Służby mundurowe

30 sierpnia 2017 r.

Nie można uznać, że policjant nabywa prawo do tego świadczenia dopiero od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

Policjant otrzyma pieniądze za brak mieszkania30 sierpnia 2017 r.

Data dostarczenia oświadczenia o braku mieszkania nie ma wpływu na wypłatę zaległego równoważnika pieniężnego. Komenda policji musi bowiem wypłacić taką rekompensatę także za okres przed złożeniem takiego dokumentu. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu.

26 lipca 2017 r.

Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych policji i Straży Granicznej zostaną odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez ministra.

Minister spraw wewnętrznych przejmuje kontrolę nad całą policją26 lipca 2017 r.

Jeszcze w tym roku może powstać Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW). To efekt przyjęcia wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

20 lipca 2017 r.

Eksperci są sceptyczni, czy w tym roku uda się powołać aż 17 tys. mundurowych.

Wojsko przeszkoli mniej rezerwistów20 lipca 2017 r.

W tym roku armia może powołać ponad 17 tys. ochotników do terenowej służby wojskowej. Przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1334). Dokument wchodzi w życie jutro.

12 lipca 2017 r.

Projekt popierają związkowcy.

Oczyszczeni z zarzutów policjanci wrócą do służby12 lipca 2017 r.

Senatorowie chcą, by uniewinnieni policjanci bezterminowo mogli się ubiegać o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, które stało się powodem zwolnienia ich ze służby. Teraz jest to niemożliwe, bo taki wniosek można złożyć wyłącznie przed upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

29 maja 2017 r.

Z wyliczeń związkowców wynika, że świadczenie emerytalne celników będzie wynosić ok. 800 zł miesięcznie.

Celnikom będzie trudno o emeryturę mundurową29 maja 2017 r.

Co drugi funkcjonariusz może nie nabyć prawa do emerytury mundurowej – alarmują celnicy. Powodem niezadowolenia związkowców są zmiany wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).

11 maja 2017 r.

W czasie wczorajszego drugiego czytania w Sejmie okazało się, że chociaż prace trwały tak długo, projekt ustawy (druk 1521) i tak nie wykonuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13).

Celnicy czekają na emerytury mundurowe11 maja 2017 r.

Dopiero w lipcu przyszłego roku celnicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Taki termin został zaproponowany w sprawozdaniu połączonych komisji sejmowych, które blisko dwa lata pracowały nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...).

Reklama