Finanse

7 lutego 2018 r.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński coraz głośniej mówi o groźbie utraty ok. 1,2 mld euro z regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez województwa

Innowacje przerastają samorządy7 lutego 2018 r.

Władze regionów nie najlepiej radzą sobie ze wspieraniem przedsięwzięć innowacyjnych unijnymi pieniędzmi. Dlatego w PiS pojawiają się głosy, by zagadnienia te przenieść na szczebel centralny.

4 lutego 2018 r.

Wójt, kierując się zapisami uchwały dotacyjnej (żłobkowej), odmówił przyznania dotacji przedsiębiorcy, rzekomo z uwagi na przekroczenie terminu na złożenie wniosku w tej sprawie

Gmina nie może narzucić żłobkowi terminu złożenia wniosku o dotację4 lutego 2018 r.

Prowadzę żłobek dla dzieci do lat trzech. Pod koniec 2017 r. złożyłem wniosek o dotację celową, ale pismem z 10 stycznia br. wójt gminy odmówił mi przyznania jej. Uznał on, że przekroczyłem termin z uchwały dotacyjnej, który został ustalony do 30 listopada. Czy mogę podważyć tę decyzję? Jeżeli tak, to w sądzie cywilnym czy administracyjnym?

3 lutego 2018 r.

Zadaniami własnymi gminy są tylko te, które zostały enumeratywnie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.20 ustawy o samorządzie gminnym albo w innych ustawach.

Jakich wydatków nie zaneguje RIO3 lutego 2018 r.

Legalność wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest weryfikowana przez regionalne izby obrachunkowe. Wynika to wprost z ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). Oznacza to, że izby mogą orzec nawet o nieważności nielegalnego wydatku budżetowego JST, a to grozi odpowiedzialnością. Zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji, można temu przeciwdziałać. Przed wydatkowaniem środków na wątpliwy cel JST mają bowiem prawo zasięgnąć stanowiska właściwej izby, właśnie w trybie ww. ustawy. Samorządy powinny oceniać każde tego rodzaju zagadnienie ze szczególną rozwagą, bowiem od konkretnego stanu faktycznego zależeć będzie to, czy dane zadanie można sfinansować. Nawet bowiem z pozoru zbliżone działania w istocie rzeczy mogą podlegać zupełnie odmiennej ocenie prawnej. Dlatego też w procesie wydatkowania środków budżetowych należy zachować daleko posuniętą ostrożność.

30 stycznia 2018 r.

Resort przekonuje, że wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Uczeń dostanie elektroniczną legitymację. Jeśli gmina zapłaci30 stycznia 2018 r.

Dzieci i młodzież będą mogli korzystać z elektronicznych legitymacji szkolnych. Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dokument trafił do konsultacji społecznych. W dalszym ciągu będzie można jednocześnie wydawać uczniom i słuchaczom legitymacje papierowe.

24 stycznia 2018 r.

O zapłatę ok. 700 tys. zł wraz z odsetkami wystąpiła do Skarbu Państwa gmina O., z tytułu zbyt niskich – jak twierdziła – dotacji na wykonywanie zadań zleconych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego (jst).

Samorząd: Trudno podnieść już ustalone dotacje24 stycznia 2018 r.

Jeżeli dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone samorządom zostały prawidłowo ustalone i wypłacone zgodnie ustawą budżetową oraz przepisami o finansach publicznych, to gmina nie może skutecznie żądać ich uzupełnienia – uznał Sąd Najwyższy.

15 stycznia 2018 r.

Miasta pompują wyborcze budżety15 stycznia 2018 r.

Największe samorządy planują w tym roku nawet kilkukrotnie większe wydatki inwestycyjne niż w poprzednich latach. Powód? Przesunięcia w projektach unijnych i chęć przypodobania się wyborcom.

13 stycznia 2018 r.

Nakłady ponoszone w związku z egzekucją opłat śmieciowych należy zaliczyć do kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu.

Stawka podatku śmieciowego powinna uwzględniać także jego egzekucję13 stycznia 2018 r.

Pobierane przez naszą gminę opłaty za wywóz śmieci nie wystarczają, aby sfinansować funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z głównych powodów jest to, że wielu mieszkańców nie wywiązuje się z obowiązku regulowania wspomnianej daniny. Z kolei egzekucja opłaty, jak wiadomo, kosztuje i nie jest w pełni efektywna. Czy taki stan rzeczy upoważnia nas do podwyżki stawki podatku śmieciowego? – pyta urzędnik.

3 stycznia 2018 r.

Jak każdy akt prawa miejscowego, tak i uchwała organu stanowiącego w sprawie dotacji musi się opierać na delegacji ustawowej

Zadania oświatowe: Ustawa o finansowaniu w praktyce3 stycznia 2018 r.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wymaga od samorządów podjęcia nowych aktów prawnych. Opisujemy dziś problemy związane z dwoma – w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

28 grudnia 2017 r.

Nie brakuje jednak głosów, że to szef MON będzie autorytarnie decydował, komu przyznać dotacje.

Samorządy czekają na pieniądze na strzelnice28 grudnia 2017 r.

Od 1 stycznia samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji paraobronnych.

19 grudnia 2017 r.

W kolejce do zaskarżenia czeka 56 kolejnych uchwał

Fala skarg na wodociągi podtopi gminne kasy. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy19 grudnia 2017 r.

Nawet po 1,5 tys. zł mogą zwracać mieszkańcom lokalne władze, które w przeszłości inkasowały od nich opłaty za podłączenie nieruchomości do sieci. W aż 274 samorządach prokuratorzy dopatrzyli się nieprawidłowości w uchwałach regulujących opłaty i stawki za usługi wodno-kanalizacyjne. W 69 przypadkach nie skończyło się jedynie na wezwaniu do usunięcia naruszeń, lecz złożono skargi do sądów administracyjnych. A to nie koniec.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama