Kamila Bytys, konsultant ds. ochrony środowiska w Atmoterm

Wyróżnia się trzy rodzaje korzystania z wód: powszechne i zwykłe, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz szczególne.

Korzystanie z wód przez zakłady czy też przedsiębiorców ma właśnie status korzystania szczególnego i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jest to kolejny dokument wydawany przez władze samorządowe zezwalający na korzystanie z określonych zasobów wodnych i precyzyjnie określający zasady tego korzystania. Zawarte w nim wszelkiego rodzaju ograniczenia mają prowadzić głównie do ochrony zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki wodnej. Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń wodno-prawnych regulowane są ustawą z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Kiedy potrzebne

Zgodnie z art. 122 prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na szczególne korzystanie z wód (określone w art. 37 ustawy), tj. np.:

• pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych (np. pobór wody ze studni, jeziora lub rzeki),

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

a także takie korzystanie, jak:

• regulacje wód,

• wykonanie urządzeń wodnych,

• długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

• odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

• wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymienione w rozporządzeniu ministra środowiska Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1988 ze zm.