Orzecznictwo w prawie

21 czerwca 2017 r.

Pytający sąd odwołuje się jednak również do szerszej wykładni – celowościowej, która to skłania do zupełnie innych wniosków

Obrót gruntami: Sąd Najwyższy zasypany pytaniami o ziemię21 czerwca 2017 r.

Czy rolnicy, którzy po 30 kwietnia 2016 r. nabyli ziemię na powiększenie swojego gospodarstwa, mogą ją teraz swobodnie darować dzieciom, czy też muszą najpierw wystąpić o zgodę na zbycie do sądu powszechnego? To kolejne z pytań dotyczące ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), na które odpowie Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 24/17).

21 czerwca 2017 r.

TK uznał, że choć obydwa te środki pełnią funkcję prewencyjną, to dominujące znaczenie ma swoista odpłata za naruszenie prawa

Podwójne karanie transportowców jest niekonstytucyjne21 czerwca 2017 r.

Stosowanie wobec tej samej osoby odpowiedzialności karnej oraz o charakterze administracyjnym za złamanie przepisów ustawy o transporcie drogowym jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Stanowi nieproporcjonalną represję i złamanie zasady ne bis in idem, zakazującej karania dwa razy za ten sam czyn. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny.

12 czerwca 2017 r.

Postanowienia umowne, potwierdzające wydane decyzje co do spornego gruntu, nie miały podstaw prawnych, a tym samym umowa była wadliwa

Unieważnienie decyzji o zabudowie wpływa na umowę12 czerwca 2017 r.

 Piotr S. był właścicielem działki rolnej, na której postanowił uruchomić hodowlę norek. W tym celu uzyskał wszelkie konieczne zgody. Jednak sam nie zdecydował się na budowę, lecz pozyskał inwestora (była nim spółka R.), któremu ostatecznie sprzedał nieruchomość za 11 mln zł. W umowie przeniósł na nabywcę wszystkie uprawnienia wynikające z uzyskanych decyzji co do przeznaczenia terenu i warunków zabudowy, deklarując, że są prawomocne.

12 czerwca 2017 r.

Ustawodawca posłużył się jednak określeniem „nakaz zapłaty traci moc w całości”. Niektóre sądy więc uznawały, że upada on wobec wszystkich

Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami12 czerwca 2017 r.

 Jeśli przedsiębiorca wyegzekwował świadczenie od osoby, która go nie uznaje, a następnie cofnął pozew – należy go uznać za przegrywającego sprawę. A co za tym idzie, musi pokryć koszty procesu. Wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje zaś utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego, który orzeczenie zaskarżył. Tak wynika z dwóch uchwał wydanych w piątek przez Sąd Najwyższy.

9 czerwca 2017 r.

Rosja naruszyła art. 3 Protokołu Fakultatywnego do europejskiej konwencji praw człowieka gwarantującego jednostce prawo do wolnych wyborów

ETPC: Państwo nie może ignorować skarg wyborczych9 czerwca 2017 r.

 Taka konkluzja wynika z wydanego 30 maja 2017 r. wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Davydov i inni przeciwko Rosji (skarga nr 75947/11). Sprawa ta dotyczyła wyborów lokalnych i krajowych. Grupa skarżących, z której część należała do opozycyjnej partii Spraverdlivaya Rossiya (SR), zarzuciła, że w trakcie liczenia głosów w wielu obwodowych komisjach wyborczych w Petersburgu na skutek ponownego przeliczenia głosów doszło do fałszerstw na korzyść prokremlowskiego ugrupowania Jedinaja Rossija (ER).

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama