Zadania gminy

16 czerwca 2018 r.

Aby zapobiec pożarom i innym problemom związanym z niewłaściwym składowaniem i magazynowaniem odpadów, samorządy powinny lepiej kontrolować takie miejsca

Dzikie i legalne wysypiska mogą kontrolować także wójtowie i starostowie16 czerwca 2018 r.

Płonące już kilkadziesiąt razy w tym roku wysypiska uczuliły zarówno mieszkańców, jak i samorządy na kwestię niewłaściwego składowania śmieci. Wprawdzie resort środowiska zapowiada zero pobłażliwości dla firm niewłaściwie utylizujących śmieci, a także wprowadzenie restrykcyjnych przepisów do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 992), ale samorządy, by zapobiec samozapłonom lub podpaleniom składowisk, chciałyby działać już dziś. Utrzymujące się upały sprzyjają bowiem takim zdarzeniom, a zapowiedź zaostrzenia przepisów może powodować kolejne próby podpalania niezgodnie z przepisami składowanych śmieci. Dlatego zanim do tego dojdzie, włodarze chcą podjąć środki zaradcze i przede wszystkim skontrolować stan legalnych i nielegalnych składowisk w swoim rejonie. U starosty Andrzeja Mrówczyńskiego na roboczej naradzie spotkali się wójtowie gmin i przedstawiciele komórek ochrony środowiska odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Na spotkanie zaproszono też specjalistę od zagadnień ochrony środowiska, radcę prawnego Bogdana Nowaka.

6 czerwca 2018 r.

Ze względu na powyższe rozbieżności RPO zdecydował się skierować ten problem do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi NSA.

Rozstrzygnięcia SKO należy kontrolować6 czerwca 2018 r.

Czy można zaskarżyć do sądu administracyjnego postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego, w którym odmawia przywrócenia terminu na złożenie wniosku o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego? Zajmie się tym NSA.

3 czerwca 2018 r.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że rozstrzygnięcie sądu o odrzuceniu sprzeciwu jest prawidłowe, a więc wniesienie zażalenia byłoby prawnie bezzasadne.

Czy braki formalne sprzeciwu może uzupełnić sekretariat?3 czerwca 2018 r.

Gmina pozwała naszą firmę o roszczenia finansowe z robót budowlanych. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. Jednak sąd go odrzucił, ponieważ do sprzeciwu nie dołączyliśmy jego odpisu z załącznikami. Według nas niesłusznie, bo sekretariat sądu mógł sam zrobić brakujący odpis, a poza tym nie mamy prawnika. Czy możemy coś zrobić w tej sprawie?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane