Spora część Funduszy Europejskich przeznaczona jest na wyrównywanie różnic społecznych. Celem jest umożliwienie normalnego funkcjonowania osobom, którym z różnych powodów trudniej jest znaleźć pracę, osiągnąć stabilizację i samodzielność. Co prawda w dobie nowoczesnych technologii problemy wielu osób z niepełnosprawnościami przestają istnieć, to jednak duża część potrzebuje nadal wsparcia. Mimo dużej poprawy nadal napotykają oni bariery architektoniczne, utrudnienia w dostępie do informacji czy inne przeszkody utrudniające pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych otrzymało ponad 10 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich na przygotowanie raportu nt. barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunków działań służących ich eliminacji. Opracowany zostanie też zbiór rekomendacji zmian dostosowujących politykę publiczną do wymogów konwencji.

Jednak już teraz osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wielu form wsparcia, również z Funduszy Europejskich.

Zatrudnienie

Osobom z niepełnosprawnościami na drodze do zatrudnienia stają zazwyczaj dwie przeszkody. Pierwszą jest brak kompetencji oczekiwanych przez pracodawców – i pod tym względem nie wyróżniają się niestety na tle ogółu społeczeństwa, a szczególnie ludzi młodych. Drugą jest konieczność dostosowania stanowiska pracy do szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. I tutaj rzeczywiście można mówić o sytuacji wyjątkowej.

Obie te przeszkody pomagają pokonać różne instytucje realizujące projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich. Dla osób, które potrzebują uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć doświadczenie zawodowe, dostępna jest szeroka oferta. Wsparcia udzielają powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje, organizacje społeczne czy agencje zatrudnienia. Projekty podzielone są na dwie grupy wiekowe – do 30. roku życia i powyżej tej granicy. Pierwszym etapem zawsze jest określenie aktualnej sytuacji i potencjału osoby poszukującej pracy. W dalszej kolejności realizowane są kroki, które zwiększają szansę na zatrudnienie. Większość projektów kierowana jest do szerszej grupy odbiorców. Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć w nich zapewnione swobodne uczestnictwo, co może się wiązać z dostosowaniem do ich potrzeb materiałów, zorganizowaniem dojazdu czy udostępnieniem asystenta.

Część projektów kierowana jest natomiast tylko do osób z niepełnosprawnościami. Przykładem może być projekt „Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18–24 lat z województwa mazowieckiego” realizowany przez POLSKI HR-A-TRYBUT SA. Dzięki ponad 875 tys. zł dotacji z programu Wiedza Edukacja Rozwój 80 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i ciężkim, z wykluczeniem niepełnosprawności intelektualnej i dysfunkcji słuchu, ma szansę zdobyć kwalifikacje m.in. w zawodach: pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, programista Java, aplikacji mobilnych: Android, iOS i Windows, opiekun os. starszej i niesamodzielnej. W całej Polsce realizowane są też projekty pomagające osiągnąć samodzielność i znaleźć pracę osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Na wsparcie mogą liczyć również ich opiekunowie.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami ma kompetencje poszukiwane na rynku, to pracodawca, który chce ją zatrudnić, może dostać dofinansowanie z urzędu pracy na pokrycie kosztów dostosowania stanowiska pracy do jej indywidualnych potrzeb.

Własna firma

Osoby z niepełnosprawnościami dzięki Funduszom Europejskim mogą też sprawdzić się w roli przedsiębiorcy. Na równi z wszystkimi innymi osobami kwalifikującymi się do tego rodzaju wsparcia mogą otrzymać grant na założenie działalności gospodarczej. Udzielają go między innymi urzędy pracy. Wysokość takiego wsparcia to ok. 20 tys. zł na pierwsze inwestycje. Możliwe jest też otrzymanie miesięcznych dopłat na pokrycie kosztów stałych w pierwszym okresie działania, w postaci tzw. wsparcia pomostowego.

Drugą opcją jest stworzenie lub przyłączenie się do podmiotu ekonomii społecznej. W jednostkach tego typu wymagany jest udział osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcia w postaci doradczo-szkoleniowej i finansowej udzielają Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Działają one w całym kraju, a ich lista dostępna jest na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (www.akses.crzl.gov.pl/Lista-OWES,p28.html).

22 listopada o godz. 9.30 zapraszamy na webinarium

Fundusze Europejskie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Starasz się o unijną dotację? Pamiętaj o uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Dowiedz się jakie wsparcie jest dedykowane specjalnie dla Ciebie http://www.gazetaprawna.pl/webinar/transmisja

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Monika Niewinowska