Finanse

7 lutego 2018 r.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński coraz głośniej mówi o groźbie utraty ok. 1,2 mld euro z regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez województwa

Innowacje przerastają samorządy7 lutego 2018 r.

Władze regionów nie najlepiej radzą sobie ze wspieraniem przedsięwzięć innowacyjnych unijnymi pieniędzmi. Dlatego w PiS pojawiają się głosy, by zagadnienia te przenieść na szczebel centralny.

4 lutego 2018 r.

Wójt, kierując się zapisami uchwały dotacyjnej (żłobkowej), odmówił przyznania dotacji przedsiębiorcy, rzekomo z uwagi na przekroczenie terminu na złożenie wniosku w tej sprawie

Gmina nie może narzucić żłobkowi terminu złożenia wniosku o dotację4 lutego 2018 r.

Prowadzę żłobek dla dzieci do lat trzech. Pod koniec 2017 r. złożyłem wniosek o dotację celową, ale pismem z 10 stycznia br. wójt gminy odmówił mi przyznania jej. Uznał on, że przekroczyłem termin z uchwały dotacyjnej, który został ustalony do 30 listopada. Czy mogę podważyć tę decyzję? Jeżeli tak, to w sądzie cywilnym czy administracyjnym?

3 lutego 2018 r.

Zadaniami własnymi gminy są tylko te, które zostały enumeratywnie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.20 ustawy o samorządzie gminnym albo w innych ustawach.

Jakich wydatków nie zaneguje RIO3 lutego 2018 r.

Legalność wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest weryfikowana przez regionalne izby obrachunkowe. Wynika to wprost z ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). Oznacza to, że izby mogą orzec nawet o nieważności nielegalnego wydatku budżetowego JST, a to grozi odpowiedzialnością. Zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji, można temu przeciwdziałać. Przed wydatkowaniem środków na wątpliwy cel JST mają bowiem prawo zasięgnąć stanowiska właściwej izby, właśnie w trybie ww. ustawy. Samorządy powinny oceniać każde tego rodzaju zagadnienie ze szczególną rozwagą, bowiem od konkretnego stanu faktycznego zależeć będzie to, czy dane zadanie można sfinansować. Nawet bowiem z pozoru zbliżone działania w istocie rzeczy mogą podlegać zupełnie odmiennej ocenie prawnej. Dlatego też w procesie wydatkowania środków budżetowych należy zachować daleko posuniętą ostrożność.

30 stycznia 2018 r.

Resort przekonuje, że wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Uczeń dostanie elektroniczną legitymację. Jeśli gmina zapłaci30 stycznia 2018 r.

Dzieci i młodzież będą mogli korzystać z elektronicznych legitymacji szkolnych. Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dokument trafił do konsultacji społecznych. W dalszym ciągu będzie można jednocześnie wydawać uczniom i słuchaczom legitymacje papierowe.

24 stycznia 2018 r.

O zapłatę ok. 700 tys. zł wraz z odsetkami wystąpiła do Skarbu Państwa gmina O., z tytułu zbyt niskich – jak twierdziła – dotacji na wykonywanie zadań zleconych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego (jst).

Samorząd: Trudno podnieść już ustalone dotacje24 stycznia 2018 r.

Jeżeli dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone samorządom zostały prawidłowo ustalone i wypłacone zgodnie ustawą budżetową oraz przepisami o finansach publicznych, to gmina nie może skutecznie żądać ich uzupełnienia – uznał Sąd Najwyższy.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama