Podstawą objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest podpisanie umowy z NFZ. O tym, ile taka osoba zapłaci miesięcznie, decyduje obwieszczenie prezesa GUS, które określa wysokość przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Zgodnie z tym wydanym 18 stycznia 2012 r. w IV kwartale 2011 r. wynosiło ono 3771,08 zł.

23,3 tys. osób opłaca do NFZ składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

W związku z tym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2012 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 339,40 zł (wcześniej – 323,41 zł). Z informacji uzyskanych w funduszu wynika, że ten uzależnia objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

● od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 754,22 zł i jest wnoszona w całości,

● powyżej roku do 2 lat – opłata wynosi nie mniej niż 1885,54 zł, możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 3 raty,

● powyżej 2 lat do 5 lat – opłata wynosi nie mniej niż 3771,08 zł, możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat,

● powyżej 5 lat do 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 5656,62zł, prawo rozłożenie opłaty maksymalnie na 9 rat,

● powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 7542,16 zł; opłata może być podzielona na nie więcej niż 12 rat.

Osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem musi przede wszystkim złożyć do NFZ odpowiedni wniosek.

Dodatkowo musi przedstawić dokument tożsamości oraz potwierdzający ostatni okres, w którym opłacane były składki zdrowotne. Może to być np. zaświadczenie z ostatniego miejsca zatrudnienia czy dokument, który potwierdzi wykonanie ostatniej wpłaty składki zdrowotnej na konto NFZ.

W przypadku osób bezrobotnych takim potwierdzeniem jest zaświadczenie z urzędu pracy. Po wypełnieniu wniosku i przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów zainteresowany podpisuje w dwóch egzemplarzach umowę z funduszem.

Jest ona podpisywana na czas nieokreślony. Po jej zawarciu należy udać się do oddziału lub inspektoratu ZUS, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia. W tym celu należy złożyć druk ZUS ZZA.