5 rodzajów pomocy finansowej, jaką może dostać uczeń w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mogą starać się między innymi o stypendium i zasiłek szkolny. Zmiany natomiast nastąpiły w programie "Wyprawka szkolna" - nie przysługuje już wszystkim uczniom.

 • <b>Zmiany w "Wyprawce szkolnej" w roku 2016/2017</b>
<br>
<br>
Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku szkolnym 20016/2017 rodzice mogą starać się o wsparcie z programu „Wyprawka szkolna”. Z danych MEN wynika, że z tej pomocy skorzystało w 2015 roku 153 654 uczniów, w tym 70 669 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
<br>
<br>
Jednak w związku z tym, że do szkół zostały wprowadzone darmowe podręczniki, w tym roku dofinansowanie można uzyskać tylko dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice, czyli przede wszystkim w przypadku VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. O pomoc w zakupie mogą starać się też uczniowie niepełnosprawni (ze wszystkich klas), a w ich przypadku dofinansowanie obejmuje też zakup materiałów edukacyjnych. Podobnie jest w przypadku między innymi osób niedowidzących i niedosłyszących.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/964387,wyprawka-szkolna-2016-2017.html" title=""><font color="#C9C9C9">Dla kogo pomoc z programu Wyprawka szkolna? Przez darmowy podręcznik skorzystają nieliczni</font></a>
<br>
<br>
Jakie będą dokładne kwoty pomocy w 2016/2017 roku? Zgodnie z rozporządzeniem MEN wyniosą:
<br>
<br>
- 225 zł – dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
<br>
- 770 zł – dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
<br>
(Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, to kwota dofinansowania do nich nie może być wyższa niż 192,50 zł)
<br>
- 325 zł – dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz między innymi dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim czy z autyzmem;
<br>
- 770 zł – dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz między innymi dla uczniów niesłyszących oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
<br>
(Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, to kwota dofinansowania do nich nie może być wyższa niż 308 zł)
<br>
- 350 zł – dla uczniów klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz oraz między innymi dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim czy z autyzmem;
<br>
- 607 zł – dla uczniów klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz oraz między innymi dla uczniów niesłyszących oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
<br>
(Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, to kwota dofinansowania do nich nie może być wyższa niż 303,50 zł)
<br>
- 390 zł – dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz między innymi dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim czy z autyzmem;
<br>
- 445 zł – dla uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego oraz między innymi dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim czy z autyzmem;
<br>
- 175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) uczęszczającego do klasy I–III szkoły podstawowej, a który nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
<br>
<br>
Wniosek o pomoc składać mogą prawni opiekunowie ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba upoważniona przez opiekunów lub ucznia pełnoletniego. Dokument składa się u dyrektora szkoły w terminie do dnia 9 września 2016 r.
 • <b>Stypendium szkolne</b>
<br>
<br>
Jeżeli uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - może starać się w gminie o stypendium szkolne.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/845293,stypendia-szkolne-przede-wszystkim-w-formie-rzeczowej.html" title=""><font color="#C9C9C9">Stypendia szkolne przede wszystkim w formie rzeczowej</font></a>
<br>
<br>
Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych (różnego rodzaju) - zasadniczo do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Uczeń musi jednak spełnić odpowiednie kryterium dochodowe - dokładnie 514 zł netto na osobę w rodzinie. W ostateczności jednak pomoc przysługuje w formie pieniężnej. Zasadniczo bowiem dofinansowanie można otrzymać na:
<br>
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
<br>
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
<br>
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
<br>
<br>
Termin na składanie wniosków o przyznanie o stypendium szkolnego (przyznawanego od września do czerwca w danym roku szkolnym) jest ustalony terminowo - dokumenty trzeba złożyć do 15 września 2016 roku. Natomiast sama wysokość stypendium jest ustalana osobno przez poszczególne gminy. Przykładowo w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 zostało przyznanych 6 709 stypendiów oraz 621 zasiłków szkolnych na ogólną kwotę ok. 10,5 mln zł - podaje Urząd m. st. Warszawy. Miesięczna wysokość stypendium nie mogła być niższa niż 94,40 zł. Jeśli jednak dochód w rodzinie był niższy niż 411,20 zł, to stypendium nie mogło być wyższe niż 236 zł, a gdy był wyższy niż 411,20 zł - nie mogło przekroczyć kwoty 177 zł.
 • <b>Zasiłek szkolny</b>
<br>
<br>
Niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, gmina może - raz lub kilka razy w roku - przyznać zasiłek szkolny uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Chodzi na przykład o utratę pracy przez rodziców lub opiekunów, ich śmierć, ciężki wypadek ucznia lub nagłą czy nieuleczalna chorobę.
<br>
<br>
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych.
<br>
<br>
Wysokość zasiłku szkolnego jest uzależniona od charakteru zdarzenia losowego, ale maksymalnie nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - czyli jest to kwota: 5 x 118 złotych = 590 złotych.
 • <b>Dodatki do zasiłku rodzinnego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego </b>
<br>
<br>
Wreszcie rodzina, która ma prawo do zasiłku rodzinnego (przyznawanego w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka), może także starać się o pomoc dla ucznia, o ile spełni kryterium dochodowe - świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Natomiast sam zasiłek wynosi:
<br>
- 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
<br>
- 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
<br>
- 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/960323,komu-przysluguje-i-ile-wynosi-dodatek-wychowawczy-2016.html" title=""><font color="#C9C9C9">Komu przysługuje i ile wynosi dodatek wychowawczy w 2016 roku</font></a>
<br>
<br>
Do zasiłku rodzinnego przysługuje siedem różnych dodatków, w tym w tym dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje w wysokości:
<br>
- 105 zł - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
<br>
- 63 zł - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
<br>
<br>
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca roku kalendarzowego.
<br>
<br>
Natomiast dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.
<br>
<br>
Wniosek o wypłatę dodatków składa się w urzędzie gminy do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.
 • <b>Dożywianie dzieci w szkołach</b>
<br>
<br>
Rodziny mogą też starać się o dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej). Ośrodek Pomocy Społecznej opłaci wtedy dziecku śniadania i obiady w szkole - w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Ośrodki mogą też przyznać bony na wyżywienie, które można realizować w wyznaczonych jadłodajniach.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/921680,system-dozywiania-nie-wszystkie-potrzebujace-dzieci-dostaja-posilki.html" title=""><font color="#C9C9C9">System dożywiania: Nie wszystkie potrzebujące dzieci dostają posiłki</font></a>
<br>
<br>
Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego - przysługuje ona rodzinom, w których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 771 złotych netto na osobę. Jednocześnie muszą występować powody udzielenia pomocy społecznej, czyli między innymi sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność czy alkoholizm.
<br>
<br>
Terminy składania wniosków są ustalane oddzielnie przez gminy, a wiele z nich wyznacza je już na sierpień - przykładowo w Trynczy jest to 22 sierpnia, a w Słubicach 12 sierpnia 2016 r.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!