Prawo pracy

16 kwietnia 2015 r.

Polskie przepisy nie regulują w sposób jednolity kwestii stosowania przez pracodawców monitoringu wizyjnego oraz innych form nadzorowania pracowników

Monitoring pracowników - zgodny z prawem? 16 kwietnia 2015 r.

Oponex sp. z o.o. jest wiodącym na polskim rynku producentem opon samochodowych. Spółka od kilkunastu lat dynamicznie się rozwija, stawiając przede wszystkim na wysoką jakość wyrobu. W ostatnim czasie poniosła duże straty, bo okazało się, że kilkanaście tysięcy opon wyprodukowanych dla jednego z kluczowych klientów spółki zostało wytworzone niezgodnie z obowiązującymi normami, co przełożyło się na niską jakość i wadliwość produktu. Spółka nie mogła pozwolić, aby takie wadliwe opony zostały sprzedane do klienta. W efekcie kilka tysięcy ton surowca oraz kilkaset godzin pracy zostało zmarnowanych, a spółka musiała pokryć wynikłe straty i jeszcze raz przygotować zamówienie. W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego okazało się, że kilku pracowników, zatrudnionych w zadaniowym systemie pracy świadomie i celowo zaniżało parametry na maszynach produkcyjnych, w celu przyspieszenia produkcji i szybszego zakończenie pracy, kosztem jakości wyrobu.

16 kwietnia 2015 r.

W jakiej wysokości wliczać do podstawy trzynastki dodatek stażowy za okres choroby16 kwietnia 2015 r.

W 2014 roku w naszej jednostce samorządowej przez 5 miesięcy, od stycznia do maja, zatrudnialiśmy pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana z powodu przejścia na emeryturę. W marcu 2015 r. wypłaciliśmy byłemu pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czy postąpiliśmy prawidłowo, ustalając jego wysokość na kwotę 2061,08 zł, co stanowi 8,5 proc. wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w 2014 r. (18 860 zł + 3912 zł + 1476 zł) = 24 248 zł x 8,5 proc. = 2061,08 zł, zgodnie z podaną poniżej kartoteką płacową.

16 kwietnia 2015 r.

Nauczyciel kontraktowy nie może być zatrudniany terminowo16 kwietnia 2015 r.

Nauczycielka fizyki od 5 lat wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i do jego upływu jest zatrudniana na czas określony. Za każdym razem dyrektor szkoły powołuje się na organizację nauczania, co skutkuje tym, że nauczycielka nie może być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada ona stopień nauczyciela kontraktowego i pracuje w gimnazjum. Czy nie powinna być zatrudniona na podstawie bezterminowego angażu?

16 kwietnia 2015 r.

Linia orzecznicza

Wypadki przy pracy: Decyduje rozmiar krzywdy w dacie wydania wyroku16 kwietnia 2015 r.

TEZA: Określenie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego (art. 445 par. 1 k.c.) zależy wyłącznie od rozmiaru krzywdy ocenionego przez sąd według stanu rzeczy istniejącego w dacie zamknięcia rozprawy, wobec czego pozbawione znaczenia dla rozstrzygnięcia w tym przedmiocie jest zarówno to, że kwota żądana z tego tytułu została podwyższona w toku procesu, jak i to, jakie przyczyny spowodowały takie rozszerzenie powództwa.

16 kwietnia 2015 r.

Czy za usunięcie dokumentów z komputera grozi dyscyplinarne zwolnienie z pracy?16 kwietnia 2015 r.

Wójt zwolnił dyscyplinarnie główną księgową (skarbnika gminy) z powodu usunięcia plików ze służbowego komputera. W urzędzie gminnym nie było regulaminu archiwizowania wykorzystanych już dokumentów w formie elektronicznej. Pracownicy nie mieli obowiązku ich przechowywania. Główna księgowa swoim czynem miała wyrządzić szkodę pracodawcy oraz uniemożliwić lub znacznie utrudnić sporządzenie niezbędnych sprawozdań. Czy wójt postąpił prawidłowo?

Prawo na co dzień

reklama