Prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Krajowym Rejestrze Karnym przysługuje każdemu obywatelowi na podstawie art. 7 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 292 z późn. zm.). W tym celu należy złożyć zapytanie o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, w znaczkach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania (można go znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl). Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie biura informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych. Zaświadczenie jest ważne przez sześć miesięcy.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika. Odbioru zapytania może bowiem dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne upoważnienie od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Źródło: www.ms.gov.pl

Adam Makosz

ekspert „Dziennika Gazety Prawnej”