Prawo pracy

20 marca 2017 r.

Wynagrodzenie oferowane przez agencję nie może być niższe niż 13 zł za godzinę (brutto).

6 praw pracownika tymczasowego20 marca 2017 r.

Pracownik czasowy to w myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

18 marca 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie, ale maksymalne wątpliwości

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu: Mnożą się wątpliwości interpretacyjne18 marca 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych. Niestety, mimo iż cel ustawodawcy, towarzyszący wprowadzeniu ww. przepisów, czyli ograniczenie patologicznie niskich wynagrodzeń w niektórych sektorach gospodarki, uznać należy za słuszny, nie można oprzeć się wrażeniu, iż narzędzie służące jego realizacji stworzone zostało w sposób chaotyczny oraz nasuwający szereg wątpliwości interpretacyjnych.

17 marca 2017 r.

Zmiany w zakresie mobilności pracowników objawiają się również tym, że coraz częściej zatrudnieni muszą działać nie w jednym, a w kilku miejscach pracy.

Dyrektorzy regionalni - błędny zapis miejsca pracy może pracodawcę sporo kosztować17 marca 2017 r.

Zatrudnienie niepracownicze, tj. na podstawie umów cywilnoprawnych czy z wykorzystaniem samozatrudnienia, stabilizacja i bezpieczeństwo pracy, elastyczne formy jej wykonywania, w tym rozwój telepracy i pracy tymczasowej, a także outsourcing pracowniczy – to tylko niektóre spośród współczesnych wyzwań w obszarze pracy, za którymi obowiązujące prawo wciąż nie nadąża. Od pewnego czasu możemy obserwować również, że praca przestaje być zjawiskiem lokalnym, a staje się coraz bardziej globalnym.

17 marca 2017 r.

W przytoczonym przepisie ustawodawca wskazał przesłanki prawa do tego odszkodowania.

Pracodawca nie zawsze zapłaci za uszkodzenie mienia pracownika17 marca 2017 r.

W trakcie dokonywania obchodu pracownik działu ochrony potknął się, stracił równowagę i upadając, rozdarł rękaw kurtki o wystający, ostry element maszyny. Zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, ponieważ pracownik nie doznał żadnego urazu. Czy jako pracodawca powinniśmy wypłacić mu z tego tytułu odszkodowanie (pokryć koszty naprawy kurtki) na podstawie przepisów kodeksu pracy?

16 marca 2017 r.

Wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze) wskazane w umowie o pracę może być zatem mniejsze niż minimalne, o ile pracownik otrzyma dodatkowe składniki, które dopełniają je do wysokości najniższego

Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe16 marca 2017 r.

Prowadzę hurtownię. Zamierzam podpisać z pracownikiem umowę z wynagrodzeniem zasadniczym 1800 zł (czyli mniejszym niż minimalne), ale z dodatkowymi składnikami, więc w sumie przewyższy ono 2000 zł brutto. Jeśli w danym miesiącu ich nie będzie, m.in. premii, to wyrównam pensję do minimum. Czy takie rozwiązanie jest legalne? Zastanawiam się również, czy w ramach minimalnej pensji mogę uwzględnić np. ryczałt za pracę w porze nocnej (wg kodeksu pracy), skoro przepisy wyłączają z niej tylko dodatek za pracę w nocy?

16 marca 2017 r.

Nie istnieje ustawowa definicja osoby niewidomej, więc pracodawcy mają problem z ustaleniem, których niepełnosprawnych pracowników mogą zaliczyć do osób niewidomych

Na pracowników z lekkim schorzeniem narządu wzroku nie ma wyższego dofinansowania16 marca 2017 r.

Nasz zakład zatrudnia 15 pracowników. W ubiegłym miesiącu przyjęliśmy do pracy pierwszą osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, z symbolem niepełnosprawności 04-0. W jakiej wysokości będzie nam przysługiwało miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia, jeżeli pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy? Czy to prawda, że do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze schorzeniem narządu wzroku dofinansowanie jest podwyższone?

16 marca 2017 r.

Izabela Nowacka ekspert od wynagrodzeń

Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym16 marca 2017 r.

Z końcem grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracownik zakwestionował wskazaną przez pracodawcę przyczynę jednomiesięcznego wypowiedzenia. Oddał sprawę do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał mu rację i przychylił się do żądania pracownika. Podjęcie pracy nastąpiło 1 marca 2017 r. Pracownik ma zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Jak obliczyć to wynagrodzenie? Czy podlega ono oskładkowaniu? W czasie zatrudnienia pracownik zarabiał 4200 zł miesięcznie oraz miał prawo do miesięcznych zmiennych premii, które wyniosły 420 zł, 504 zł, 630 zł, odpowiednio za miesiące od września do listopada, a za grudzień - 210 zł. Pracownik po przywróceniu do pracy ma takie same warunki płacowe.

16 marca 2017 r.

Co to jest mobbing w sensie prawnym? Kto może być mobberem, a kto ofiarą mobbingu?

Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne16 marca 2017 r.

O co firmy pytają na szkoleniach: W polskim systemie prawnym mobbing jest uregulowany w prawie pracy (art. 943 par. 1-5 kodeksu pracy; dalej: k.p.). Jest to działanie zabronione w tej gałęzi prawa, zatem zachowania polegające na mobbowaniu pracownika są działaniami nielegalnymi.

Prawo na co dzień

Reklama