5 rodzajów renty, jaką możesz otrzymać z ZUS

Pracownik niezdolny do pracy, a w szczególnych przypadkach także jego rodzina mogą otrzymać rentę z ZUS.

 • <b>Renta z tytułu niezdolności do pracy</b>
<br>
<br>
Ten rodzaj renty otrzyma ubezpieczony, który ma orzeczoną (przez orzecznika ZUS) niezdolność do pracy. Może być to renta stała, jeśli niezdolność została uznana za trwałą lub okresowa, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy.
<br>
<br>
Przy czym niezdolność powinna powstać w wymaganych okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. <a href="http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/1008379,renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Okresy nią są obowiązkowe w tych przypadkach>> </font></a>W pozostałych są uzależnione od wieku osoby, kiedy powstała niezdolność do pracy i wynoszą:
<br>
- 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
<br>
- 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
<br>
- 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
<br>
- 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
<br>
- 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat (okres ten musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem powstania niezdolności do pracy).
<br>
<br>
Osoba uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzyma tylko 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2017 roku najniższa renta z tytułu stałej niezdolności do pracy wynosi 1000 zł, a częściowej - 750 zł brutto.
 • <b>Renta wypadkowa</b>
<br>
<br>
Jest to rodzaj renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, które uległy wypadkowi w pracy. W tym wypadku nie jest wymagane posiadanie odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego.
<br>
<br>
Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie może być przy tym niższa niż:
<br>
- 60 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy,
<br>
- 80 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.
<br>
<br>
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi w 2017 roku 1200 zł brutto, a częściowa - 900 zł brutto.
 • <b>Renta szkoleniowa</b>
<br>
<br>
Osoba, która spełnia warunki wymagane do uzyskania renty z tytuły niezdolności do pracy, może też otrzymać rentę szkoleniową. Musi najpierw uzyskać orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
<br>
<br>
Renta szkoleniowa jest przyznawana na okres 6 miesięcy, ale może zostać na wniosek starosty wydłużona do 36 miesięcy lub skrócona do 6 miesięcy, jeśli zapadnie decyzja o braku możliwości przekwalifikowania rencisty do innego zawodu lub o tym, że nie poddaje się on przekwalifikowaniu zawodowemu.
<br>
<br>
Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty. Nie może być przy tym niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, a jeśli chodziło o wypadek, to renta szkoleniowa wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/orzeczenia/506882,sn_renta_szkoleniowa_nie_przysluguje_osobie_pracujacej_na_etacie.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: SN: Renta szkoleniowa nie przysługuje osobie pracującej na etacie</font></a>
 • <b>Renta rodzinna</b>
<br>
<br>
Po śmierci niezdolnej do pracy osoby, które miała prawo do renty lub chociaż spełniała warunki do jej otrzymania, członkowie jej rodziny mogą starać się o rentę rodzinną.
<br>
<br>
Członkowie rodziny zmarłego, którzy mają prawo do renty rodzinnej to:
<br>
- dzieci ubezpieczonej osoby zmarłej (zarówno własne, jak i drugiego małżonka czy przysposobione) do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, o ile dalej się uczą; bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/791727,student-z-prawem-do-renty-rodzinnej-po-25-roku-zycia.html" title=""><font color="#C9C9C9">więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
- wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, którymi opiekował się zmarły (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności), o ile spełnią takie warunki, jak dzieci własne - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/789791,renta-rodzinna-przysluguje-dzieciom-wdowie-rodzicom.html" title=""><font color="#C9C9C9">jakie dokładnie warunki muszą spełnić, przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
- wdowa (lub wdowiec), o ile do dnia śmierci małżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej oraz jeżeli ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (i nie ukończyły 16 lub 18 lat albo są całkowicie niezdolne do pracy), przy czym przynajmniej jeden z tych warunków wdowa spełniła w ciągu pięciu lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/773725,kiedy-przysluguje-renta-rodzinna-po-zmarlym-mezu.html" title=""><font color="#C9C9C9">dokładnie o tym, kiedy przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
- rodzice po zmarłych dzieciach, jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią chociaż częściowo ich utrzymywał oraz gdy spełniają warunki, jakie prawo stawia przed wdową czy wdowcem ubiegającym się o rentę.
<br>
<br>
O wysokości świadczenia decyduje wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby osobie zmarłej, bowiem renta rodzinna wynosi:
<br>
- dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
<br>
- dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
<br>
- dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
<br>
<br>
W przypadku, gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnionych.
 • <b>Renta socjalna</b>
<br>
<br>
Osoby niezdolne do pracy (stale lub czasowo) mogą otrzymać z ZUS także rentę socjalną. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia.
<br>
<br>
Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2017 roku renta socjalna wynosi 840 zł brutto.
<br>
<br>
Świadczenie nie przysługuje osobie, która:
<br>
- ma zagwarantowane prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
<br>
- została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (taka osoba może uzyskać 50 proc. renty socjalnej),
<br>
- pobiera z tytułu niezdolności do pracy rentę rodzinną przekraczającą 200 proc. najniżej renty,
<br>
- jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych,
<br>
- otrzymuje świadczenie z zagranicy.
statystyki

Komentarze (3)

 • erere(2017-04-17 08:58) Zgłoś naruszenie 114

  emerytury i renty jałmużna po to aby mieć dla zdrowych młodych jak byk rodziców na 500+

  Odpowiedz
 • Viii...(2017-04-17 17:05) Zgłoś naruszenie 100

  podobnież jak rent stałych. Do tego jest potrzebne zgoda konsultanta wojewódzkiego. A ta rzadko jest wydawana. Normalnym jest, ze ludzie z chorobami nieuleczalnymi i dyskwalifikującymi do życia (o pracy nie wspomnę) co 3- 5 lat muszą zgłaszać się na komisje weryfikującą czy aby nie pozbyli się wodogłowia, albo odrosły im kończyny. Autor ewidentnie przeczytał tylko przepisy, bez zapoznania się z realiami

  Odpowiedz
 • ZUSKA(2017-04-17 06:30) Zgłoś naruszenie 80

  Od 2003 r. nie przyznaje się rent wypadkowych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Autor nie doczytał przepisów? Polecam art. 57 a i b ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Reklama