Prekonsultacje potrwają do 26 maja. Ministerstwo zachęca wszystkich, szczególnie ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów, do przesyłania opinii na temat projektów poszczególnych podstaw programowych. Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza uruchamianego bezpośrednio ze strony internetowej MEN lub na adres mailowy: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Projekty podstaw programowych przekazano też do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, w podstawie programowej dla liceów i techników wyodrębniono treści, które powinni poznać wszyscy uczniowie niezależnie od profilu klasy, w której będą się uczyć, oraz tzw. rozszerzenia. Np. w podstawie programowej języka polskiego znalazła się lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla tych, którzy będą realizować program rozszerzony.

"Prezentowane projekty podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów stanowią bazę do pełnego opracowania projektu rozporządzenia. Po zakończeniu prekonsultacji i analizie nadesłanych uwag przygotowany zostanie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych" - informuje MEN na swojej stronie internetowej. Resort przewiduje, że projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez minister edukacji do końca sierpnia.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne, a nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Opracowanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych jest związane z wprowadzaniem reformy edukacji, zmieniającej ustrój szkolny w Polsce, w tym wydłużającej m.in. okres nauki w liceach i technikach oraz wprowadzającej szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Zmiana struktury szkół pociąga za sobą zmianę podstawy programowej.

Pod koniec kwietnia do prekonsultacji (poprzedzających konsultacje właściwe) przekazano projekty podstaw dla szkół ponadpodstawowych z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że projekty podstaw programowych do kolejnych przedmiotów będą udostępniane sukcesywnie. Następnie do prekonsultacji skierowano projekty podstaw do geografii, fizyki, chemii, biologii, informatyki i WF.

Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w I klasie 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 będą uczęszczać pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie powiązana z nową podstawa programową dla 8-letniej szkoły podstawowej oraz z nowym rozporządzeniem o ramowych planach nauczania, w którym określono tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach kształcenia.

Rozporządzenie o podstawie programowej dla 8-letniej szkoły podstawowej minister edukacji Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r., a rozporządzenie o "ramówkach" - 28 marca. (PAP)