Orzecznictwo w pracy

1 października 2018 r.

Pracownik nie miał opłaconych składek, formalnie nie był traktowany jako pracownik, a więc nie mógł korzystać z uprawnień właściwych dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Nieuczciwy pracodawca traci dwa razy1 października 2018 r.

Źródłem sprawy był przegrany przez Mirosława H. proces o ustalenie istnienia stosunku pracy. Mężczyzna zatrudniał Macieja B. na podstawie kilku następujących po sobie umów cywilnoprawnych. W wyniku procesu ustalono, że wszystkie one w istocie były umowami o pracę. Ponieważ przez kilka lat H. nie odprowadzał obowiązkowych składek na ZUS, Zakład wydał decyzję nakazującą zapłatę zaległości wraz z odsetkami. Pracodawca tak zrobił, ale zaraz potem skierował powództwo przeciwko byłemu kontrahentowi – który, zgodnie z wyrokiem sądu pracy, był jego pracownikiem – żądając zwrotu około tysiąca złotych tytułem bezpodstawnego wzbogacenia.

23 sierpnia 2018 r.

TSUE wskazał, że niemożliwe jest zwolnienie podwładnych z powodu samych zmian właścicielskich, ale jest ono dopuszczalne np. z przyczyn ekonomicznych.

Przejęcie pracowników także po zwolnieniu 23 sierpnia 2018 r.

Pracownik zwolniony na kilka miesięcy przed przejęciem pracodawcy może być uznany za zatrudnionego w firmie przejmującej. Przeszkodą nie jest nawet czasowe zawieszenie działalności przedsiębiorstwa. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 r.

16 sierpnia 2018 r.

Sędziowie podkreślili, że w przypadku składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących ich płatnikami ustawodawca nie przewiduje ich umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności

Właściciel firmy ma obowiązek przekazania składek za pracowników16 sierpnia 2018 r.

Powodem zajęcia się sprawą był wniosek z 2017 r. o umorzenie zaległości z tytułu składek pracowniczych oraz odsetek. Sporny okres obejmował czas od grudnia 2010 do sierpnia 2011 r. Prowadząca firmę zwróciła też uwagę, że zakończyła działalność w czerwcu, a nie w sierpniu 2011 r., tym samym w jej ocenie błędnie obliczono okres składkowy.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj