Aktualności

13 sierpnia 2017 r.

W zakresie gospodarowania odpadami przywiezionymi z zagranicy wiążący jest art. 16 lit. e rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Kara za niedotrzymanie terminu unieszkodliwienia odpadów nie zależy od stopnia winy13 sierpnia 2017 r.

Spółka z o.o., której jestem współudziałowcem, na podstawie decyzji głównego inspektora ochrony środowiska sprowadziła z Ukrainy dwa transporty niebezpiecznych odpadów w celu ich unieszkodliwienia. Jednak z powodu nieprzewidzianych wcześniej przerw w pracy instalacji musieliśmy zmniejszyć ilość unieszkodliwionych odpadów. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałożył na spółkę wysoką karę pieniężną, która może spowodować poważne problemy finansowe. Powodem było niewypełnienie obowiązku potwierdzenia dokonania unieszkodliwienia odpadów w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia ich otrzymania. Nie zgadzam się z decyzją, bo moim zdaniem termin wynosi trzy lata. Czy mam rację?

20 lipca 2017 r.

Część regionów może nie mieć pieniędzy na wkład własny

Groźne zmiany w eurofunduszach20 lipca 2017 r.

Zmniejszenie unijnego wkładu przy inwestycjach, skrócenie perspektywy finansowej do pięciu lat, dostęp do środków także dla lepiej rozwiniętych państw – pomysły Brukseli powinny coraz bardziej nas niepokoić.

15 lipca 2017 r.

Dłużnicy prowadzący transgraniczną działalność oraz ich wierzyciele uzyskają większą elastyczność w planowaniu działań zmierzających do sądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Trudniej uciec z upadłością za granicę 15 lipca 2017 r.

NOWE PRAWO: 26 czerwca weszło w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 141, s. 19). Przepisy te regulują m. in. zasady określania sądu właściwego do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w razie niewypłacalności dłużnika pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, relacje pomiędzy postępowaniami prowadzonymi w różnych państwach oraz skutki orzeczeń wydanych w ramach takich postępowań, gwarantując ich uznawanie w całej UE. Rewizja obowiązującego od 2002 r. (a na terenie Polski – od przystąpienia do UE w maju 2004 r.) rozporządzenia nr 1356/2000 daje tym samym nowe możliwości dotyczące prowadzenia międzynarodowych restrukturyzacji, a także ma rozwiązać problemy napotykane w praktyce przez dłużników i wierzycieli, w szczególności zmniejszyć dotychczas pojawiające się w praktyce ryzyka dla tych ostatnich. Omawiamy wybrane rozwiązania.

14 lipca 2017 r.

Kontrola pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów u przedsiębiorcy odbywa się bez wcześniejszego zawiadomienia.

Kontrola z UOKiK przybywa do spółki? Prezes powinien przerwać spotkanie 14 lipca 2017 r.

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na recepcji budynku stanowiącego siedzibę spółki poinformowali, że przybyli w celu przeprowadzenia kontroli. Poprosili o spotkanie z kimś z członków jej zarządu. W tym czasie trwało jednak spotkanie. Żaden z członków zarządu nie mógł się skontaktować z kontrolującymi. Na spółkę nałożono karę pieniężną. Powodem było uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych poprzez opóźnianie kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentacji spółki pomimo jej obecności w siedzibie. Czy dopuszczalne było nałożenie kary, skoro kontrola formalnie jeszcze nie została wszczęta?

7 lipca 2017 r.

O tym, że wybierając franczyzę, nie zawsze trafia się na wymarzonego operatora systemu, świadczy wiele przypadków z ostatnich lat.

Sąd odważnie o umowie franczyzy: Można ją zerwać, jeśli nie było zaufania7 lipca 2017 r.

Znamy wreszcie treść głośnego wyroku w sprawie sieci pijalni czekolady Mount Blanc. „Nie ma powodu, aby franczyzobiorca płacił karę umowną za zerwanie kontraktu, jeśli pomiędzy nim a operatorem systemu od dawna nie było zaufania” – tak uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt I ACa 711/16) w wyroku z 30 marca 2017 r. Wyrok nie był jeszcze publikowany. Dotarliśmy do niego dzięki przedsiębiorcy, który wygrał sprawę z operatorem sieci.

27 czerwca 2017 r.

Przedsiębiorcy mają coraz więcej okazji do sięgania po fundusze unijne.

Ściągawka dla MSP: Unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku27 czerwca 2017 r.

Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauważalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkursów o unijne dotacje.

7 kwietnia 2017 r.

Od lewej: dr hab. inż. Adam Piłat, dr inż. Mirosław Jabłoński i prof. Ryszard Tadeusiewicz

Eureka DGP: Rośnij wielki jak dąb7 kwietnia 2017 r.

Dzieci uwielbiają robić z nich ludziki. Leśnikom żołędzie potrzebne są do wysiewu nowych drzew. Tym drugim pomoże w tym urządzenie opracowane przez inżynierów z Poznania i Krakowa.

8 marca 2017 r.

"Regulacja prawna, która towarzyszy tej kategorii produktów, została przyjęta, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii. Jej przyjęciu towarzyszyła konieczność dostosowania polskiego prawa do kształtu ówczesnych przepisów wspólnotowych. "

Problem z szybkowarem. Błąd w tłumaczeniu przepisów oznacza problemy dla polskich firm8 marca 2017 r.

Jakie wymogi powinien spełniać określony towar zanim trafi na rynek? Brak prawidłowej implementacji dyrektywy do prawa krajowego może oznaczać problemy dla firm. - Kluczowe jest tutaj występowanie terminu „moduł”, którego zabrakło w krajowych przepisach. Jego brak niezwykle istotnie zmienia sens konkretnego przepisu i ma daleko idące konsekwencje w zakresie wymogów stawianych szybkowarom ciśnieniowym – zauważa dr Igor B. Nestoruk, radca prawny.

28 lutego 2017 r.

Wewnętrzny system kontroli zgodności z prawem powinien służyć do dynamicznego zarządzania ryzykiem

Maraton zmian w prawie to wyzwanie dla firm28 lutego 2017 r.

W trakcie otwartego spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego reformy prawa ochrony danych osobowych, które odbyło się na początku lutego w Ministerstwie Cyfryzacji, poinformowano, że do przedstawienia projektu nowej ustawy dopełniającej obowiązujące na terytorium UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych powinno dojść w kwietniu 2017 r.

7 lutego 2017 r.

Teraz uczciwi będą mieli mniej obowiązków, a więcej uprawnień.

Kontrola w firmie. Jak skorzystać z najnowszych zmian7 lutego 2017 r.

Kontrole – choć nie są lubiane przez przedsiębiorców – są nieodzownym elementem wykonywania uprawnień administracji publicznej wobec prowadzących działalność gospodarczą. Poddanie się im i zastosowanie się do obowiązujących zasad jest obowiązkiem. Problem w tym, że te zasady są rozproszone w wielu aktach prawnych, a dodatkowo przepisy pełne są wyjątków i regulacji szczególnych. Wielu przedsiębiorców w tych zasadach się gubi.

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama