Rewolucja w Karcie Nauczyciela: Zmiany w urlopie wypoczynkowym i dla poratowania zdrowia od 2018 roku

Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje miedzy innymi Kartę Nauczyciela. Oznacza to spore zmiany dla pedagogów już od 2018 roku.

 • <b>Ocena pracy nauczyciela</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim od 1 stycznia 2018 roku ścieżka awansu zawodowego została powiązana z oceną pracy nauczycieli - to od oceny będzie zależało szybsze zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego czy uzyskanie wyższego wynagrodzenia.
<br>
<br>
Ocena pracy nauczyciela będzie więc teraz obowiązkowo przeprowadzana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, nawet jeśli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.
<br>
<br>
Oceniając pracę nauczyciela, dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii rady rodziców (chyba, że taka w szkole nie została utworzona), ale opinia ta nie będzie wiążąca. Ponadto dyrektor będzie miał obowiązek utworzyć wewnątrzszkolny regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • <b>Awans zawodowy nauczyciela</b>
<br>
<br>
Trudniej będzie też o awans zawodowy nauczyciela. Przede wszystkim wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.
<br>
<br>
Ponadto zwiększą się okresy pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. I tak z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nie rok, ale cztery lata potrzeba będzie, aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
<br>
<br>
W ten sposób ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale okres ten będzie można skrócić. Jeżeli nauczyciel kontraktowy lub mianowany uzyska wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
<br>
<br>
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli mają wejść w życie 1 września 2018 r.
 • <b>Dodatki dla nauczycieli</b>
<br>
<br>
Nauczyciel dyplomowany, który przepracuje w szkole co najmniej 3 lata i wykaże się wyróżniającą oceną pracy otrzyma dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16 proc. kwoty bazowej.
<br>
<br>
Dodatek został dopiero teraz wprowadzony do Karty Nauczyciela, a przyznany ma być po raz pierwszy od 1 września 2020 r. i najpierw ma wynosić:
<br>
- w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3 proc.
<br>
- w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6 proc.
<br>
<br>
Prawo do dodatku nauczyciel będzie nabywał: z dniem 1 stycznia – jeśli uzyska ocenę wyróżniającą w okresie od 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, lub z dniem 1 września – jeśli uzyska ocenę wyróżniającą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
<br>
<br>
Nauczyciele będą mogli jeszcze otrzymać dodatek wiejski, bowiem pozostałe dodatki socjalne zostaną zlikwidowane od 1 stycznia 2018 r. Nie będzie już więc wypłacany dodatek mieszkaniowy, dodatek do lokalu mieszkaniowego, dodatek do działki gruntu do użytkowania i dodatek do mieszkań w budynkach szkolnych. Od 1 września 2018 r. zniknie też zasiłek na zagospodarowanie. Utrzymany zostanie jednak dodatek w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców.
 • <b>Pensum nauczyciela</b>
<br>
<br>
Od 1 września 2018 r. pensum specjalistów oraz obliczanie tzw. pensum łączonego nie będzie już należało do organu prowadzącego szkołę, ale będzie wynikało z Karty Nauczyciela.
<br>
<br>
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej wyniesie 22 godziny.
<br>
<br>
Natomiast 20 godzin tygodniowo wyniesie pensum dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
<br>
<br>
Z kolei tzw. pensum łączone będzie teraz ustalane jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.
<br>
<br>
Ponadto dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie powinni mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w szkole.
 • <b>Urlop wypoczynkowy nauczyciela</b>
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2018 roku osoby na stanowiskach kierowniczych w szkole nie będą korzystać z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele.
<br>
<br>
Dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze - wszystkie te osoby będą mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
<br>
<br>
Ponadto o wymiarze urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który pracuje w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej, będzie decydować większa ilość godzin pensum w jedne ze szkół. Jeśli liczba godzin jest równa w obydwu placówkach, pedagog otrzyma urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania.
 • <b>Urlop zdrowotny nauczyciela</b>
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel będzie mógł otrzymać urlop zdrowotny po 7 latach pracy w szkole bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Pedagog nie musi więc przez całe 7 lat pracować w pełnym wymiarze zajęć - wystarczy co najmniej połowa pensum, o ile w dniu rozpoczęcia urlopu będzie zatrudniony już w pełnym wymiarze zajęć.
<br>
<br>
Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi tylko w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O udzieleniu urlopu będzie decydował już nie lekarz pierwszego kontaktu, ale lekarz medycyny pracy.
<br>
<br>
Ponadto urlop dla poratowania zdrowa będzie mógł być przyznany w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. 
<br>
<br>
W przypadku, gdy urlop zdrowotny przypadnie w okresie ferii letnich i zimowych, nauczyciel zyska prawo do urlopu uzupełniającego.
 • <b>Uprawnienia nauczyciela rodzica</b>
<br>
<br>
Zmiany nastąpiły także w zakresie prawa do zwolnienia od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Od nowego roku nauczyciel będzie miał 2 dni do wykorzystania na opiekę na dzieckiem - bez możliwości ich wykorzystania w wymiarze godzinowym.
<br>
<br>
Ponadto, aby uniknąć konieczności zatrudniania nowego nauczyciela w ciągu roku szkolnego, zmieniono sposób obniżania wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego.
 • <b>Bez asystenta nauczyciela</b>
<br>
<br>
Z Karty Nauczyciela znika asystent nauczyciela, ale osoby już pracujące jako asystenci będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.
<br>
<br>
Organ prowadzący szkołę nie będzie już mógł także przenieść nauczyciela do innej placówki bez jego zgody na okres nie dłuższy niż 3 lata. Natomiast do Karty został wprowadzony przepis, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie miał obowiązek w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej je ograniczono.
<br>
<br>
Ponadto, nauczyciele publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami Karty Nauczyciela w takim samym zakresie jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli.
<br>
<br>
Co więcej, od 1 września 2018 r. nauczyciele:
<br>
- publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
<br>
- przedszkoli niepublicznych, niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
<br>
- publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
<br>
<br>
mają być obowiązkowo zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
statystyki

Komentarze (130)

 • Alf(2017-11-29 21:23) Zgłoś naruszenie 21424

  No i ciekawe jaki zdolny i mądry student z pasją przyjdzie do szkoły pracować, by przez wiele lat zarabiać niewiele więcej niż minimalna krajowa nim osiągnie stopień nauczyciela dyplomowanego, którego pensja 2500 to szczyt marzeń młodych nauczycieli? Haha. To już lepiej nic się nie uczyć i pójść do jakiegoś większego zakładu pracy, gdzie od ręki młodemu płacą ponad 2000 na rękę. Chory kraj.

  Pokaż odpowiedzi (5)Odpowiedz
 • M. M(2017-11-30 07:29) Zgłoś naruszenie 20117

  Jestem nauczycielem z 27-letnim stażem. Wczoraj wróciłam z pracy po godz. 18, dzisiaj też wrócę po 16-tej. Ciągle są zebrania, Andrzejki itp..... jestem po studiach wyższych, 4 podyplomowki i tylko w tym roku kalendarzowym 5 szkoleń, na 6 szkolenie wybieram się w grudniu. Wszystko za własne pieniądze. Nigdy nie dostalam nawet jednej kartki papieru, tuszu, dlugopisu, ołówka itp... i teraz okazuje się, że zarabiam mniej niż Panie w marketach ( szanuję pracę tych osob) . Mam już dość obiecanek kolejnych ministrow, śmiesznych podwyżek i już nie chce mi się nawet walczyć, że bedziemy zarabiać godnie. Kocham swoją pracę ale do życia to nie wystarczy... pozdrawiam tych, którzy tak krytykują nauczycieli i zapraszam tylko na 1 dzień do szkoly....

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • Czesio(2017-11-30 06:35) Zgłoś naruszenie 19727

  Moja żona jest nauczycielem i po ilości pracy jaką wykonuje oraz ilości godzin jakie poświęca można zadać tylko jedno pytanie do p.Zalewskiej .- nauczyciel to zawód. ? Czy raczej obóz pracy, gdzie brak czasu dla rodziny i domu ?

  Pokaż odpowiedzi (5)Odpowiedz
 • Giga(2017-11-29 22:33) Zgłoś naruszenie 16328

  Każdy sam wybiera zawod, to jak tak dobrze nauczycielom można spróbować pracy w szkole.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Josefine(2017-11-29 23:16) Zgłoś naruszenie 13915

  Wczoraj po 19.00 w domu / szkolenie/ z jednej szkoły. Dzisiaj powrot podobnie z drugiej szkoły. Zostaje ząbki, paciorek.... i spać. Świadczenie usług edukacyjnych w toku! Dobrej nocy p. Zalewska

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • m(2017-11-30 00:00) Zgłoś naruszenie 13910

  Kto będzie nasze Dzieci uczył? Ci zdolni, ambiti, kreatywni nie beda chcieli pracowac za takie pieniądze plus ciągle się douczac, dokształcać i rozwijać za swoje pieniadze i kosztem własnej rodziny.

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • Nauczycielka(2017-11-30 07:41) Zgłoś naruszenie 11814

  Witam wszystkich! Jestem nauczycielem z 6 letnim stażem w zawodzie( dopiero). Mam 37 lat. Moja pensja na reke to 1830 zlotych przy 26 godzinach tygodniowo plus 2 godziny w tygodniu pracy darmowe tzw.statutowe.Oprocz tego raz w miesiacu sa zebrania z . Ponadto przygotowywanie sie do zajec dydaktycznych w domu, uzupelnianie dziennika elektronicznego w domu, ocenianie prac w domu, odpisywanie wiadomosci od rodzicow w domu. Nie wyrabiam z czasem- zmieniam zawód .

  Pokaż odpowiedzi (4)Odpowiedz
 • qwerty(2017-11-30 08:09) Zgłoś naruszenie 1129

  Ze świeczką będziecie szukac nauczycieli do pracy, gdy obecni odejdą na emerytury. Już od IX 2018, bo 2 roczniki wtedy odejdą - ci, co mogli od 1 X 2017 pozostali jeszcze na rok w pracy.

  Odpowiedz
 • Anna(2017-11-30 07:15) Zgłoś naruszenie 1068

  Całe życie tylo się dokształcam bo tego oświata wymagała i wymaga .Czas zamiast dla rodziny to tylko szkolenia , kursy , studia podyplomowe aby utrzymać się w szkile nie wspomnę o kosztach.Papiery i piery a gdzie w tym czas na nauczanie. Dlaczego nikt nie zmiejszy liczebności klas aby można dotrzeć do każdego ucznia ? Dlaczego w sxkole nie ma miejc gdzie nauczyciel realizował wszystkie sprawy związane z pracą a nie siedxiał w domu kosztem własnej rodziny? WSZYSCY PLUJĄ NA NAUCZYCIELI A SAMI NIE DAJĄ RADY Z JEDNYM WŁASNYMI DZIEĆMI. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZMIANY ZAWODU NAUVZYCIELA MOŻE LUDZIE ZROUMIEJĄ NAUCZYCIELE STADO BARANÓW TYLKO LUDZIE WYKSZTAŁCENI .JAK W KAŻDYM ZAWODZIE SĄ LEPSI I SŁABSI FACHOWCY. No cóż każdy rząd oszczędza na oświaci tylko o jednym zapominają OŚWIATA TO NASZE DZIECI I ICH PRZYSZŁOŚĆ ..

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • BB(2017-11-29 21:34) Zgłoś naruszenie 8061

  Praca na wsi w małej szkółce jest o wiele łatwiejsza niż w miastach w dużych szkołach i przepełnionych klasach. Nauczyciel na wsi ma dodatek 10% za łatwiejszą i spokojniejszą pracę. Toż to absurd i paranoja! Zlikwidować ten dodatek i te pieniądze na podwyżki, bo zarobki polskich nauczycieli to 3 świat! Sorry, w Indiach nauczyciel zarabia więcej.

  Pokaż odpowiedzi (8)Odpowiedz
 • Ktos(2017-11-29 22:21) Zgłoś naruszenie 5765

  Powinni zlikwidowac dodatki wiejskie ktore placone sa w miejscowosciach tuz za miastem.. rozumiem wsie oddalone od miasta!!!

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • Gerald(2017-11-30 10:35) Zgłoś naruszenie 566

  Dzien dobry wszystkim, Jestem nauczycielem dyplomowanym z 15 letnim stazem pracy. Pracuje w szkolnictwie specjalnym, ucze dzieci specjlanej troski. Nauczanie i wychowanie jest trudna praca, bardzo wymagajaca. Nie jest lekko ale tez nie jest tak strasznie. Mamy wakacje ferie i inne okazje do wolnego czasu, ale zaznaczyc trzeba ze praca ta jest bardzo obciazajaca psychicznie i wbrew pozorom rowniez fizycznie i ten odpoczynek jest konieczny.. poza tym urlopu nie ma. Nauczyciel nie urlopu na żądanie. Nasz urlop to wakacje.. zawsze w tym samym czasie czy chcesz czy nie. Ogolnie zawodjak kazdy inny. Tylko zarobki nie sa proporcjonalne do wkladu oraz do potrzebnych kwalifikacji. Ja jestem nauczycielem zawodu i przed odejsciem ze szkoly powstrzymuja mnie tylo wakacje Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Splawik(2017-11-29 22:04) Zgłoś naruszenie 46227

  Tylko nauczyciele nie widzą tego że mają płatne ferie i wakacje wszystkie święta wolne

  Pokaż odpowiedzi (16)Odpowiedz
 • M. M(2017-11-30 07:29) Zgłoś naruszenie 4410

  Jestem nauczycielem z 27-letnim stażem. Wczoraj wróciłam z pracy po godz. 18, dzisiaj też wrócę po 16-tej. Ciągle są zebrania, Andrzejki itp..... jestem po studiach wyższych, 4 podyplomowki i tylko w tym roku kalendarzowym 5 szkoleń, na 6 szkolenie wybieram się w grudniu. Wszystko za własne pieniądze. Nigdy nie dostalam nawet jednej kartki papieru, tuszu, dlugopisu, ołówka itp... i teraz okazuje się, że zarabiam mniej niż Panie w marketach ( szanuję pracę tych osob) . Mam już dość obiecanek kolejnych ministrow, śmiesznych podwyżek i już nie chce mi się nawet walczyć, że bedziemy zarabiać godnie. Kocham swoją pracę ale do życia to nie wystarczy... pozdrawiam tych, którzy tak krytykują nauczycieli i zapraszam tylko na 1 dzień do szkoly....

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • JacEk(2017-11-29 21:54) Zgłoś naruszenie 36145

  A urzednik zarabia polowę tego co nauczyciel

  Pokaż odpowiedzi (8)Odpowiedz
 • Ona (2017-11-29 22:06) Zgłoś naruszenie 3579

  A pielęgniarka 1900zl netto do ręki świateł piątek i niedziela wszystkie święta i noce spoko co nie skończone studia 5 lat akademia medyczna

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • Ania ania(2017-11-30 08:08) Zgłoś naruszenie 3572

  Jestem nauczycielem ale z tej grupy nienarzekajacej. Taki zawód sobie wybrałam ,bo kocham to co robie. Nie lubie sluchac kak inni zaslaniaja sie i placza z piwodu zebran i szkolen bo bez przesady nie mamy ich codziennie , no moze srednio dwa w miesiacu. Przygotowanie do lekcji też nie zajmuje całego popołudnia bo po 15 latach pracy mam już wypracowany system, jestem zorientowana doskonale w materiale i wystarczy, że zerknę. Mamy faktycznie dużo wolnego. Sprawdziany gotowe podsylaka wydawnictwa. Mozna zawsze cos tam podpatrzec albo nawet skorzystac z gotowca. Zebran czy konsultacji tez kilka w roku wiec nie narzekajcie. Bardziej bym sie skupila na papierach ktorymi jestesmy zawalani bo to faktycznie przesada zwlaszcza gdy ma sie wychowawstwo. My mamy uczyc przedmiotu ,w którym jesteśmy najlepsi ,a nie być sekretsrkami czy informatykamii! zarobki mamy naprawde male, zwlaszcza teraz gdy nie ma w wielu szkolach nadgodzin . Ja przy golym etacie mam 2200 na reke a moja kolezanka w piekarni gdzie pracuje do godz 13 przez 6 dni w tygodniu nma 1900. Nie musze chyba wspominac o wyksztalceniu moim i kolezanki . Sa minusy ale jak w kazdej pracy. Generalnie wiekszosc tych nauczycielskich narzekań mija sie z prawda

  Pokaż odpowiedzi (4)Odpowiedz
 • Zuzia(2017-11-30 10:16) Zgłoś naruszenie 3311

  Do anna;Jak cię tak z żalu o 7 rano ściska to wypij kawę i pruj do pracy w szkole.

  Odpowiedz
 • Mol(2017-11-30 07:12) Zgłoś naruszenie 32137

  Pracują najkrócej pośród nauczycieli w Europie, a narzekają najwięcej.

  Pokaż odpowiedzi (8)Odpowiedz
 • Poldek(2017-11-30 08:01) Zgłoś naruszenie 27120

  Nie gadajcie bzdur,jak tak źle w szkole to zmiencie pracę. Dużo osób czeka na Wasze miejsce ale bez znajomości mogą pomarzyć!!!!

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!