Prawo pracy

25 sierpnia 2016 r.

W komentarzu omawiamy na przykładach najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów wykonawczych.

Wzory miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [KOMENTARZ]25 sierpnia 2016 r.

Zmieniając ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzono zmiany do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej: u.r.o.n.; nowelizacja – Dz.U. poz. 1886), które wymagały wydania nowych rozporządzeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych dla zwolnionych i zobowiązanych do wpłat na PFRON oraz dla wystawiających ulgi we wpłatach na PFRON. W związku z tym wydano:

25 sierpnia 2016 r.

Termin na wniesienie sprawy do sądu pracy jest bardzo krótki i wynosi zaledwie siedem dni od otrzymania wypowiedzenia.

Jak walczyć o posadę przed sądem pracy25 sierpnia 2016 r.

Każdy pracodawca może prowadzić politykę kadrową dostosowaną do swoich potrzeb. Nie oznacza to jednak, że istnieje przyzwolenie na dyskryminację. Zakazane jest wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę w sposób sprzeczny z przepisami. W tej kwestii kontrolę nad pracodawcami sprawują sądy. Aby wszcząć postępowanie, z inicjatywą musi wystąpić poszkodowany pracownik.

24 sierpnia 2016 r.

Kwestia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy została unormowana w krajowych przepisach 22 lutego 2016 roku.

Firmy nie wykluczają zmian: Pracownik zwolniony ze świadczenia pracy bez ekwiwalentu za urlop24 sierpnia 2016 r.

Jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik korzysta z płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, to – zgodnie z prawem unijnym – firma nie musi wypłacać mu ekwiwalentu za niewykorzystany w tym czasie urlop (chyba że nie mógł wypoczywać z powodu choroby). Przesądził o tym Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 20 lipca 2016 r. (sprawa C-341/15). W Polsce zatrudnionym należy jednak w takim przypadku wypłacić wspomniane świadczenie. Prawo wewnętrzne krajów członkowskich może być bowiem korzystniejsze dla pracowników od tego unijnego (i tak jest w przypadku Polski).

18 sierpnia 2016 r.

Wbrew powszechnym opiniom stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania do wszystkich umów-zleceń.

Stawka godzinowa pełna absurdów. 13 zł od zleceń: Raz będzie, a raz nie18 sierpnia 2016 r.

PROBLEM: 5 sierpnia prezydent podpisał ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Od stycznia 2017 r. obowiązywać będzie zatem minimalna stawka za godzinę pracy osób przyjmujących zlecenie. Przez to pojęcie będziemy rozumieć jednak nie tylko tę stronę umów-zleceń z art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), lecz także świadczących usługi, o których mowa w art. 750 k.c. Ustawa powoduje jednak liczne wątpliwości interpretacyjne dotyczące m.in. podmiotów nią objętych oraz oceny wymogu niezatrudniania pracowników i niezawierania umów ze zleceniobiorcami przez przyjmującego zlecenie.

18 sierpnia 2016 r.

Czy właściciel może np. wnieść powództwo o ustalenie nielegalności strajku?

Zleceniobiorca odpowie za straty, nie za nielegalny strajk18 sierpnia 2016 r.

Zleceniobiorcy z warszawskiej restauracji Krowarzywa założyli związek zawodowy i przeprowadzili akcję protestacyjną. I to mimo tego, że obecnie nie ma jeszcze przepisów, które by im na to pozwalały (ich projekt jest nadal w konsultacjach). Jednak obecne przepisy w zakresie, w jakim nie dają zleceniobiorcom prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą (wyrok z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13). O tym, czy takie osoby już dziś mogą tworzyć organizacje związkowe, pisaliśmy w tygodniku Kadry i Płace 30 czerwca (DGP nr 125/2016) – i zdania prawników były podzielone. Temperatura sporu między zleceniobiorcami a właścicielem restauracji wcale jednak nie stygnie. Ten ostatni zasugerował niedawno, że rozważa wytoczenie przeciwko nim powództw m.in. za nielegalny strajk. Powstaje więc pytanie, czy i jakie roszczenia będą takiemu podmiotowi przysługiwać. Czy może np. wnieść powództwo o ustalenie nielegalności strajku?

Prawo na co dzień

Reklama