W firmie może pojawić się obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska nie tylko w przypadku korzystania z samochodów, wózków widłowych. Płaci także za emisję gazów i pyłów z innych źródeł. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie rafinerii i dużych zakładów przemysłowych. Opłaty należy uiszczać także za przeładunek paliw, lakierowanie samochodów, spawanie czy korzystanie z kotła gazowego lub na węgiel w miejscu pracy.

Przeładunek paliw

Naliczanie opłat za przeładunek paliw na stacjach paliw benzyn silnikowych wylicza się mnożąc ilość przeładowanego paliwa (benzyny) wyrażoną w tonach przez jednostkową stawkę opłat zawartą w tabeli B załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217).
Stawki są różne w zależności od metody przeładunku paliw, jak i ich miejsca. Rozporządzenie określa stawki jednostkowe za napełnianie, jak i opróżnianie zbiorników. Inne są dla takich operacji w przypadku cystern, kontenerów czy zbiorników podziemnych.
Jeżeli stacja posiada rozwiązania techniczne o udokumentowanej skuteczności redukcji emisji w procentach czyli urządzenia odpylające, to do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik:
(100 - n) / 100

n – oznacza skuteczność redukcji w procentach W przypadku przeładunku oleju napędowego lub gazu płynnego opłatę ustala się wyliczając emisję poszczególnych zanieczyszczeń przedostających się podczas przeładunku z zastosowaniem właściwych wskaźników (gęstość paliw) oraz przy użyciu stawek jednostkowych określonych w rozporządzeniu.

Kotłownie

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska zależy także od tego jakie kotły grzewcze wykorzystuje dana firma. Inne stawki są za emisje z kotłów węglowych, a inne na olej opałowy czy drewno. W przypadku spalania paliw w kotłowniach o nominalnej mocy do 5 MW przy wyliczaniu opłaty stawkę ryczałtową dla danego paliwa mnoży się przez ilość spalonego paliwa w tonach.

WZÓR
opłata = zużycie paliwa w tonach x jednostkowa stawka obowiązująca w danym roku

PRZYKŁAD
Firma korzysta z kotła na olej opałowy o zawartości siarki nie większej niż 1 proc.. Stawka jednostkowa za tonę takiego paliwa wynosi 9,58 zł. W pierwszym półroczu 2009 roku przedsiębiorca zużył 15 ton oleju opałowego.
Opłata = 9,58 zł x 15 MG
Opłata = 143,7 zł