Dodatki i trzynastka: Polscy pracownicy mają przywileje jak w Grecji

Rosnące zadłużenie Grecji, którego skutkiem jest odmowa spłaty zagranicznych pożyczek spowodowały, że Europa po raz kolejny zaczęła uważnie przyglądać się strukturze wydatków publicznych w tym państwie. Ponawiają się oskarżenia o niedostateczny poziom reform, a media publikują listy przywilejów, jakimi cieszą się greccy pracownicy - pieniądze można było dostać między innymi za mycie rąk, punktualność czy rozgrzanie silnika. Jednak także Polska boryka się z problemem zbyt dużej liczby nadmiernie uprzywilejowanych grup. Na jakie bonusy może liczyć polski pracownik?

 • <b>Dodatki do pensji</b>
<br>
<br>
Także Polacy więc mogą liczyć na szereg dodatków do pensji. Część z nich przysługuje za dodatkową pracę (w niedzielę, święta czy w porze nocnej), jednak inne przysługują tylko określonym grupom pracowników. Do najpopularniejszych dodatków nieobowiązkowych zaliczamy: dodatek funkcyjny, stażowy (za wysługę lat), za szczególne umiejętności, zmianowy i za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
<br>
<br>
Funkcyjny przysługuje osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, które kierują zakładem pracy lub poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Dodatkowe pieniądze mają stanowić dla nich rekompensatę za większą odpowiedzialność, jak na nich spoczywa. Jest jednak obowiązkowy tylko w przypadku określonych grup pracowniczych - obejmuje między innymi pracowników samorządowych czy prokuratorów.
<br>
<br>
Dodatek za wysługę lat, zwany też dodatkiem stażowym, przysługuje pracownikowi po przepracowaniu określonego czasu. Obowiązuje on w niektórych sferach sfery budżetowej. Także pracownikom, którzy są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej i pracują w różnych porach dnia i nocy, przysługuje dodatek.
<br>
<br>
Ekstra pieniądze można otrzymać również za wysokie kwalifikacje zawodowe. Może na nie liczyć pracownik z tytułem naukowym, absolwent studiów podyplomowych lub pracownik posiadający dyplom lub zaświadczenie ukończenia specjalistycznych kursów, a także osoba ze znajomością języków obcych, posiadająca certyfikat znajomości języka obcego.
<br>
<br>
Kolejny dodatek jest przyznawany jest za wykonywanie pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, jako rekompensata za ryzyko, że tego typu praca może obniżać sprawność fizyczną i psychiczną pracownika lub wywołać chorobę zawodową. 
<br>
<br>
Także pracownik, u którego stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej lub chorobę zawodową, albo też stał się on niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy, może liczyć na dodatek wyrównawczy do pensji. Pracodawca jest wtedy zobowiązany przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał chorobę. Jeżeli pensja jest niższa, zatrudniony otrzyma dodatek wyrównawczy - jest on jednak wypłacany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/833860,duze-zdjecie,1,nie-tylko-pensja-zobacz-jakie-dodatki-przysluguja-ci-do-wynagrodzenia.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o dodatkach do wynagrodzenia przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Przywileje kobiet w ciąży</b>
<br>
<br>
Także pracownicom w ciąży przysługuje dodatek wyrównawczy do pensji po przeniesieniu na inne stanowisko pracy.
<br>
<br>
Pracownicom w ciąży prawo przyznaje zresztą znaczne przywileje. Nie wolno ich zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nie mogą też pracować dłużej niż 8 godzin i nie mogą pracować w nocy. Pracodawca musi w tym wypadku zmienić pracownicy godziny pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, musi przenieść ją do pracy na inne stanowisko. Tak samo musi zachować się pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Pracownicy przysługuje wtedy dodatek wyrównawczy, o ile jej wynagrodzenie uległo zmniejszeniu. 
<br>
<br>
Jeżeli pracodawca nie może spełnić tych warunków, musi zwolnić pracownicę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy - z prawem do zachowania dotychczasowego wynagrodzenia.
<br>
<br>
Względny charakter ma natomiast ochrona zakazująca delegować pracownicę w ciąży poza stałe miejsce pracy czy zatrudniać ją w przerywanym systemie czasu pracy. Wyjazdy służbowe mogą więc odbywać się za zgodą pracownicy.
<br>
<br>
Pracownica w ciąży może korzystać także z innych przywilejów. Przysługują jej zwolnienia od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie w związku z ciążą, jeżeli nie można ich przeprowadzić poza godzinami pracy, a po porodzie przerwy na karmienie - kobieta karmiąca jedno dziecko ma prawo do dwóch 30 minutowych przerw w pracy, a kobieta karmiąca więcej niż jedno dziecko może liczyć na dwie przerwy w pracy, po 45 minut każda.
<br>
<br>
Wreszcie młoda matka ma prawo do kilku rodzajów urlopów rodzicielskich, w tym macierzyńskiego i wychowawczego. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/784153,duze-zdjecie,1,uprawnienia-kobiety-w-ciazy-zakaz-zwolnienia-czy-urlop-macierzynski.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Co Karta daje nauczycielom</b>
<br>
<br>
Specjalne dodatki przysługują także nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela, w tym różnego rodzaju dodatki i nagrody. Wiele kontrowersji wzbudzają zwłaszcza dodatki mieszkaniowy i wiejski. Pierwszy przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wiejski jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych na wsi lub w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. i wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadry nauczycielskiej, organ prowadzący szkołę może tę kwotę zwiększyć.
<br>
<br>
Zazdrość innych grup wzbudza także czas pracy nauczyciela - nie może on bowiem przekraczać 40 godzin na tydzień.
<br>
<br>
Kolejnym kontrowersyjnym przywilejem nauczycielskim jest wymiar urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel pracujący w szkole, w której przewidziane są ferie, ma praw do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i czasie ich trwania. W efekcie przysługuje mu ponad 70 dni wolnego: 14 dni ferii zimowych oraz wolny cały lipiec i sierpień w czasie wakacji letnich. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których nie przewidziano ferii, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.
<br>
<br>
Ponadto nauczyciele mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Jest on udzielany pracownikom zatrudnionym na co dzień w cięższych i bardziej szkodliwych warunkach, wymagającym poddania się po pewnym okresie pracy leczeniu, celem odzyskania pełnej zdolności do pracy i jej prawidłowego kontynuowania. Nauczyciele mają teraz do niego prawo po przepracowaniu co najmniej 7 lat, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, a łącznie w okresie całego zatrudnienia - 3 lat. Także sędziowie i prokuratorzy mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/848653,duze-zdjecie,1,karta-nauczyciela-urlopy-emerytury-przywileje.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: 8 przywilejów nauczycielskich - z czego nie chcą zrezygnować pedagodzy</font></a>
 • <b>Trzynastka dla pracownika budżetówki</b>
<br>
<br>
Nauczycielom i urzędnikom przysługuje również trzynastka, czyli dodatkowe roczne wynagrodzenie. Dokładnie mogą na nie liczyć między innymi pracownicy oświaty, pracownicy urzędów państwowych i urzędów gmin i miast, a także zatrudnieni w biurach poselskich i senatorskich. Warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują również pracownicy służby cywilnej.
<br>
<br>
Aby otrzymać trzynastkę, pracownik budżetówki musi przepracować u tego samego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Natomiast jeśli dana osoba pracuje krócej, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.
<br>
<br>
Pracodawca ma obowiązek wypłacić trzynastkę nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie - czyli w praktyce pracownik dodatkowe pieniądze powinien mieć na koncie do 31 marca.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/839971,kto-dostanie-trzynastke-za-2014-rok.html" title=""><font color="#C9C9C9">Ile wynosi trzynastka i komu nie przysługuje dowiesz się tutaj>></font></a>
 • <b>Specjalny przywilej - czternastka</b>
<br>
<br>
Co więcej, oprócz trzynastej pensji wielu nauczycieli w styczniu otrzymuje też czternastkę.
<br>
<br>
Ten jednorazowy dodatek uzupełniający jest wypłacany przez samorządy od 2009 roku. Zgodnie z Kartą nauczyciela, organ prowadzący szkołę musi w styczniu przeanalizować, czy w poprzednim roku zapewnił średnie pensje pedagogom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku stażystów jest to 2 717,59 zł, nauczycieli kontraktowych – 3 016,52 zł, mianowanych – 3 913,33 zł, a dyplomowanych – 5 000,37 zł miesięcznie (wszystkie kwoty - brutto).
<br>
<br>
Jeśli któraś z czterech grup zarabiała mniej, gmina musi wypłacić jej wyrównanie. Otrzymują je wszyscy nauczyciele na danym stopniu awansu, niezależnie czy sami zarabiali mniej, czy więcej od średniej. Bez znaczenia jest także jakość ich pracy.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/846984,samorzady-wydadza-miliony-na-czternastki.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Deputat dla górnika i tanie mieszkanie dla żołnierza</b>
<br>
<br>
Wreszcie poszczególne grupy zawodowe mają prawo do wyjątkowo dziwnych - w odczuciu większość społeczeństwa - przywilejów.
<br>
<br>
Górnikom-emerytom przysługuje więc deputat węglowy, czyli dożywotnio od 2,5 lub 3 ton węgla rocznie. Zamiast węgla dana osoba może wziąć gotówkę: według obecnych stawek po 600,68 zł za tonę.
<br>
<br>
Z kolei zatrudnieni w przemyśle gazowym i energetycznym na podstawie specjalnych pakietów socjalnych mają prawo między innymi do niższych opłat za otrzymywany gaz lub energię elektryczną.
<br>
<br>
Także praca w wojsku daje przywileje, w tym możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert nieruchomości. Od 1 stycznia 2015 żołnierze mogą kupić mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i MSW za 5 lub 10 procent ich wartości. Najwyższa zniżka dotyczy tych żołnierzy, którzy mają prawo do wojskowej emerytury - maksymalna wysokość upustu wynosi 200 tys. zł. 
<br>
<br>
<a href="http://www.gazetaprawna.pl/galerie/851543,duze-zdjecie,1,wojsko-zolnierze-przywileje-uprawnienia.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Z jakich uprawnień i przywilejów mogą korzystać wojskowi</font></a>

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (45)

 • PIAR(2015-07-13 11:31) Zgłoś naruszenie 10

  PIEPRZ... PIAROWCY Z PO/PSL ! A PENSJE MAMY JAK W Egipcie !

  Odpowiedz
 • kasta budzetowki ma przywileje, niewolnicy nie(2015-07-13 01:42) Zgłoś naruszenie 00

  POLSCY PRACOWNICY BUDŻETÓWKI MAJA PRZYWILEJE JAK W GRECJI. Polscy prekariusze, a jest ich 7 milionow, to niewolnicy XXI wieku, bez zadnych przywilejow, harujacy za 1300 zł, bez przyszlosci, bez rodziny, bez mieszkania... Niewolnicy nie rozmnazaja sie... Niewolnicy nie moga chorowac, niewolnicy nie beda miec emerytur... Ich kosztem powstaja fortuny w Polsce... :(((((

  Odpowiedz
 • asas(2015-07-11 15:25) Zgłoś naruszenie 00

  Kta sponsorował te brednie ? Lewiatan ?

  Odpowiedz
 • qwerty(2015-07-11 15:27) Zgłoś naruszenie 00

  Za doktorat jest 50zł brutto. Można się pos.ać ze szcześcia i polskiego dobrobytu...

  Odpowiedz
 • krol(2015-07-11 15:34) Zgłoś naruszenie 00

  Wynagrodzenia też mają, jak w grecji panie pismaczek ?

  Odpowiedz
 • ela(2015-07-14 08:28) Zgłoś naruszenie 00

  Skoro pracują to im się należy.Napiszcie o tych ,którzy nie pracują a żyją z zasiłków.

  Odpowiedz
 • real(2015-07-11 17:44) Zgłoś naruszenie 00

  Autor tego artykułu chyba spadł z kosmosu. Wypisuje rzeczy które nijak mają się do wysokości otrzymywanego uposażenia w sferze budżetowej. Brak całkowitego odniesienia do rzeczywistości. A na końcu najlepszy humor "Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję"
  Kto będzie rozpowszechniał te bzdury ...

  Odpowiedz
 • Bert(2015-07-12 17:30) Zgłoś naruszenie 00

  Neoliberalni mocodawcy tuby propagandowej jaką jest DGP też mają swoje przywileje i to realne w odróżnieniu od wydumanych w tym szmatławym artykuliku. Mogą kantować na podatkach i składkach i obdzierać ze skóry pracowników. - To dopiero są pieniądze, a nie jakiś głupi dodatek 500 zł.

  Odpowiedz
 • Kik(2015-07-11 21:53) Zgłoś naruszenie 00

  wszystkie przywileje takie jak KN,trzynastki itp,nauczyciele otrzymali od "SOLIDARNOŚCI" i teraz bee.?

  Odpowiedz
 • filologini(2015-07-12 19:55) Zgłoś naruszenie 00

  Kto jest autorem tych kłamstw? Warto by było zapamiętać.

  Odpowiedz
 • xyz(2015-07-11 22:10) Zgłoś naruszenie 00

  niech pozabierają ryczałty samochodowe, bezpłatne przejazdy, żarcie na koszt innych, hotele itp.

  Odpowiedz
 • zx(2015-07-11 14:46) Zgłoś naruszenie 00

  Bezrobocie w Polsce pod koniec zeszłego roku wynosiło 9,1 proc. czyli powyżej średniej dla OECD (7,5 proc.).

  Na umowach tymczasowych pracuje u nas aż 71,2 proc. pracowników w wieku od 15 do 24 lat. Bez stałej gwarancji zatrudnienia musi też funkcjonować 28,4 proc. wszystkich zatrudnionych. Jest to najgorszy wynik wśród krajów OECD oraz pięciu państw aspirujących do tej organizacji (Kolumbii, Łotwy, Litwy, Rosji i Kostaryki).

  Co gorsza, na umowach tymczasowych w Polsce pracuje się latami.

  Odpowiedz
 • qaduq(2015-07-11 23:18) Zgłoś naruszenie 00

  Rzetelna wyliczanka rzekomych przywilejów nie umniejsza zalet tytułu, zadziwiająco tendencyjnie ukierunkowanego na skłócanie pracujących ludzi. Zabrakło enumeratywnego wyliczenia przywilejów pracujących w grupie erki, posiadających immunitet, akturat aktualny przy ustawie o mandatach, posiadanie karty do chlania z kumplami , innych emerytur za pełnienie określonej funkcji i innymi drobiazgami. Pewno, narażać się władzy, a zwłaszcza prominentnym czytelnikom nie jest czynem bezpiecznym. Lepiej przyłożyć tym uprzywilejowanym z trzeciej zmiany w dzień świąteczny. Dziwnym trafem zabrakło miejsca o leniuchujących przez trzy miesiące nauczycielach, albo umknęło uwadze. W przypadku podjęcia tematu nieodzownie włączyć wykładowców i profesorów wyższych uczelni. Dobrego samopoczucia i awansu w dziejopisarstwie przemęczonej klasy kierowniczej.

  Odpowiedz
 • kon(2015-07-13 13:20) Zgłoś naruszenie 00

  Nie moge juz czytac tych bredni, skad ci redaktorzyny sie biorą?

  Odpowiedz
 • dffdd(2015-07-15 09:03) Zgłoś naruszenie 00

  zarabiam 1400 zł netto i od wuja mam przywilejów, jedynie trzynastkę, nie *********** tylko takimi głupimi artykułami

  Odpowiedz
 • mar(2015-07-14 10:15) Zgłoś naruszenie 00

  POlacy w tym kraju po prost malo zarabiaja i zadna PO za wyjatkiem lekarzy sedziow prokuratorow nie doprowadzila za swych8 letnich rzadow do dobrobytu a wrecz odwrotnie ??

  Odpowiedz
 • quano(2015-07-13 14:50) Zgłoś naruszenie 00

  Jak już piszemy to prawdę i tylko prawdę. Trzynastkę dostają równie mundurowi od policmajstra przez sikawkowego do wojaka Szwejka. Przy qownianych płacach to te trzynastki traktowane są jak lina podana tonącemu.

  Odpowiedz
 • kaka(2015-07-14 12:19) Zgłoś naruszenie 00

  Co za głupi artykuł. Trzynastka w sytuacji, gdy zarabia się 1500 złotych to zapomoga, a nie przywilej. W tym kraju naprawdę nie da się żyć. Chwielibyśmy tutaj Grecji, nawet tej w kryzysie

  Odpowiedz
 • meg(2015-07-14 12:24) Zgłoś naruszenie 00

  należy pamiętać, że takie dodatki przysługują tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, a chyba wiadomo, że teraz niełatwo takową dostać. nie porównujmy się do Grecji..

  Odpowiedz
 • helena(2015-07-17 11:23) Zgłoś naruszenie 00

  Jedno pytanie,, za co urzednicy w rządzie dostali premie??? co takiego dobrego zrobili ,że naród jako pracodawca przydzielił im te premie ???

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!