Finanse

27 kwietnia 2017 r.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (czyli zmiany ustawy wdrożeniowej).

Fundusze UE: Projekt ustawy wdrożeniowej znów będzie opiniowany27 kwietnia 2017 r.

Choć projekt ustawy przewidujący większą rolę wojewodów w systemie wdrażania unijnych funduszy zarządzanych przez marszałków był na najlepszej drodze, by stanąć na rządzie i trafić do Sejmu, lokalni włodarze wymusili jego ponowne cofnięcie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

29 marca 2017 r.

Wprowadzając budżet obywatelski, należy zwracać uwagę na specyfikę miejscowości czy dzielnicy

Wszystko o budżecie obywatelskim 201729 marca 2017 r.

Budżet obywatelski, zwany również budżetem partycypacyjnym, to proces decyzyjny, podczas którego mieszkańcy miasta, gminy, osiedla otrzymują możliwość współdecydowania o sposobie wydawania części środków budżetowych. Dzięki korzystaniu z jego mechanizmów mogą zgłaszać inicjatywy dotyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie lokalnych potrzeb. Pionierami w dziedzinie budżetu obywatelskiego byli Brazylijczycy. Instrument ten został wykorzystany po raz pierwszy przez władze samorządowe Porto Alegre w 1989 roku. W Polsce pierwszym samorządem, który zdecydował się na zorganizowanie budżetu obywatelskiego, był Sopot (stało się to w 2011 r.). Wszystko rozpoczęło się od przyjęcia rezolucji rady miejskiej, która wyrażała wolę wprowadzenia budżetu obywatelskiego w kwocie 3 milionów złotych. Była to deklaracja symboliczna, która miała znaleźć swoje odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na następny rok.

15 marca 2017 r.

Nawet najbardziej odważna i niekonwencjonalna decyzja rozstrzygająca o odmowie lub przyznaniu ulgi obroni się, jeśli jest poparta solidnym uzasadnieniem.

Kiedy można ulżyć dłużnikom15 marca 2017 r.

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

15 marca 2017 r.

Nowe zmiany ostro krytykują samorządy

Kolejny bat na samorządowe długi15 marca 2017 r.

Większe uprawnienia nadzorcze dla regionalnych izb obrachunkowych (RIO), m.in. w zakresie kontroli powoływanych przez lokalne władze spółek przewiduje projekt nowelizacji ustawy o izbach przyjęty wczoraj przez rząd.

22 lutego 2017 r.

Decyzja ta jest aktem deklaratoryjnym, ale niezbędnym do skutecznego powoływania się na fakt nabycia prawa własności

Proces trwa: Nadal można przekazywać mienie gminom22 lutego 2017 r.

W jednej z jednostek samorządu terytorialnego jest kilka niewyjaśnionych spraw związanych z własnością gruntu, który najprawdopodobniej należy do gminy. Wójt chciałby to raz na zawsze ustalić. Czy proces komunalizacji, tj. przekazywania mienia gminom, został w Polsce zakończony?

15 lutego 2017 r.

pieniądze

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 4) [KOMENTARZ]15 lutego 2017 r.

Na początku czwartej części komentarza omawiamy środek ochrony polegający na zwolnieniu spod egzekucji składników majątkowych. Zwolnienie to może nastąpić na prośbę zobowiązanego. We wniosku w tej sprawie musi on m.in. wskazać konkretny składnik (lub składniki) majątkowy, który zamierza wyłączyć spod egzekucji oraz wykazać istnienie ważnego interesu.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama