Rozliczenia

11 maja 2018 r.

Zapłaty za fakturę przedsiębiorca dokonał w całości przelewem na rachunek bankowy kontrahenta 17 kwietnia 2018 r., a zatem zaliczeniu tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie sprzeciwia się art. 22p ustawy o PIT.

Jak rozliczyć wymianę okien w biurze przedsiębiorcy11 maja 2018 r.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna (podatnik VAT czynny) prowadzi biuro geodezyjne. Sprzedaż jego usług jest opodatkowana VAT. Posiada status mikroprzedsiębiorcy. Jest on właścicielem lokalu użytkowego (biuro) znajdującego się w budynku biurowym. Lokal stanowi dla niego środek trwały o wartości początkowej 482 000 zł. Został nabyty i oddany w maju 2017 r. jako używany środek trwały i jest amortyzowany z zastosowaniem indywidualnej 10-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej.

20 kwietnia 2018 r.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenie, które załodze przekaże kontrahent20 kwietnia 2018 r.

Wybrani pracownicy oraz współpracownicy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia) firmy X 16 kwietnia 2018 r. od jej kontrahenta, spółki Y, otrzymali nieodpłatnie słuchawki do smartfona o wartości rynkowej brutto 250 zł. Otrzymanie tych świadczeń nie wiązało się z organizowaniem przez kontrahenta firmy X konkursu adresowanego do pracowników i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X. Nagrody otrzymały osoby odpowiedzialne w firmie X za zakupy towarów, m.in. od spółki Y. Pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X mieszkają na stałe w Polsce i są polskimi obywatelami. Część samozatrudnionych jest opodatkowana PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a pozostali podatkiem liniowym. Osoby otrzymujące te świadczenia nie są związane ani umową o pracę, ani żadną umową cywilnoprawną ze spółką Y. Świadczenia te otrzymały od spółki Y bezpośrednio te osoby, a nie firma X, żeby je następnie nieodpłatnie przykazać pracownikom i współpracownikom. Czy i jak powinni rozliczyć na gruncie podatków otrzymane świadczenia pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X? 

19 kwietnia 2018 r.

Termin na skorzystanie z PFR i rozliczenie ze skarbówką mija 30 kwietnia 2018 roku.

PIT: Wstępnie wypełnione zeznania alternatywą dla podatników 19 kwietnia 2018 r.

PFR (pre-filled tax return) czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe to alternatywa dla podatników rozliczających PIT-37 i PIT-38. Rozwiązanie to polega na tym, że skarbówka częściowo wypełnia deklarację, co jak zaznacza MF usprawnia obowiązek podatkowy i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

13 kwietnia 2018 r.

Czy od dodatkowego świadczenia dla menedżera trzeba pobrać zaliczkę?

Czy od dodatkowego świadczenia dla menedżera trzeba pobrać zaliczkę? 13 kwietnia 2018 r.

Spółka zawarła kontrakt menedżerski dotyczący pełnienia funkcji prezesa zarządu. Zgodnie z jego zapisami oprócz wynagrodzenia spółka zobowiązała się udostępnić menedżerowi pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem przez cały okres obowiązywania ww. umowy z wyłączeniem korzystania z nich dla celów prywatnych. Spółka pokryła menedżerowi koszty profilaktycznych badań lekarskich, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także zakupu paliwa do prywatnego samochodu oraz koszty ubezpieczenia OC w zakresie pełnienia funkcji w zarządzie. Czy te dodatkowe świadczenia będą generować przychód po stronie menedżera?

3 kwietnia 2018 r.

W rozliczeniu za 2016 rok największy udział miały formularze PIT-37. Te stanowiły 68 proc. wszystkich druków, które trafiły do skarbówki.

Czas na PIT-37. Jak wypełnić zeznanie podatkowe?3 kwietnia 2018 r.

Podatnicy mają czas do końca kwietnia na rozliczenie się ze skarbówką. Większość z nich będzie musiała wypełnić formularz PIT-37. Należy w nim uwzględnić wszystkie koszty wykazane w otrzymanej od płatnika deklaracji PIT-11.