PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek.
PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Składają go (razem z zeznaniem rocznym) podatnicy PIT rozliczający ulgę odsetkową.
PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją płatnicy pobierający zaliczki od przedsiębiorców.
PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.
PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Składają je podatnicy, którzy chcą aby zeznanie roczne przygotował i złożył za nich płatnik.
PIT-14 Informacja o:
- wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
- wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.
PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
PIT-23 Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to składa do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28.
PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie Spółki (Spółek) osób fizycznych. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28.
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. działalność gospodarcza).
serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl