Emerytury powszechne

28 marca 2018 r.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać z dniem następującym po ogłoszeniu.

Będzie łatwiej oszczędzać w pracowniczych programach emerytalnych28 marca 2018 r.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449). Zmiana ta ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi, dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur. Dokument ten wprowadza przepisy mające ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE.

19 marca 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego ma szereg zastrzeżeń do rządowego pomysłu na „emerytury plus”.

Plany emerytalne nie zachwyciły. Zastrzeżenia KNF do rządowej emerytury plus19 marca 2018 r.

Do Ministerstwa Finansów spływają właśnie pierwsze opinie do projektu pracowniczych programów kapitałowych. Najistotniejszą wydaje się opinia Komisji Nadzoru Finansowego, bo to urzędnicy tej instytucji mają trzymać pieczę nad całym systemem PPK. Lista uwag i zastrzeżeń, jakie mają eksperci nadzoru, jest długa i liczy aż 56 stron, niemal tyle co cała ustawa.

16 marca 2018 r.

O ile sama idea mobilizowania społeczeństwa do oszczędzania na emeryturę jest jak najbardziej słuszna i nikt rozsądny nie powinien jej kwestionować, o tyle sam system musi być naprawdę dobrze przemyślany, przygotowany i wdrożony

Fikcyjna dobrowolność udziału w PPK. I dodatkowo pracownik bez wpływu na umowę16 marca 2018 r.

Ustawowy przymus bycia stroną umowy bez możliwości ani jej samodzielnego zawarcia, ani decydowania o jej warunkach. Nierozwiązywalność kontraktu. Brak możliwości zawarcia umów o prowadzenie PPK w ustawowym terminie. Kłopoty z przejściem pomiędzy różnymi programami oszczędzania na emeryturę. Iluzoryczna dobrowolność udziału w nowym systemie. To tylko niektóre mankamenty rządowych pomysłów zawartych w projekcie ustawy o PPK.