Szkolnictwo wyższe

18 listopada 2020 r.

Włodzimierz Bernacki sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Bernacki: Reforma Gowina nie skończyła z punktozą na uczelniach [WYWIAD]18 listopada 2020 r.

Szkoły wyższe powinny robić wszystko, żeby mimo pandemii proces kształcenia przebiegał bez zakłóceń. Jeżeli zaczną dochodzić do nas informacje, że władze uczelni nie reagują na pojawiające się w tym zakresie nieprawidłowości, będziemy interweniować - mówi Włodzimierz Bernacki sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

12 listopada 2020 r.

Młodzi naukowcy zwracają się do resortu nauki z propozycją ustanowienia programu wsparcia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Brakuje aktualnych podręczników akademickich12 listopada 2020 r.

Konieczne jest ustanowienie programu, który zachęcałbym instytucje naukowe do wydania polskojęzycznych podręczników naukowych – uważa Rada Młodych Naukowców. RMN zwraca uwagę na niewielką ofertę polskojęzycznych nowoczesnych podręczników do kształcenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W efekcie wiele wiekowych i przestarzałych publikacji słusznie nie jest wykorzystywanych przez studentów i doktorantów. Sprawia to, że bazują oni wyłącznie na materiałach wykładowych i zagranicznych pozycjach. Z sytuacją taką mamy do czynienia zwłaszcza w naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych i o zdrowiu.

2 listopada 2020 r.

Uczelnie, które dokonają takich zmian w programach, będą mogły kierować chętnych studentów do placówek zainteresowanych ich wsparciem.

Zwalczanie epidemii zaliczy praktyki2 listopada 2020 r.

Studenci, którzy w związku z epidemią będą realizowali zadania w placówkach leczniczych i podległych sanepidowi, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Taką możliwość daje znowelizowane rozporządzenie ministra nauki i edukacji w sprawie studiów z 29 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1908). Zmiany dotyczą roku akademickiego 2020/2021.

2 listopada 2020 r.

Podziału pieniędzy między uczelnie dokonuje minister odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe.

Minister ma instrumenty, żeby ukarać niepokorne uczelnie2 listopada 2020 r.

- Za funkcjonowanie uczelni, w tym realizację procesu dydaktycznego, odpowiada rektor. Z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że początek roku akademickiego rozpoczyna się 1 października, a kwestie organizacji zajęć i dni wolnych ustalane są przez władze uczelni autonomicznie. Minister oczywiście sprawuje nadzór nad działalnością szkół wyższych, ale interweniować może tylko wtedy, gdy uczelnia nie realizuje podstawowych zadań. Trudno uznać, że zapewnienie przez uczelnie wolnego od zajęć na czas protestu narusza tę zasadę - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ