Zadania gminy

15 listopada 2017 r.

Kwietniowa nowelizacja nałożyła też na samorząd województwa obowiązek przyjęcia nowych statutów WFOŚiGW

Marszałkowie stracą wpływ na działanie WFOŚiGW15 listopada 2017 r.

Ministerstwo Środowisko opublikowało projekt rozporządzenie określającego tryb działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przewiduje on, że decyzje rad nadzorczych funduszy mają zapadać większością głosów. To kolejny etap walki z urzędami marszałkowskimi, które do tej pory miały znaczący wpływ na WFOŚ-e.

15 listopada 2017 r.

Tego typu zapisy należy oceniać przez pryzmat stosownych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądowego.

W uchwale w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą być dodatkowe wymogi15 listopada 2017 r.

Nasza gmina przygotowuje projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis. Chcemy w nim zawrzeć zapisy m.in. o obowiązku składania różnych dokumentów przez podmioty korzystające ze zwolnienia oraz okoliczności utraty i wygaśnięcia tego typu ulgi. Uważamy, że pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym, jednak zdania są podzielone. Czy mamy rację?

15 listopada 2017 r.

Eksperci martwią się również o to, że w przyszłym roku koszty działalności przedsiębiorstw wzrosną

Gminy zaleją Wody Polskie nowymi taryfami15 listopada 2017 r.

Polskie Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” będzie musiało uporać się z tysiącami wniosków o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. I to w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Tak wynika z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z 27 października 2017 r. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

8 października 2017 r.

Prawomocne pozwolenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków może zostać uchylone bądź zmienione

Czym jest "niewłaściwe korzystanie z zabytku"? 8 października 2017 r.

PROBLEM: Obowiązująca od 9 września br. nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.; dalej: u.o.o.z.) budzi wiele kontrowersji . Zgodnie z jej art. 47a prawomocne pozwolenie na prace budowlane w obiekcie chronionym generalny konserwator zabytków może uchylić bądź zmienić w ciągu 2 lat, jeżeli realizacja działań określonych w tym pozwoleniu spowodowałaby: uszczerbek dla wartości zabytku, jego uszkodzenie bądź niewłaściwe korzystanie z zabytku. To ostatnie pojęcie nie zostało jasno zdefiniowane i w praktyce może być interpretowane bardzo szeroko. Ponadto pojawiają się wątpliwości przedsiębiorców: czy w sytuacji, w której zabytek zostanie sprzedany, generalny konserwator zabytków ma nadal prawo uchylić pozwolenie wydane na podział zabytku lub jego remont? Ministerstwo Kultury, które poprosiliśmy o przedstawienie interpretacji nowego przepisu – nie odpowiedziało. O wyjaśnienie poprosiliśmy zatem ekspertów.

7 września 2017 r.

Winne są obie ekipy rządzące: poprzednia system wdrożyła, obecna go kontynuuje

PO-PiS-owy bubel samorządowy7 września 2017 r.

Wygląda na to, że państwo stworzyło nielegalny model finansowania zadań zlecanych samorządom. Od lat na linii władze lokalne – rząd istnieje konflikt o to, ile w rzeczywistości kosztuje realizacja zadań, które administracja centralna przerzuca na samorządy.

31 lipca 2017 r.

Aby ustosunkować się do podanej problematyki, przede wszystkim należy się odnieść do regulacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jak klasyfikować wydatki pośrednie związne z systemem gospodarowania odpadami?31 lipca 2017 r.

Jestem skarbnikiem gminy, w której zmieniono budżet. Są nowe wydatki na usuwanie odpadów komunalnych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami), a dodatkowo nowe wydatki na koszty pośrednie, np. wynagrodzenia, opłaty za program rozliczeniowy itp. – w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 72023 (Urzędy gmin). Czy klasyfikacja wydatków pośrednich jest dobra? Czy w razie nieprawidłowości RIO może to unieważnić?

27 lipca 2017 r.

Projekt przewiduje także ustanowienie obowiązku opracowywania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planów transportowych) przez wszystkie samorządy

Koniec białych plam na mapie komunikacji publicznej27 lipca 2017 r.

 Co piąta polska gmina (490) ma niski wskaźnik dostępu do komunikacji publicznej. Tak wynika z raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama