Porady

29 marca 2018 r.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336) emerytura rolnicza przysługuje osobie, która osiągnęła odpowiedni wiek oraz podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Emerytura rolnicza także dla domownika mieszkającego dalej 29 marca 2018 r.

Sprawa dotyczy U.P., która złożyła w KRUS wniosek o emeryturę rolniczą. Dostała jednak decyzję odmowną. W jej uzasadnieniu wskazano, że kobieta nie udowodniła wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Nie zaliczono jej bowiem czasu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Powód? W zakwestionowanym przez KRUS okresie wnioskodawczyni mieszkała w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca położenia tego gospodarstwa. W ocenie organu wyłączało to możliwość wykonywania przez nią codziennej i stałej pracy w tym miejscu.

27 lutego 2018 r.

Na ten wyrok UFG złożył skargę kasacyjną, wskazując naruszenie podstawowej zasady procesu cywilnego, czyli zakazu orzekania na niekorzyść odwołującego się (pozwanego), w sytuacji gdy tylko on składał środek odwoławczy (poszkodowany od wyroku I instancji się nie odwoływał).

ZUS pomniejsza rentę cywilną27 lutego 2018 r.

Poszkodowanym w sprawie był Jan C., który został przejechany przez samochód i stracił lewą nogę. Ponieważ sprawca wypadku zbiegł i nie udało się ustalić jego tożsamości, na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wystąpił z powództwem przeciwko UFG, żądając zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty cywilnej.

10 lutego 2018 r.

Emerytura: Jak ją otrzymać?10 lutego 2018 r.

Wydawałoby się, że o systemie emerytalnym powiedziano już tyle, że nie ma miejsca na wątpliwości. Niestety wśród Polaków nadal pokutuje wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że do otrzymania emerytury potrzebny jest konkretny staż, a emeryt nie może zbyt dużo dorabiać, bo ZUS zmniejszy mu świadczenie. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi już prawie 20 lat przepisami każdy, kto był ubezpieczony przynajmniej przez jeden dzień, będzie miał wyliczoną emeryturę (oczywiście w takim przypadku wyliczone świadczenie wyniesie ułamek grosza). Z kolei osoby, które pobierają normalną emeryturę po ukończeniu odpowiedniego wieku, nie muszą się obawiać i mogą dorabiać do woli. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Przy czym osobom urodzonym wcześniej, które jeszcze nie przeszły na emeryturę, ZUS przyzna ją i wyliczy według starych zasad.

4 stycznia 2018 r.

Osoby występujące o takie świadczenie powinny jednak zwrócić uwagę, że do wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentu stwierdzającego fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej

Rolnicy wciąż z prawem do wcześniejszej emerytury4 stycznia 2018 r.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadal przyjmuje wnioski o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Prawo do takiego świadczenia mają jednak tylko te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. ukończyły 55 (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Takie osoby obowiązkowo muszą też posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

24 stycznia 2017 r.

W środę, 26 stycznia, w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzinny będzie rozpatrzony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 778).

ZUS nie zmieni decyzji najbiedniejszym24 stycznia 2017 r.

Organ rentowy nie będzie mógł zmieniać decyzji, jeżeli wiązałyby się to z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej. Dotyczy to sytuacji osobistej emeryta, materialnej, wieku, stanu zdrowia lub innych szczególnych okoliczności. Taka zasada będzie dotyczyć spraw, w których błąd leżał po stronie ZUS. Rząd zaproponował złagodzenie przepisów, które w wersji senackiej miały dotyczyć kapitału początkowego.