Biuro w wystąpieniu pokontrolnym do Rady Warszawy, do którego dotarła PAP, przypomina o wynikach kontroli prowadzonej w mieście od połowy kwietnia 2016 r. do połowy stycznia 2017 r.CBA sprawdzało procedury podejmowania i realizacji decyzji prezydenta miasta z lat 2010-16 dotyczących rozporządzania publicznym mieniem Warszawy głównie w świetle tzw. dekretu Bieruta. Kontrolerzy wybrali 50 przypadków reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.W wystąpieniu pokontrolnym CBA przypomina najważniejszy z nich - brak uczestnictwa miasta jako ustawowego spadkobiercy lub reprezentanta Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych doty­czących tzw. spad­ków nieobjętych po dawnych właścicielach nieru­chomości. W wyniku tych zaniechań nie nabywano praw i roszczeń do takich nieruchomości, które były później zbywane za wielokrotnie niższe od ich rynkowej wartości kwoty.

CBA podkreśla, że doprowadziło to zbycia na rzecz osób zajmujących się skupem roszczeń dekretowych za kwotę ponad stukrotnie niższą od rynkowej udziałów w czterech nieruchomościach położonych w ścisłym centrum Warszawy. Chodzi o działki przy ulicach: Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Króle­wskiej 39. Jedna z nich w planie zagospodaro­wania przestrzennego była przeznaczona pod wysokościowiec, a łączna wartość działek wyniosła ponad 100 mln zł, przy cenie nabycia przez skupujących za 852 tys. zł.Inne nieprawidłowości to wydanie decyzji reprywatyzacyjnych na rzecz następców prawnych osób, których prawa i rosz­czenia do nieruchomości zostały uprzednio zaspokojone na podstawie układów dwustronnych z państwami (Twarda 8 i Chmielna 70), zamiast przejęcia ich na rzecz Skarbu Państwa.Stwierdzono też wydanie decyzji reprywatyzacyjnych na wnioski dekretowe złożone przez osobę nieup­ra­w­nioną po upływie terminu na składanie wniosków lub pomimo wcześniejszej decyzji o nierozpoznawaniu wniosku.

CBA w związku z tymi nieprawidłowościami negaty­wnie oceniło sposób sprawowania przez prezydent Warszawy nadzoru nad postę­po­wa­nia­mi reprywatyzacyjnymi. Skierowano do prokuratury trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy reprywatyzacji sześciu nieruchomości warszawskich. CBA wniosło też o złożenie sprzeciwu wobec decyzji dotyczących reprywatyzacji jednej z nieruchomości warszawskich przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy reprywatyzacji tej nieruchomości oraz skierowało wniosek o sprzeciw wobec decyzji Samorządowego Kolegium Odwo­ławczego w Warszawie.

Biuro rozważa też skierowanie do prokuratury zawiadomień dot. trzech kolejnych nieruchomości – zaznaczono w wystąpieniu, do którego dotarła PAP. W dokumencie wskazano też, jakich urzędowych procedur nie wy­pracowano w mieście i jakie należy wprowadzić, m.in. informowania Biura Prawnego o konieczności podjęcia lub udziału w postępowaniach sądowych dotyczących tzw. spadków nieobjętych, sprawdzania, czy właścicielom nie udzielono już odszkodowań w ramach międzypaństwowych umów dwustronnych oraz analizy dokumentów, czy nie naruszają one prawa.