Finanse

26 lipca 2017 r.

Kontrola zaciągania zobowiązań pod względem ich gospodarności oraz wprowadzenie możliwości natychmiastowego zawieszenia organów samorządu (także przy zachowaniu prawa do odwołania się do sądu) stanowią bardzo realne ograniczenie samodzielności samorządów

RIO ocalone? Nie, ustawa raczej wróci w nowym wydaniu26 lipca 2017 r.

Prezydenckie weto w stosunku do nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych to rozwiązanie znacznie korzystniejsze dla samorządów niż jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Zwłaszcza gdyby – co prawdopodobne – wniosek prezydenta miał dotyczyć jedynie części przepisów.

20 lipca 2017 r.

W sytuacji, gdy dotacja celowa nie umożliwia wykonania zadań zleconych, należy uznać, że nie została ona przekazana zgodnie z wymogami

Środki z dotacji muszą pokryć wszystkie wydatki20 lipca 2017 r.

 Prezydent miasta na prawach powiatu po wpływie wniosków o zwrot nieruchomości stanowiących własność miasta przekazał je wojewodzie, który wyznaczył do ich załatwienia starostę. Ten utworzył specjalny zespół i zatrudnił pracowników. Wyposażył też odpowiednio ich stanowiska pracy.

27 kwietnia 2017 r.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (czyli zmiany ustawy wdrożeniowej).

Fundusze UE: Projekt ustawy wdrożeniowej znów będzie opiniowany27 kwietnia 2017 r.

Choć projekt ustawy przewidujący większą rolę wojewodów w systemie wdrażania unijnych funduszy zarządzanych przez marszałków był na najlepszej drodze, by stanąć na rządzie i trafić do Sejmu, lokalni włodarze wymusili jego ponowne cofnięcie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

29 marca 2017 r.

Wprowadzając budżet obywatelski, należy zwracać uwagę na specyfikę miejscowości czy dzielnicy

Wszystko o budżecie obywatelskim 201729 marca 2017 r.

Budżet obywatelski, zwany również budżetem partycypacyjnym, to proces decyzyjny, podczas którego mieszkańcy miasta, gminy, osiedla otrzymują możliwość współdecydowania o sposobie wydawania części środków budżetowych. Dzięki korzystaniu z jego mechanizmów mogą zgłaszać inicjatywy dotyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie lokalnych potrzeb. Pionierami w dziedzinie budżetu obywatelskiego byli Brazylijczycy. Instrument ten został wykorzystany po raz pierwszy przez władze samorządowe Porto Alegre w 1989 roku. W Polsce pierwszym samorządem, który zdecydował się na zorganizowanie budżetu obywatelskiego, był Sopot (stało się to w 2011 r.). Wszystko rozpoczęło się od przyjęcia rezolucji rady miejskiej, która wyrażała wolę wprowadzenia budżetu obywatelskiego w kwocie 3 milionów złotych. Była to deklaracja symboliczna, która miała znaleźć swoje odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na następny rok.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama