czterech metod obliczania opłat za odpady, czyli tzw. metody wodnej, dopuszczonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. – dalej u.c.p.g.); pozostałe metody to: od osoby, powierzchni mieszkania i od gospodarstwa domowego.

28 kwietnia 2020 r.

Obecny popyt na odpady komunalne nie odwrócił na razie sytuacji cenowej

Recykling: Chwilowy popyt na kaloryczne odpady28 kwietnia 2020 r.

Część przemysłu w związku z epidemią stanęła, w efekcie cementowniom zabrakło paliwa pochodzącego z odpadów wysokokalorycznych. Przedsiębiorcy zajmujący się dostarczaniem go zaczęli więc poszukiwania odpowiednich materiałów w instalacjach komunalnych.

27 kwietnia 2020 r.

Wydłużone mają też zostać terminy na złożenie sprawozdań z gospodarki odpadami. W przypadku podmiotów odbierających nieczystości prowadzących PSZOK-i ma to być 31 sierpnia br. Wójt, burmistrz, prezydent miasta będą mieli czas do 31 października, a marszałek województwa do 31 grudnia 2020 r.

Rewolucja śmieciowa może zostać przesunięta27 kwietnia 2020 r.

Z 30 kwietnia na 30 listopada br. ma zostać przełożony termin obowiązujący wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na sporządzenie analizy gospodarki odpadami komunalnymi za ubiegły rok. Takie rozwiązanie przewiduje nowy projekt specustawy koronawirusowej, do którego dotarł DGP.

Galerie