Porady

27 lipca 2018 r.

Wyliczenie podmiotów kierujących na określone w ustawie systemowej formy edukacyjne (szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe) ma charakter zamknięty.

Stypendia ze środków spółki bez składek do ZUS27 lipca 2018 r.

Nasza firma zamierza prowadzić specjalistyczne kursy językowe dla osób z zewnątrz, aby w przyszłości pozyskać pracowników, których bardzo brakuje w naszej branży. W założeniu będziemy szkolić osoby niepracujące. Nie będą pobierane żadne opłaty, a wręcz będziemy przyznawać specjalne stypendia ze środków spółki. Czy takie świadczenia będą oskładkowane?

5 lipca 2018 r.

Przekazanie zawiadomienia ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia świadczenia

Vademecum dorabiającego emeryta i rencisty [PORADNIK]5 lipca 2018 r.

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących podstawy wykonywania pracy przez emerytów i rencistów. Mogą oni pracować na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło. Dodatkowo ci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, a więc 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), nie muszą zwracać uwagi na to, ile dorobią, bo niezależnie od zarobków ZUS nie zmniejszy im świadczenia. Limity przewidziane są dla młodszych świadczeniobiorców.

29 marca 2018 r.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336) emerytura rolnicza przysługuje osobie, która osiągnęła odpowiedni wiek oraz podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Emerytura rolnicza także dla domownika mieszkającego dalej 29 marca 2018 r.

Sprawa dotyczy U.P., która złożyła w KRUS wniosek o emeryturę rolniczą. Dostała jednak decyzję odmowną. W jej uzasadnieniu wskazano, że kobieta nie udowodniła wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Nie zaliczono jej bowiem czasu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Powód? W zakwestionowanym przez KRUS okresie wnioskodawczyni mieszkała w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca położenia tego gospodarstwa. W ocenie organu wyłączało to możliwość wykonywania przez nią codziennej i stałej pracy w tym miejscu.

27 lutego 2018 r.

Na ten wyrok UFG złożył skargę kasacyjną, wskazując naruszenie podstawowej zasady procesu cywilnego, czyli zakazu orzekania na niekorzyść odwołującego się (pozwanego), w sytuacji gdy tylko on składał środek odwoławczy (poszkodowany od wyroku I instancji się nie odwoływał).

ZUS pomniejsza rentę cywilną27 lutego 2018 r.

Poszkodowanym w sprawie był Jan C., który został przejechany przez samochód i stracił lewą nogę. Ponieważ sprawca wypadku zbiegł i nie udało się ustalić jego tożsamości, na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wystąpił z powództwem przeciwko UFG, żądając zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty cywilnej.

10 lutego 2018 r.

Emerytura: Jak ją otrzymać?10 lutego 2018 r.

Wydawałoby się, że o systemie emerytalnym powiedziano już tyle, że nie ma miejsca na wątpliwości. Niestety wśród Polaków nadal pokutuje wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że do otrzymania emerytury potrzebny jest konkretny staż, a emeryt nie może zbyt dużo dorabiać, bo ZUS zmniejszy mu świadczenie. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi już prawie 20 lat przepisami każdy, kto był ubezpieczony przynajmniej przez jeden dzień, będzie miał wyliczoną emeryturę (oczywiście w takim przypadku wyliczone świadczenie wyniesie ułamek grosza). Z kolei osoby, które pobierają normalną emeryturę po ukończeniu odpowiedniego wieku, nie muszą się obawiać i mogą dorabiać do woli. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Przy czym osobom urodzonym wcześniej, które jeszcze nie przeszły na emeryturę, ZUS przyzna ją i wyliczy według starych zasad.

4 stycznia 2018 r.

Osoby występujące o takie świadczenie powinny jednak zwrócić uwagę, że do wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentu stwierdzającego fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej

Rolnicy wciąż z prawem do wcześniejszej emerytury4 stycznia 2018 r.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadal przyjmuje wnioski o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Prawo do takiego świadczenia mają jednak tylko te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. ukończyły 55 (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Takie osoby obowiązkowo muszą też posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.