Stypendium i akademik, czyli czego student może domagać się od swojej uczelni

Uczelnie publiczne w Polsce gwarantują swoim podopiecznym szereg przywilejów. Nie tylko nie pobierają opłat od studentów studiów dziennych za czesne, opłatę rejestracyjną czy dostęp do laboratoriów i bibliotek. Dają im szansę na zdobycie stypendium, które pomoże żakom utrzymać się na studiach. Zobacz więc, czego może oczekiwać student od swojego uniwersytetu.

  • <b>Jakie stypendia dla studenta?</b>
<br>
<br>
Jest kilka rodzajów stypendiów, o jakie student może starać się na swojej uczelni, w tym: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych czy stypendium rektora dla najlepszych studentów.
<br>
<br>
Stypendium socjalne jest skierowane do studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 592,8 zł do 850,2 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Oznacza to, że student ma prawo do stypendium, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza w roku akademickim 2014/2015 - 592,8 zł. Jeżeli jednak jego dochód przekroczy górny próg, to nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego takiej osobie.
<br>
<br>
Jeżeli dochód studenta ustala się w oparciu o prowadzenie gospodarstwa rolnego, to bierze się pod uwagę powierzchnię użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). Na rok akademicki 2013/2013 GUS wyliczył ten przeciętny dochód na poziomie 2 431 zł (jest to dochód roczny).
  • <b>Większe stypendium socjalne</b>
<br>
<br>
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać większe stypendium socjalne, jeżeli mieszka w domu studenckim lub innym obiekcie, a jego codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
<br>
<br>
Wysokość stypendium socjalnego wyznaczają same uczelnie wyższe. Dla przykładu w tym roku stypendia z funduszu materialnej na Uniwersytecie Warszawskim będą wynosić:
- stypendium socjalne - 950 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 200 zł (osoby uzyskujące dochód netto na osobę w rodzinie studenta od 750 zł do 850 zł otrzymują stypendium w wysokości 200 zł), a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 950 zł;
<br>
<br>
- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy - 950 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych plus 100 zł, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 300 zł, a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1050 zł.
<br>
<br>
Studenci mogą się także ubiegać się o stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe. Na przykład na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi stypendium na wyżywienie wynosiło w roku akademicki 2013/2014 roku 200 zł miesięcznie, a stypendium mieszkaniowe mógł otrzymać tylko doktorant studiów stacjonarnych w wysokości 250 zł miesięcznie.
  • <b>Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych</b>
<br>
<br>
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
<br>
<br>
Szczegółowe zasady wypłacania tego typu stypendiów określają poszczególne uczelnie, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
<br>
<br>
Dla przykładu na Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014 osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnoprawności mogły otrzymać 266 zł miesięcznie, z umiarkowanym stopniem niepełnoprawności - 200 zł miesięcznie, a z lekkim stopniem niepełnoprawności - 150 zł miesięcznie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim sumy te wynosiły kolejno 450 zł, 300 zł i 150 zł miesięcznie, a na Uniwersytecie Gdańskim 270 zł, 220 zł i 170 zł.
  • <b>Stypendium rektora</b>
<br>
<br>
Stypendium rektora przyznawane jest tym studentom, którzy mają za sobą I rok studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych magisterskich (wyjątkiem są tu studia II stopnia, tzw. uzupełniające studia magisterskie).
<br>
<br>
Oprócz wysokiej średniej ocen - minimalnym progiem jest 4,0 - student musi wykazać się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
<br>
<br>
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10 proc. studentów każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni.
<br>
<br>
I tak Uniwersytet Warszawski za osiągnięcia naukowe uznaje między innymi publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo/współautorstwo/artykuł w książce), wystąpienia na konferencjach naukowych i osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym (pod uwagę nie są brane działania czysto organizatorskie tj. uczestnictwo w pracach kół naukowych); za osiągnięcia artystyczne - osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym, wybitne dzieła artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne) czy udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkiem akademickim lub kulturalnym (pod uwagę nie jest brane zaangażowanie w teatr akademicki/chór/ zespół pieśni i tańca itp.), a za osiągnięcia sportowe uważa się udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcie co najmniej siódmego miejsca w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
<br>
<br>
Ile wynosi stypendium rektora? Stawki zależą od uczelni i na przykład w roku akademickim 2013/2014 wynosiły:
- Uniwersytet Śląski w Katowicach - 520 zł (dla osób, które uzyskały szczególnie wysoką punktację - 770 zł);
- Uniwersytet  Łódzki - 450 zł;
- Katolicki Uniwersytet Lubelski - 460 zł, 610 zł i 760 zł.
  • <b>Zapomoga</b>
<br>
<br>
Uczelnia ma prawo także przyznać studentowi zapomogę. Może ją otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Chodzi tutaj o wydarzenia losowe, takie jak na przykład śmierć lub ciężka choroba członka rodziny czy klęski żywiołowe (np. pożar, powódź).
<br>
<br>
Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany studentowi zazwyczaj maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego, jednak decydują o tym, tak jak o wysokości zapomogi, władze danej uczelni.
  • <b>Dla kogo miejsce w akademiku</b>
<br>
<br>
Część studentów może także starać się o miejsce w domu studenta. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku przysługuje osobom, które mają utrudniony codzienny dojazd na uczelnię oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
<br>
<br>
Ponadto kryteriami decydującymi o pierwszeństwie są też zazwyczaj (każda uczelnia ustala to samodzielnie): średnia ocen, udokumentowana przewlekła choroba, szczególna sytuacja życiowa (np. sieroctwo), zaliczenie etapu studiów w terminie określonym Regulaminem Studiów, prowadzenie aktywnej pracy naukowej lub pracy społecznej na rzecz uczelni czy akademika. W przypadku wolnych miejsc o przydział w domach studenckich mogą ubiegać się pozostali studenci.
<br>
<br>
Studenci pierwszego roku muszą złożyć wniosek o miejsce w akademiku na swoim wydziale wtedy, gdy dostarczają dokumenty wymagane przy rekrutacji. Pozostali mają czas do 30 czerwca każdego roku.
<br>
<br>
Ceny w poszczególnych domach różnią się w zależności od uczelni. Na przykład w akademikach Politechniki Poznańskiej miejsce w pokoju trzyosobowym kosztowało w roku akademickim 2013/2014 od 337 zł, w pokoju dwuosobowym – od 364 zł, za pokój jednoosobowy trzeba było zapłacić – od 524 zł. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za miejsce w "trójce" student zapłacił co najmniej 325 zł, w "dwójce" – od 370 zł, pokój jednoosobowy był natomiast kosztem od 420 złotych wzwyż.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!