Rozliczenia

20 kwietnia 2018 r.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenie, które załodze przekaże kontrahent20 kwietnia 2018 r.

Wybrani pracownicy oraz współpracownicy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia) firmy X 16 kwietnia 2018 r. od jej kontrahenta, spółki Y, otrzymali nieodpłatnie słuchawki do smartfona o wartości rynkowej brutto 250 zł. Otrzymanie tych świadczeń nie wiązało się z organizowaniem przez kontrahenta firmy X konkursu adresowanego do pracowników i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X. Nagrody otrzymały osoby odpowiedzialne w firmie X za zakupy towarów, m.in. od spółki Y. Pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X mieszkają na stałe w Polsce i są polskimi obywatelami. Część samozatrudnionych jest opodatkowana PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a pozostali podatkiem liniowym. Osoby otrzymujące te świadczenia nie są związane ani umową o pracę, ani żadną umową cywilnoprawną ze spółką Y. Świadczenia te otrzymały od spółki Y bezpośrednio te osoby, a nie firma X, żeby je następnie nieodpłatnie przykazać pracownikom i współpracownikom. Czy i jak powinni rozliczyć na gruncie podatków otrzymane świadczenia pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X? 

19 kwietnia 2018 r.

Termin na skorzystanie z PFR i rozliczenie ze skarbówką mija 30 kwietnia 2018 roku.

PIT: Wstępnie wypełnione zeznania alternatywą dla podatników 19 kwietnia 2018 r.

PFR (pre-filled tax return) czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe to alternatywa dla podatników rozliczających PIT-37 i PIT-38. Rozwiązanie to polega na tym, że skarbówka częściowo wypełnia deklarację, co jak zaznacza MF usprawnia obowiązek podatkowy i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

13 kwietnia 2018 r.

Czy od dodatkowego świadczenia dla menedżera trzeba pobrać zaliczkę?

Czy od dodatkowego świadczenia dla menedżera trzeba pobrać zaliczkę? 13 kwietnia 2018 r.

Spółka zawarła kontrakt menedżerski dotyczący pełnienia funkcji prezesa zarządu. Zgodnie z jego zapisami oprócz wynagrodzenia spółka zobowiązała się udostępnić menedżerowi pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem przez cały okres obowiązywania ww. umowy z wyłączeniem korzystania z nich dla celów prywatnych. Spółka pokryła menedżerowi koszty profilaktycznych badań lekarskich, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także zakupu paliwa do prywatnego samochodu oraz koszty ubezpieczenia OC w zakresie pełnienia funkcji w zarządzie. Czy te dodatkowe świadczenia będą generować przychód po stronie menedżera?

3 kwietnia 2018 r.

W rozliczeniu za 2016 rok największy udział miały formularze PIT-37. Te stanowiły 68 proc. wszystkich druków, które trafiły do skarbówki.

Czas na PIT-37. Jak wypełnić zeznanie podatkowe?3 kwietnia 2018 r.

Podatnicy mają czas do końca kwietnia na rozliczenie się ze skarbówką. Większość z nich będzie musiała wypełnić formularz PIT-37. Należy w nim uwzględnić wszystkie koszty wykazane w otrzymanej od płatnika deklaracji PIT-11.

5 marca 2018 r.

Jeżeli cudzoziemiec-zleceniobiorca przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym lub osiedlił się na stałe w Polsce, należy uznać go za rezydenta polskiego, nawet jeśli nie ma certyfikatu rezydencji

Czy Karta Polaka ma znaczenie w PIT5 marca 2018 r.

Spółka zatrudnia obywateli Ukrainy i Białorusi. Jeden Białorusin posiada Kartę Polaka i jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy-zlecenia od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Dwóch Ukraińców posiadających karty pobytu zamierza przebywać i pracować w Polsce cały 2018 r., z przerwami na krótkie wyjazdy do swojego kraju. Cudzoziemcy nie posiadają certyfikatów rezydencji i w okresie świadczenia pracy mieszkają w Polsce. Czy w związku z posiadaniem Karty Polaka lub karty pobytu należy od wynagrodzeń zleceniobiorców pobierać podatek na takich samych zasadach jak od obywateli polskich?

21 lutego 2018 r.

Zarobki osiągnięte w 2017 roku należy ujawnić fiskusowi do 30 kwietnia 2018 roku. Dotyczy to nie tylko podatników przesyłających druk PIT-37, ale także tych wypełniających druki PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39. Do kogo adresowany jest każdy z nich?

Przewodnik po PIT-ach. Który formularz jest właściwy?21 lutego 2018 r.

Do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem z pieniędzy zarobionych w minionym roku. Zdecydowana większość podatników zrobi to za pośrednictwem formularza PIT-37, przeznaczonego dla osób, którzy otrzymywali przychody od płatnika. Inne zarobki tj. przychody z tytuły zbycia nieruchomości czy prowadzenia własnego biznesu należy wykazać w odrębnych formularzach.

30 stycznia 2018 r.

Wniosek PIT-WZ należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

PIT-WZ: Skarbówka może rozliczyć zeznanie za podatnika30 stycznia 2018 r.

Jeszcze w ubiegłym roku podatnicy mieli możliwość wnioskowania, by to pracodawca rozliczył ich z fiskusem. Po likwidacji PIT-40, podatnik nie jest skazany na samodzielne wypełnianie deklaracji. Może zrobić to za niego urząd skarbowy po złożeniu wniosku PIT-WZ.