Orzecznictwo w prawie

21 czerwca 2018 r.

SN, rozpoznając skargę spadkobierców, uchylił wyrok apelacyjny i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odzyskanie nieruchomości przez spadkobierców: Posiadanie polega też na pośrednim władaniu rzeczą21 czerwca 2018 r.

Samo bezprawne wyrzucenie właściciela z jego nieruchomości w czasie wojny nie oznacza pozbawienia go posiadania. Taki majątek nie mógł więc zostać uznany za opuszczony i przejęty przez państwo, co oznacza, że spadkobiercy mają obecnie szanse na jego odzyskanie. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy.

21 czerwca 2018 r.

Praktyczny wymiar wyroku dla większości obywateli sprowadza się do tego, że po raz kolejny TK stanął po stronie spółdzielców i obywateli, a nie spółdzielni mieszkaniowych.

TK: Ustawodawca nie wywłaszczył spółdzielni mieszkaniowych21 czerwca 2018 r.

Przedwczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł po myśli obywateli spierających się ze spółdzielniami mieszkaniowymi („Spółdzielnie mogą płakać, ale muszą płacić”, DGP 118/2018) i wczoraj też tak uczynił. Tym razem chodziło o przepis dotyczący przeniesienia własności lokalu. Wbrew temu, co wykazywały spółdzielnie mieszkaniowe, ustawodawca wcale nie dyskryminował betonowych molochów.

19 czerwca 2018 r.

SN przypomniał, że niedopuszczalność kumulacji kar umownych wynikała już z wcześniejszej uchwały z 18 lipca 2012 r.

Kar umownych nie można kumulować19 czerwca 2018 r.

Właściciel firmy budowlanej Zdzisław C. wytoczył przeciwko spółce V. – generalnemu wykonawcy oraz przeciwko inwestorowi – publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w O. powództwo o zapłatę ponad 320 tys. zł wynagrodzenia za zrealizowane prace i pozostawione na budowie materiały. Wcześniej generalny wykonawca zerwał z firmą pana C. umowę w związku z opóźnieniami w postępie prac.

5 czerwca 2018 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok WSA w Gliwicach sygn. V SA/Gl 89/18

Umorzenie zaległości alimentacyjnych również zależne od rynku pracy5 czerwca 2018 r.

Umorzenie zaległości alimentacyjnych możliwe jest wyłącznie po szczegółowym ustaleniu, jakie dochody posiada dłużnik, jakie ma konieczne wydatki do poniesienia oraz jaka jest jego sytuacja rodzinna i zdrowotna. W przypadku złego stanu zdrowia, wierzyciel powinien sprawdzić, czy na rynku są oferty pracy dla osób z takimi schorzeniami jak ma dłużnik – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj