Orzecznictwo w prawie

18 sierpnia 2018 r.

Brak dokumentu lub innego dowodu potwierdzającego wypłatę odszkodowania właścicielom wywłaszczonej nieruchomości stawia organ w sytuacji, w jakiej zazwyczaj stoi obywatel załatwiający sprawę administracyjną

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Organy nie potrafią udowodnić, że już je wypłaciły18 sierpnia 2018 r.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość przysługuje zarówno wywłaszczonym, jak i ich następcom prawnym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. Odmawiając ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej (wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., II SA/Gd 277/18).

28 lipca 2018 r.

Zgodnie z powyższym przepisem podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Wójt nie zakaże cyrkowi działalności na terenie gminy28 lipca 2018 r.

Burmistrz wydał zarządzenie, w którym zakazał dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta udostępniania (na podstawie umowy najmu czy dzierżawy) terenów stanowiących własność gminy na cele związane z organizowaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Według włodarza zarządzenie to nie jest aktem administracyjnym i należy je odczytywać wyłącznie jako ustalenie przyszłej treści oświadczenia woli organu gminy w tej sprawie. Czy może zostać zaskarżone?

25 lipca 2018 r.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro

Tak Ziobro interpretuje wyrok TSUE: Nie było naruszenia praworządności w Polsce. Irlandzki sąd poniósł porażkę i został pouczony25 lipca 2018 r.

Sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE jest bliska stanowisku polskiego rządu; w żadnym punkcie swego orzeczenia Trybunał nie stwierdził naruszenia praworządności w Polsce; irlandzki sąd poniósł porażkę - powiedział w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj