ABC samorządu

12 kwietnia 2017 r.

Warto zauważyć, że komisja rewizyjna nie jest organem kontrolnym powiatu, ale aparatem pomocniczym rady, za pomocą którego wykonuje swoją funkcję kontrolną

Absolutorium: Wniosek komisji rewizyjnej nie wiąże rady powiatu12 kwietnia 2017 r.

Nasza komisja rewizyjna zamierza wystąpić do rady powiatu z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Rada powiatu uważa jednak, że taki wniosek nie przejdzie, a wtedy będzie głosować nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium. Czy taka uchwała – wbrew komisji rewizyjnej – będzie prawidłowa? Wniosek komisji rewizyjnej podlega opinii regionalnej izby obrachunkowej, więc chyba ma moc wiążącą?

12 kwietnia 2017 r.

Teoretycznie możliwe są różne sposoby obliczania przychodu (działalności na rzecz zamawiających), byleby nie prowadziło to do naruszenia zasad konkurencji na rynku, na którym udzielane jest zamówienie

Zamówienia in-house od 1 stycznia 2017 r. - pytania i odpowiedzi 12 kwietnia 2017 r.

Początkowo, podobnie jak w prawie unijnym, planowano, aby umowy publiczno-publiczne zawierane na warunkach określonych w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE były całkowicie wyłączone spod prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Ostatecznie jednak polski ustawodawca wprowadził możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki w sytuacjach analogicznych do opisanych w art. 12 ust. 1–4 dyrektywy 2014/24/UE, a wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 12–15 p.z.p.

12 kwietnia 2017 r.

Komisje składają się z co najmniej trzech osób. Przy czym w zależności od rozmiaru szkód gremia te mogą być powiększane, tak by szacunek został przeprowadzony sprawnie i rzetelnie.

Komisje szacujące na celowniku samorządów. To klęska prawna12 kwietnia 2017 r.

Klęski żywiołowe i nieurodzaje dają co roku w kość nie tylko rolnikom. Przez bałagan prawny tracą także gminy i zatrudnieni w nich urzędnicy. Chodzi o specjalne komisje ds. szacowania szkód w rolnictwie. Okazuje się, że do końca nie wiadomo, jaki faktycznie charakter ma udział samorządu w zakresie pomocy poszkodowanym. Czy jest to zadanie zlecone czy też własne gminy? Poglądy są podzielone – zarówno po stronie gmin, jak i wojewodów. To oczywiście powoduje kolejny zatarg – bo jeśli jest to zadanie zlecone, to powinny iść za nim pieniądze. A tych budżet państwa nie przekazuje. Cierpliwość samorządowców jednak się skończyła. Ale zmian przepisów rząd raczej nie przewiduje.

12 kwietnia 2017 r.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów nowej ustawy kominowej zachodzi konieczność podjęcia przez pana prezydenta określonych działań w ramach wszystkich spółek, w których nasze miasto posiada udziały

Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta 12 kwietnia 2017 r.

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama