Oświata

18 kwietnia 2018 r.

Przez 18 lat egzamin zdało ok. 8 mln uczniów.

Ostatnia prosta egzaminu gimnazjalnego18 kwietnia 2018 r.

Dziś, od testów z języka polskiego oraz historii i WOS, rozpoczyna się trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych. W sumie uczniowie trzecich klas gimnazjalnych będą musieli zmierzyć się ze sprawdzianami umiejętności z dziewięciu przedmiotów. Choć egzaminu nie da się nie zdać, to od jego rezultatu zależy dalsza edukacja – jego wynik stanowi połowę możliwej do uzyskania puli punktów w rekrutacji do szkół średnich.

17 kwietnia 2018 r.

Sąd orzekł, że w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden chętny albo nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący szkołę powierza to stanowisko ustalonej osobie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

Nie tylko konkurs czyni dyrektorem17 kwietnia 2018 r.

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły z zasady powinno nastąpić w drodze konkursu, ale w przypadku braku kandydatów można formalnie przekazać obowiązki wybranemu pedagogowi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

5 kwietnia 2018 r.

Dzięki tej zmianie nauczyciel kończący staż 31 maja będzie mógł złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w terminie do 30 czerwca, czyli przed wakacjami.

Psycholog oceni kompetencje nauczyciela5 kwietnia 2018 r.

Osoby uczące w szkołach lub przedszkolach przywrócone do pracy na mocy wyroku sądowego, które z powodu rozwiązania stosunku pracy przerwały staż – będą mogły go kontynuować i zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego. Takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, który właśnie trafił do konsultacji. Jego wejście w życie planowane jest na 1 września 2018 r.