Prawo pracy

18 stycznia 2018 r.

Czy w jakimś zakresie zmieni się zasada, zgodnie z którą pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia?

Sobczyk o nowym kodeksie pracy: Uznaniowość wynagrodzeń zostanie ograniczona [WYWIAD]18 stycznia 2018 r.

Chcemy uniknąć zjawiska fałszywego motywowania zatrudnionych – firma obiecuje jakieś regularne świadczenia, które de facto są uznaniowe i w rezultacie pracodawca jak władca absolutny decyduje o tym, czy podwładni dostaną pieniądze, czy też nie. Kryteria premiowania mają być policzalne i osiągalne - mówi w wywiadzie dla DGP profesor Arkadiusz Sobczyk.

16 stycznia 2018 r.

SN zwrócił uwagę na konieczność szerszej analizy omawianych przepisów.

SN kwestionuje związkową reprezentatywność16 stycznia 2018 r.

Projektowane podwyższenie progów reprezentatywności związków zawodowych naruszy konstytucyjną zasadę równości. W gorszej sytuacji znajdą się organizacje pracowników, które nie są zrzeszone w ogólnopolskich centralach (NSZZ „Solidarność, OPZZ, FZZ). Tak wynika z opinii Sądu Najwyższego do rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

15 stycznia 2018 r.

Ustawa nie tylko zmienia kodeks wyborczy, ale i zwiększa uprawnienia kontrolne radnych wobec samorządowych włodarzy

Prawo pracy: Sejm przyjął kolejne zmiany w prawie15 stycznia 2018 r.

Sejm uznał, że konieczne jest wprowadzenie sankcji dla osób prowadzących nielegalne archiwa. Przedsiębiorca, który będzie zajmować się przechowywaniem dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru, będzie podlegać administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł. Ustawa trafi teraz do Senatu.

12 stycznia 2018 r.

Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie może być traktowane jako świadczenie odszkodowawcze sensu stricto.

Wydłużony okres wypowiedzenia nie oznacza wyższego odszkodowania12 stycznia 2018 r.

Rozwiązałem z podwładnym bezterminową umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionego przez niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Były etatowiec domaga się ode mnie, na drodze sądowej, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem zakończenia współpracy w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia (6-miesięczny). W umowie o pracę brak jest jednak zapisu odnoszącego się do kwestii wysokości odszkodowania. Czy jego roszczenie jest zatem zasadne?

12 stycznia 2018 r.

Niestety istnieją uzasadnione podstawy ku temu, by uznać, że nasz czytelnik poniesie konsekwencje karne swoich działań.

Za uszkodzony sprzęt niełatwo potrącić z wynagrodzenia12 stycznia 2018 r.

Zwolniłem pracownika za niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków. Na sumieniu miał m.in. wynoszenie i użytkowanie sprzętu do prywatnych celów, uszkodzenie go i zaniedbania przy pozyskiwaniu klientów. W celu pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu potrąciłem mu jedną pensję. W odpowiedzi na to pracownik powiadomił Państwową Inspekcję Pracy o braku wynagrodzenia, a ta skierowała wniosek o ukaranie do sądu (lecz nie do sądu pracy). Czy jest ryzyko, że poniosę odpowiedzialność? Przecież to pracownik narobił szkód, których wysokość przekracza jego pensję.

11 stycznia 2018 r.

Kodeks pracy nie zawiera żadnych szczególnych regulacji ani wymogów dotyczących sposobu doręczenia.

Dyscyplinarkę może doręczyć inny pracownik11 stycznia 2018 r.

Firma chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Podwładny dowiedział się o tym i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego. Ponieważ nie było w firmie osób umocowanych do działania jako pracodawca, niemożliwe było natychmiastowe wysłanie pocztą oświadczenia o zakończeniu zatrudnienia. Z uwagi na zagrożenie upływu miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy o pracę zdecydowano się wręczyć pracownikowi dokument za pośrednictwem innego zatrudnionego (w miejscu zamieszkania zwalnianego). Czy takie doręczenie będzie zgodne z prawem i skuteczne?

11 stycznia 2018 r.

Różnica przy obliczaniu omawianych należności polega też na tym, że w przypadku wynagrodzenia urlopowego nie stosuje się wskaźnika ekwiwalentu.

Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty11 stycznia 2018 r.

Zakład pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi naliczył i wypłacił pracownikom odprawy. Przy ich obliczaniu zastosował takie zasady, jak przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego. Część pracowników zakwestionowała wysokość odpraw, występując do sądu o wypłatę różnicy. Sąd przyznał pracownikom rację, odprawy wylicza się bowiem według takich zasad, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Jaką różnicę musi wypłacić pracodawca?

Reklama