Prawo pracy

14 października 2018 r.

zegar, czas, zmiana czasu

Jak potraktować nadgodziny sklepowego personelu, które przypadają w porze nocnej14 października 2018 r.

Osiedlowy sklep spożywczy jest czynny codziennie do 23, natomiast pracownicy podczas tej zmiany wykonują pracę do 23.30, ponieważ do ich obowiązków należy zamknięcie dnia pracy, czyli sporządzenie raportu dobowego z kasy fiskalnej, wyniesienie śmieci oraz pozamiatanie placówki i umycie podłóg. Właściciel sklepu zatrudnia pracowników, których poinformował, że nie otrzymają wynagrodzenia za czas zamykania sklepu po godzinie jego zamknięcia, czyli za czynności niezwiązane z obsługą klientów. Zdaniem pracowników powinni mieć za to zapłacone nadgodziny, a także dodatek za noc. Kto ma rację?

13 października 2018 r.

Ruchomy czas pracy występuje w dwóch odmianach.

Ponowne rozpoczynanie dniówki w tej samej dobie nie zawsze oznacza nadgodziny13 października 2018 r.

Nasz pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-14.00 lub 8.00-16.00. Praca wykonywana jest według harmonogramów czasu pracy, przy czym cały tydzień pracy planowany jest tak samo (praca w tych samych godzinach). Pracownik wystąpił z prośbą o stałą zmianę godzin pracy w środy - na 8.00-16.00. Nam to odpowiada, ale czy możemy się zgodzić na taką zmianę?

13 października 2018 r.

Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy (klauzula konkurencyjna) ma na celu ochronę interesu zatrudniającego, gdy formalne więzi prawne przestały łączyć pracownika z pracodawcą.

Pod jakimi warunkami można zawrzeć klauzulę konkurencyjną podczas urlopu wychowawczego 13 października 2018 r.

Pracownik z racji wykonywanego zawodu miał dostęp do szczególnie ważnych informacji pracodawcy. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, w trakcie którego zdecydował się na wypowiedzenie umowy. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia upłynie jeszcze w trakcie korzystania z tego urlopu. Pracodawca uświadomił sobie, że nie zawarł z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji skutkującej po ustaniu zatrudnienia. Czy w takim przypadku pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy, aby taką umowę podpisać? I czy potrzeba jej zawarcia nie koliduje z regulacją, wedle której przerwanie urlopu wychowawczego możliwe jest wyłącznie w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez pracownika?

13 października 2018 r.

Zachowanie pracownika można uznać za naruszenie zasad współżycia społecznego i regulaminu pracy.

Nagradzany pracownik nie uniknie słusznej nagany13 października 2018 r.

Prowadzę firmę produkcyjną. Pracownik wulgarnie odnosi się do kierownika zespołu, także w obecności innych osób. W rozmowach dyscyplinujących pracownik podaje, że denerwuje go tylko zły porządek pracy, tj. konieczność wielokrotnego mycia odzieży/obuwia, a nie kierownik, który mu o tym przypomina. Jego zachowanie jest według nas naganne, niezgodne z regulaminem pracy, a zwiększonych wymogów higieny wymagają przepisy. Wcześniej pracownik był nagradzany za pracę. Czy teraz można na niego nałożyć karę nagany?

12 października 2018 r.

Nabycie prawa do wynagrodzenia chorobowego za cały okres niezdolności do pracy zależy od tego, czy przed podjęciem pracy, tj. przed 1 września, osoba ta podlegała z działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

Jak liczyć okres wyczekiwania pracownikowi, który wcześniej prowadził działalność gospodarczą12 października 2018 r.

Pracownik zatrudniony od 1 września 2018 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim od 19 września do 5 października 2018 r. Poprzednie zatrudnienie zakończyło się 30 czerwca 2018 r. Nie ma on 10-letniego stażu pracy, ale od kilku lat nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą. Czy należy mu się wynagrodzenie chorobowe? Jaką przyjąć podstawę wymiaru chorobowego, jeśli pracownik zatrudniony na cały etat zarabia 18 zł/godz. oraz dostaje premię miesięczną w wysokości 12 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany?

11 października 2018 r.

Przy wypowiedzeniach zmieniających warunki zatrudnienia muszą wskazywać przyczynę uzasadniającą taką zmianę.

Upływ terminu obowiązywania postanowień układu zbiorowego wymaga wypowiedzeń zmieniających11 października 2018 r.

Obowiązywanie wewnętrznych regulacji płacowych może wywoływać praktyczne problemy. Dla przykładu przyjmijmy, że w firmie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Strony w drodze protokołu dodatkowego wprowadziły do niego terminowy załącznik, zgodnie z którym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. pracownikom będzie wypłacana premia kwartalna w wysokości 10 proc. ich wynagrodzenia. Po tym terminie załącznik traci swą moc.

11 października 2018 r.

Obowiązek zapewnienia pracownikowi miejsca siedzącego na stanowisku pracy jest uzależniony od rodzaju wykonywanej przez niego pracy. Jednak to, w jaki sposób praca ta ma być wykonywana, jest ustalane przez pracodawcę.

Pracownik usiądzie, jeśli firma pozwoli11 października 2018 r.

Kilka tygodni temu Polskę obiegła informacja przekazana przez Związek Zawodowy Inżynierów i Techników PZL-Świdnik, że pracownicy produkcyjni tego przedsiębiorstwa odgórną decyzją pracodawcy zostali pozbawieni miejsc siedzących („zmiana organizacji pracy”) i swoje obowiązki wykonują, stojąc przy stołach produkcyjnych lub na klęczkach. Koledzy związkowcy z Włoch, gdy się o tym dowiedzieli, spytali nawet, czy chodzi o jakąś produkcję wysoce religijnej natury. Żarty żartami, ale przy tej okazji można – i warto – spytać: czy i kiedy pracodawca musi rzeczywiście organizować pracę w pozycji siedzącej?